(17.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Vlasta Parkanová, předsedkyně ústavněprávního výboru. Zatím nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo, kolegyně a kolegové, protože jsme přijali za základ projednávání komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, a já to samozřejmě velmi vítám, chtěla bych se jen v některých momentech dotknout porovnávání s usnesením rozpočtového výboru, protože se mně zdá, že dosud v této rozpravě žádné konkrétní vyjádření žádného člena rozpočtového výboru nebylo, nebo pokud bylo, nezdálo se mi dostatečně podrobné.

Chtěla bych kupříkladu říci, že ve výčtu povinných osob, to je paragraf 2, se v usnesení rozpočtového výboru z původního seznamu vypouštěl - tedy ještě vypouští - ombudsman, nově se zákon rozšiřuje na všechny zaměstnance, jako jsou vedoucí správních úřadů, policie, státní zástupci a další, které předpokládala varianta číslo pět původního vládního návrhu. Neznám důvody, které vedly rozpočtový výbor k tomu, aby vypustil ombudsmana z výčtu osob, ale v případě rozšíření záběru zákona na další funkcionáře, tam se domnívám, že je rozhodně legislativně lépe zpracován návrh ústavněprávního výboru, který nám ministerstvo zpracovalo a napodruhé ho formulovalo obecněji.

Pokud jde o některé body z usnesení rozpočtového výboru, a to konkrétně body 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 a 15, tak tam všude rozpočtový výbor navrhoval prodloužit veškeré termíny z 30 dnů na 60 dnů. Již to tady zaznělo, ústavněprávní výbor tyto časové limity přepracoval tak, že oznámení by se podávala jednotně k 30. červnu, a samozřejmě že to i já podporuji a považuji to za rozumný návrh.

Rozpočtový výbor dále v bodech 5 a 8 navrhuje zvýšit částky, kdy je třeba movitou věc zařadit do oznámení o majetku. Tady bych chtěla říci, že v usnesení ústavněprávního výboru tuto úpravu naleznete také a v lepší podobě, a i zde musím říci, že ústavněprávní výbor ve svém usnesení si zaslouží větší podporu.

Rozpočtový výbor dále navrhuje zvýšit nejnižší pokutu ze 30 na 50 tisíc. Já si dovolím říci, že nevidím žádný důvod k tomuto a i tady bych podporovala původní návrh ústavněprávního výboru.

Dovolte mi tedy říci, že protože jsme přijali, jak už bylo řečeno, za základ usnesení ÚPV, tak mají-li být vůbec dílčí návrhy rozpočtového výboru hlasovány, tak musí být přepracovány, a v případě, že se tak stane, tak chci říci, že ani v takovém případě žádný návrh rozpočtového výboru podporovat nebudu a nebudu pro něj hlasovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Podle mého názoru nepadl žádný návrh, o kterém bychom teď mohli hlasovat, a já tedy zahájím podrobnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky, a to paní poslankyně Táni Fischerové a pana poslance Jiřího Václavka. Paní poslankyně má přednost. Registruji další přihlášky.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, já se pouze přihlašuji k pozměňovacím návrhům, které máte rozdány do lavic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, tento bod byl poměrně rychle zařazen dnes ráno a ke všemu ještě na dnešek, takže uznávám, že jsou určité možnosti rozporu mezi usnesením rozpočtového výboru a usnesením ústavněprávního výboru, které bylo vzato za základ. S tím souhlasím, pokud jde o paní kolegyni Parkanovou, nicméně nemohu pominout některé návrhy v usnesení rozpočtového výboru, které vám byly rozdány v tisku1056/3, a pokusím se vám dát dva pozměňovací návrhy, které by přece jenom nějakým způsobem usnesení rozpočtového výboru zanechalo jako možnost pro hlasování ve třetím čtení.

Za prvé je to paragraf 10 odst. 1 písm. b), kde navrhujeme nahradit částku 25 tisíc částkou 50 tisíc.

Druhý pozměňovací návrh, který se týká čtyř paragrafů, a už nyní říkám, že bych rád, aby se ve třetím čtení hlasovalo o každém z paragrafů zvlášť, se týká paragrafu 9 odst. 2, paragrafu 10 odst. 2, paragrafu 11 odst. 2 a paragrafu 12 odst. 2, kde termíny, které tady byly sděleny jak paní kolegyní Parkanovou, tak i panem kolegou Chytkou, tj. termíny 30. června, rozpočtový výbor navrhoval dát 60 dnů proti 30 dnům ve smyslu vládního návrhu zákona.

Uznávám, že takto definovaný pozměňovací návrh může dělat určité problémy, ale vy možná uznáte, že v té rychlosti jsem nemohl usnesení rozpočtového výboru transformovat na pozměňovací návrhy, které by se týkaly usnesení ústavněprávního výboru. Proto předpokládám, že případné legislativně technické úpravy bude třeba udělat ve třetím čtení, pokud by se kvůli precizaci neměla přerušit dnešní podrobná rozprava.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Klas. (O slovo se hlásí i místopředseda Ivan Langer.) Pan místopředseda Langer má přednost, takže se prosím domluvte. Pan poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Podle kolegy Klase to budu mít delší, takže mám přednost.

Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v kontextu se svým vystoupením v obecné rozpravě přednesl následující pozměňovací návrhy. Podle mého přesvědčení mají charakter technický, mají charakter zjednodušení vedení evidence registrů, mají charakter zjednodušení možnosti kontroly a průběžného doplňování změn, ke kterým dochází u - v uvozovkách - povinných osob, a mají také charakter vyššího stupně ochrany těchto dat oproti možnému zneužití.

První pozměňovací návrh je pozměňovací návrh, který zní: V paragrafu 12… Jsou to vše pozměňovací návrhy k usnesení ústavněprávního výboru.

V paragrafu 12 se zařazuje nový odst. 5, který zní: "Oznámení se podává na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou." To je první pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh zní: V paragrafu 13 se zařazují:

nový odstavec 4, který zní: "O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu, který obsahuje:

a) identifikaci subjektu, který nahlížel do registru,
b) identifikaci požadavku,
c) předmět dotazu,
d) datum a čas poskytnutí informace,
e) identifikaci osoby nebo technického zařízení, které informaci poskytly."

A nový odstavec 5, který zní: "Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti, která obsahuje:

a) jméno žadatele,
b) příjmení žadatele,
c) rodné číslo žadatele,
d) místo trvalého pobytu žadatele."

Dále tento odstavec zní: "Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno."

Ostatní odstavce se přečíslují, tedy místo 4 je 6, místo 5 je 7.

Třetí pozměňovací návrh je pozměňovací návrh k paragrafu 14 odst. 2, kdy se za písm. f) doplňují nová písmena g) a h), přičemž písmeno g) zní: provádění zápisu do protokolu podle paragrafu 13 - nově zařazeného odstavce čtyři, tedy nově navrhovaného odstavce čtyři.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP