(10.40 hodin)
(pokračuje Exner)

Termín pro poskytnutí informací byl stanoven na 21. února. Velmi bych přivítal, kdyby nás představitelé vlády ujistili, že než vláda předá odpověď generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, bude ji mít k dispozici aspoň zahraniční výbor, případně delegace našich poslanců v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, abychom věděli, s čím můžeme při jednání v těchto orgánech počítat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní požádal o slovo pan ministr Svoboda. Registruji přihlášku pana kolegy Jičínského.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegy a kolegové, nebráníme se debatě na toto téma jak na výboru zahraničním, případně na výboru pro obranu a bezpečnost. Jsme připraveni tuto otázku diskutovat. Jen varuji před rychlými zkratkami, před zkratkami dobro - zlo. Jestliže mluvíme o těchto přeletech, hned se z toho implikuje porušování mezinárodních norem, Ženevských konvencí nebo něčeho podobného. To je zkratkovité.

Hluboce nesouhlasím s tím, co říkal pan kolega Vymětal, že někdo říká, že jde o drobné prohřešky. Řekl jsem něco podstatně jiného. Dojde-li k porušení pravidel, USA vyvozují odpovědnost vůči těm, kdo pravidla porušují. Chtěl bych stejně plamenný přístup, pokud jde o zacházení s vězni na Kubě a o žádost, aby mohly mezinárodní organizace vstupovat do vězení na Kubě a zkoumat, jak kubánský režim zachází se svými vězni. Chtěl bych stejně plamenný přístup k tomu, abychom se bavili o tom, jak se zachází s vězni v Barmě a v jiných místech světa. Jestli s námi někdo komunikuje, jsou to USA, jsou schopny o tom diskutovat a vyvozují důsledky. Neznám případ, že by byl veden k odpovědnosti někdo, kdo nelidsky zachází s těmi, kteří jsou zadržování nebo vězněni v jiných režimech. Minimálně i tito lidé si zasluhují tuto pozornost. Znamená to, že když už žádáme o tato prověření, chtěl bych, abychom to žádali všude. V tom případě mě překvapuje, že vás, pánové a dámy, nezajímá, jak se zachází s jinými lidmi, kteří jsou ve vězeních kdekoli jinde na světě, kde mám výraznější pochybnost o tom, jak se s nimi zachází.

Nicméně jsem připraven k této debatě, jsem připraven na příslušné výbory přijít a o věci diskutovat. Myslím, že tímto se dostáváme od přeletů k jinému tématu, které je závažné, a je potřeba o něm diskutovat. Jen apeluji na to, abychom viděli souvislosti.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Před panem kolegou Jičínským s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Možná že panu ministru zahraničí by odpověděli pánové Pilip a Bubeník, jak s nimi bylo zacházeno na Kubě. Otázku tady otevřel pan ministr zahraničních věcí a tak nevím, proč se diví, že je na to reagováno. Přivítal bych, kdyby byla vyslána parlamentní delegace, abyste se podívali, jak to na Kubě vypadá, a zkontrolovali bychom také Guantánamo, které také patří ke Kubě. Porovnejme to stejně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím si, že problematika, která se stala předmětem diskuse, by si zasloužila širší a hlubší rozpravu, než je možná teď. Dostala se sem dost náhodou a vzhledem k časové tísni, ve které tato schůze probíhá, si nemyslím, že dnes můžeme vést tuto diskusi opravdu ad fontes.

Přesto problémy jsou vážné. Co říkal pan ministr zahraničí o boji proti terorismu, s tím v abstraktní podobě již nebude nikdo polemizovat. Problematika boje proti terorismu a vůbec celá mezinárodní problematika je ale mnohem komplikovanější a složitější, než abychom ji mohli formulovat tak jednoduchými pojmy, kde na jedné straně je dobro a na druhé straně zlo. Je typické, že my jako bývalá komunistická země jsme stále ještě pod vlivem velmi jednostranného pojetí toho, jak svět vypadá a jak je to rozloženo právě z hlediska vztahů těchto sil. Je také typické, že právě vzhledem k této atmosféře v ČR významný projev laureáta Nobelovy ceny za literaturu Harolda Pintera byl v našem tisku jen krátce zmíněn. Doporučoval bych, aby se někdo ujal úkolu tento projev přeložit a dát ho k dispozici. Možná i Parlamentní institut by v tom mohl něco udělat. Říká tam věci, nad kterými bychom se měli zamyslet: Většina politiků se nezajímá o pravdu, ale o moc a o udržení moci. Aby udrželi moc, je podstatné, aby lidé žili v neznalosti o pravdě, která se týká jejich života. To, co nás obklopuje, je rozsáhlá tkanina lží, jimiž se živíme. Na základě toho se vrací k tomu, jak charakterizuje celkovou mezinárodní situaci, a mluví o tom, jaká byla role USA v udržování pravicových diktatur po druhé světové válce. Mluví také o tom, a ta zpráva v tisku prošla, že invaze do Iráku byl akt banditismu, akt státního terorismu svědčící o absolutním pohrdání pojmu mezinárodního práva.

Nechci teď tento projev a tuto diskusi podrobně rozebírat. Říkám to jen proto, že v souvislosti s těmito pojmy chápu rozčilení nebo zneklidnění evropské veřejnosti, co se všechno může dít v zájmu boje proti terorismu, protože v rámci evropské kultury, evropských tradic máme jisté hodnoty, které nechceme, aby byly znevažovány. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Kdo se do ní hlásí? Nevidím žádnou přihlášku, podrobnou rozpravu končím.

Chci se zeptat pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Ano. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, dovolil bych si stručné závěrečné slovo.

Dovolte mi nejprve docela jednoduše prohlásit: Emoce, které vzbudil tento materiál, nepovažuji za emoce, které jsou na místě. Jedná se o materiál, který má název Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR v roce 2006. Nejedná se o materiál informační, spekulace, informace, dezinformace atd., nejedná se o materiál zahraniční politiky ČR, nejedná se o materiál zabývající se válkou s terorismem atd. Přesto většina vystoupení se dotýkala těchto jiných problémů než vlastního problému přeletů a průjezdů. Většinu z nich nehodlám komentovat, neboť názor kolegů z KSČM, že válka s terorismem se vést nemá, pokud v jejím čele stojí USA, je notoricky znám. Stejně tak notoricky je znám můj názor, že válka s terorismem se vést má, ať už v jejím čele stojí kdokoli.

Proto mi dovolte dotknout se několika věcných otázek, které byly nadhozeny. S uspokojením bych chtěl konstatovat, že i kolega Alexandr Černý potvrdil, že navržený systém je akceptovatelný. Za to bych chtěl poděkovat. Pan kolega zdůraznil, že dochází k určitému nárůstů přeletů a průjezdů. Myslím, že je to snadno vysvětlitelné. Tento svět je světem mobilním a stále mobilnějšími se stávají i armády. Nárůst není dramatický a je snadno vysvětlitelný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP