(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: No. Obávám se, pane kolego, že pokud budeme takovýmto způsobem zasahovat do našeho programu, navrhl bych zařadit pevný bod našeho jednání, tedy vždy po hlasování o změně programu rozdávat takto upravený program, neboť usnesení, které Sněmovna přijala a které mělo usnadnit orientaci jak poslancům a poslankyním, tak členům vlády v programu, je zásadně nedodržováno. Já určitě poprosím Kancelář Sněmovny, zda v situaci, kdy byly odhlasovány všechny pozměňovací návrhy, by takto upravený program alespoň na dnešek, alespoň na dnešek mohla přednést.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, berete mi to z úst. Já jsem chtěl navrhnout totéž. To znamená, aby Kancelář netiskla celý ten dvousetpadesátibodový program, ale aby nám dala na A4 napsány pevně zařazené body na dnešní den. Takže jsme se vzácně shodli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Aspoň v něčem. Tak. Zahajuji projednávání bodu číslo

 

38.
Vládní návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
/sněmovní tisk 1059/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek, zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Evžen Snítilý. Připomínám, že tento návrh jsme projednávali v pátek 9. prosince, kdy jsme přerušili jednání po ukončené podrobné rozpravě.

Chci se zeptat pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce. Pana zpravodaje. Také ne.

Prosím pana zpravodaje Evžena Snítilého, zda by mohl přesně formulovat návrh, o kterém nyní budeme hlasovat.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane předsedo. V podrobné rozpravě zazněl pouze jeden návrh, a to návrh na zkrácení doby projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Prosím, věnujte mi pozornost, budeme hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 856. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 přítomných pro návrh 90, proti 12. Návrh byl přijat.

 

A myslím, že tím můžu skončit projednávání tohoto návrhu.

 

Vzhledem k tomu, že nemáte k dispozici písemný přehled bodů, tak vám jej přednesu. Zkuste si dělat poznámky. Nyní budeme pokračovat bodem 138, po něm bude následovat bod 240, následně bod 208, poté bod 209, pak bod 243, pak body 183 a 184, pak by měl následovat bod 29, následně bod 23, bod 26, bod 24 a ve 12.30 jsme zařadili body 176 a 236, což jsou volby. To je dnešní dopoledne. Raději vám nebudu ani číst, co nás má čekat odpoledne.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

138.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
/sněmovní tisk 1058/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Mládek a zpravodaj zemědělského výboru, poslanec Josef Řihák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1058/2. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan kolega Ambrozek, poté pan kolega Pešán.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl v rozpravě ve třetím čtení pouze upozornit na možné dopady pozměňovacího návrhu pana kolegy Skopala. Jedná se o poslední pozměňovací návrh, který mění zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Doplňuje také pro ryby v rybářských revírech.

Já bych chtěl vyjádřit s tímto návrhem nesouhlas. Ono se to netýká možná tolik mne jako spíše kolegy Sobotky, jestli má rozpočet tak velké přebytky. Podle zákona 115/2000 stát poskytuje náhrady škod, přičemž škoda je zde brána kromě škod na zdraví jako újma na majetku čili škoda vznikající vlastníku věci. V případě ryb žijících v rybářských revírech však jde o věc ničí, res nullius, obdobně jako u zvěře. Nejde o majetek konkrétní osoby. Rybářský revír definovaný v zákoně 99/2004 Sb., o rybníkářství, zákon o rybářství, je částí vodního útvaru povrchových vod, která není uzavřena, a pohyb ryb v ní nelze dobře kontrolovat. Výkonem rybářského práva je mimo jiné přisvojování si ryby, to znamená, že vlastnické právo vzniká až jejím ulovením. Zákon číslo 115/2000 z těchto skutečností vychází a umožňuje poskytování náhrad škod jen u ryb v zásadě v uzavřených objektech, kde lze zvažovat vlastnictví k nim.

Citovaný zákon je plně v souladu s článkem 11 Listiny základních práv a svobod, která zakotvuje poskytování náhrad jen za omezení vlastnického práva. Poslanecký návrh tedy jde nad rámec listiny. Jedná se o navyšování výdajů státního rozpočtu, ačkoli pro to ústavní pořádek neposkytuje oporu. Dovolil bych si vás požádat, abyste při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu brali tyto skutečnosti v úvahu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, ve druhém čtení jsem načetl návrh pozměňovacího návrhu, který máte uveden pod písmenem E. Obsahem toho pozměňovacího návrhu bylo řešit situaci, která vznikla nařízenými mimořádnými veterinárními opatřeními v případě onemocnění IHN, infekce krvetvorné tkáně. Jelikož jsem byl upozorněn zástupci Ministerstva zemědělství, že tato záležitost bude řešena jiným způsobem po schválení veterinárního zákona, na základě této informace svůj pozměňovací návrh stahuji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP