(17.00 hodin)

Poslanec Robin Böhnisch: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, problematika vtělená do sněmovního tisku 953 úzce souvisí s novelou volebního zákona, kterou jsme se zabývali před chvílí. Obdobné změny, které navrhujeme v zákonu o volbách do Parlamentu České republiky, bychom rádi promítli i do zákona o volbách do zastupitelstev obcí, o volbách do zastupitelstev krajů a o volbách do Evropského parlamentu. Krom snahy motivovat občany k hojnější účasti ve volbách do těchto zastupitelských sborů posílením takzvaného preferenčního hlasování nám jde i o sjednocení pravidel v tomto preferenčním hlasování. Dosud totiž u všech zmíněných norem platí jiný počet přednostních hlasů, které může volič použít, a stejně tak existuje různá hranice pro přednostní přidělení mandátu.

Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, i zde si vás dovoluji požádat o propuštění tisku 953 do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych uvedl velmi stručnou zpravodajskou zprávu, která se velmi blíží tomu, co tady zaznělo při projednávání předcházejícího sněmovního tisku, protože jak tady bylo již řečeno, jedná se prakticky o identickou problematiku, která se jenom netýká voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ale do ostatních zastupitelských sborů.

Z tohoto důvodu ještě si dovolím poznamenat, že vláda k tomu vydala stanovisko, které je negativní. Je mi do jisté míry trochu líto, že vládní poslanci nerespektují stanovisko vlády.

Já se přihlásím potom do obecné rozpravy, v které budu navrhovat zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Takže pane poslanče, jako zpravodaj máte přednostní právo a já vám tedy udílím slovo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně. Já se omlouvám panu kolegovi Kvapilovi, že jsem ho předběhl, nerad, ale tím říkám, že v obecné rozpravě navrhuji zamítnutí tohoto sněmovního tisku v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já pro pořádek chci dát návrh na vrácení tohoto návrhu zákona předkladatelům k přepracování.

Chtěl bych zde zdůraznit i to stanovisko vlády, protože samotný navrhovatel řekl, že mu jde o sjednocení těch parametrů v jednotlivých našich volbách. Zřejmě si ovšem neuvědomuje, že při volbách do obecních zastupitelstev je zcela odlišný systém oproti všem ostatním volbám, a proto to laciné sjednocování, které může navenek vypadat jako zajímavé, tak se naprosto pro tento účel nehodí.

Proto tedy navrhuji, aby tento návrh byl vrácen k přepracování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Robin Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji. Já bych jen využil možnosti vystoupit v rozpravě a navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání ve výborech o 40 dnů. Nebude-li to přijato, o 30 dnů. A zároveň navrhuji přidělit tento tisk rovněž ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu tedy končím.

Předpokládám, že není zájem o závěrečná slova. Přistoupíme tedy k hlasování. Já přivolám všechny, kteří budou chtít o návrzích, které padly v obecné rozpravě, hlasovat, aby mohli přijít. Budeme tedy nejdříve hlasovat o návrhu na vrácení předloženého tisku navrhovateli k dopracování. V případě, že tento návrh nebude přijat, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Budeme nejprve hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu zákona navrhovateli k dopracování.

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 381 z přítomných 100 poslanců pro hlasovalo 38 a proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 382 z přítomných 104 poslanců pro návrh hlasovalo 38 a proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Pan poslanec Robin Böhnisch navrhl ústavněprávní výbor. Já se ptám, zda máte někdo ještě další návrh. Není tomu tak.

 

Budeme nejdříve hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 383 z přítomných 104 poslanců pro hlasovalo 75 a proti 10. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 384 z přítomných 104 poslanců pro hlasovalo 76, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Böhnische, který navrhuje, aby se lhůta pro projednání zkrátila o 40 dnů.

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 385 z přítomných 105 poslanců pro návrh hlasovalo 26, proti 39. Návrh nebyl přijat.

 

A nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Böhnische zkrátit lhůtu o 30 dnů.

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 386 z přítomných 105 poslanců pro návrh hlasovalo 31 a proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a výboru ústavněprávnímu. Končím projednávání tohoto tisku.

 

Přistoupíme k bodu 75, kterým je

 

75.
Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 972/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 972/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych v krátkosti uvedl tisk 972, kterým je Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, také ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP