(16.40 hodin)
(pokračuje Horníková)

Takže mi dovolte na závěr říci, že tento návrh je návrh, který vyrovnává postavení mezi vlastníky a nájemníky, nebo spíše můžeme říci, že znevýhodňuje pronajímatele, protože ten má výpovědní lhůtu dvouletou, kdežto nájemce šestiměsíční. Náš návrh je vyrovnaný. Je rovnoprávný, je systémově jasný, respektuje osobní vlastnictví, ale zároveň poskytuje nutnou ochranu nájemníkům.

Poslední věc, kterou chci vzkázat všem, kteří se bojí, že by náhodou mohli opustit svůj dům a skončit pod mostem, tak z tohoto místa seriózně vzkazuji všem, kterým je 65 a více a chtějí-li užívat svůj nájemní byt i nadále, to znamená na dožití, pak naše novela občanského zákoníku jim to umožňuje.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Další přihlášený je pan poslanec Beneš řádně písemně. Já se mu omlouvám, on byl řádně písemně přihlášen, já jsem bohužel přihlášku vyhodil. Prosím, máte slovo. (Veselost v sále.)

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, chci se přihlásit ke dvěma variantám pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona. Dostali jste je na stůl. Jsou označeny písmeny A a B a mým jménem. Prvá varianta ve tříletém období předpokládá zvyšování nájemného o 15 a dvakrát o 10 %. Vede k cílovým stavům 52 korun v Praze, 38 v Brně a 21 v nejmenších částech republiky. Druhá varianta, která předpokládá zvyšování nájemného v Praze třikrát po čtyřech korunách, v Brně třikrát po třech korunách a všude jinde třikrát po dvou korunách, vede k cílovým stavům 49 korun nájemného v Praze, 36 korun v Brně a 21 v nejmenších částech republiky. Tolik variantní návrhy k vládnímu tisku.

Nyní mi dovolte několik drobností opravit v usnesení č. 337 v komplexním návrhu výboru pro veřejnou správu.

První návrh se vztahuje k § 1 odst. 2 písm. b). Na konci poslední část souvětí, která zní "které jsou v nájmu jejich členů", požaduji vyškrtnout.

Druhý návrh se vztahuje k § 2 písm. d). § 2 písm. d) nově zní: podlahová plocha bytu je součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, s odkazem na poznámku pod čarou 1, pokud je užíváno výhradně nájemcem bytu, s tím, že podlahová plocha příslušenství, které není místností, a sklepa se započítává polovinou.

Dále navrhuji jako třetí bod část druhou tohoto návrhu zrušit.

Pokud by tento bod neprošel, navrhuji v § 696a) v odstavci 1 písm. b) číslici "25" nahradit číslicí "15".

Poslední podmíněný návrh k bodu 7. V § 706 odstavec 1 mezi body rodiče, sourozenci doplnit druh či družka.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, pane poslanče. Nyní prosím pana poslance Vrbíka a pana poslance Zajíčka.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Vážený pane předsedo, děkuji. Budu mít dva velmi krátké návrhy.

Můj první pozměňovací návrh se váže k pozměňovacímu návrhu, který přednesla kolegyně Horníková, a to k § 711b, kde alternativně navrhuji nahradit slova "dvouletá výpovědní lhůta" slovy "tříletá výpovědní lhůta". To je jeden pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se vztahuje k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tisk 1059/1, a to k bodu 2 § 686a odstavci 2, kde se slovo "šestinásobek měsíčního nájemného" nahrazuje slovy "trojnásobek měsíčního nájemného". Je to také alternativní návrh.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Podrobná rozprava. Prosím pana poslance Zajíčka.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane předsedo, ujišťuji vás, že vás nezdržím. Je to jenom velmi kratičký pozměňovací návrh, který tady přednáším za nepřítomného pana kolegu Josefa Víchu. Abych vyhověl jednacímu řádu, tak si jej osvojuji.

Jde o úpravu odstavce 4 z § 3, který zní: Způsob výpočtu cílových hodnot měsíčního nájemného za jeden metr čtvereční podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného je uveden v příloze k tomuto zákonu. V případě nesouhlasu jedné ze stran nájemního vztahu s výší takto stanoveného nájemného nechá soud na náklady stěžovatele vypracovat soudní odhad tržní ceny předmětného bytu a stanoví rovnoměrný roční přírůstek nájemného a jeho splatnost tak, aby nájemné dosáhlo cílové hodnoty 5 % z tržní ceny bytu ročně až k 31. prosinci 2010. Ustanovení § 3 odstavců 3, 5 a 6 se přitom nepoužijí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji, pane poslanče. Teď se prosím ptám. Vím, že také pan ministr vždycky něco řekne do podrobné rozpravy. Ale říct to můžete. (Veselost v sále.)

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Já jsem to pochopil. Řeknu to. Prosím, pane předsedo, i v tomto případě požádám ctěnou Sněmovnu - pardon, už se mi plete jazyk - abychom snížili dobu projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pochopil jsem. Ptám se, jestli ještě někdo něco podobně do podrobné rozpravy nechce. Protože ne, tak podrobnou rozpravu končím.

Prosím všechny poslance, kteří jsou shromážděni kolem sněmovny, aby se nyní shromáždili ve sněmovně přímo a přihlásili se. Odhlásím vás, abychom zjistili, kolik vás tady opravdu je. Kolik z toho dostaneme? (Veselost v sále.) Žádná sláva. (Poslanci upozorňují, že na galerii jsou také lidé.) Ještě na galerii, aha.

Kolegové, tušíte, že přeruším tento bod v této chvíli. Také vám sdělím, kam ho umístíme. My budeme totiž v úterý pokračovat, dávejte pozor. V úterý začneme bodem 20, tisk 810, nemocnice. Pak budeme pokračovat pevně zařazenými body 183, 184, to je zemědělský intervenční fond a dotační programy v zemědělství. Pak zařadíme to, co jsme nyní přerušili, bod 38, nájemné, pak bod 182 a 39. Takto tedy pevně zařadíme body na úterý. Ještě připomínám, že se budeme muset vypořádat s tím, že tam máme čtyři zákony vrácené Senátem. To pak nějak zařadíme v úterý. S tím si poradíme. Takto tedy přerušujeme tento bod.

Počkejte, to nejlepší nás teprve čeká. Víme, co budeme dělat v úterý. Zároveň bych vám rád sdělil, že s některými našimi kolegy se naše cesty rozejdou. Já bych je tedy rád ještě požádal, aby nám něco sdělili.

Prosím paní poslankyni Brynychovou jako první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP