(15.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Přikročíme k bodu

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
/sněmovní tisk 1077/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Martínka, aby se rovnou ujal slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane předsedo, nebudu zdržovat, poděkuji za projednávání tohoto tisku a budu se soustředit na přijetí pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, soustřeďte se, pane ministře. Přichází zpravodaj pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Hospodářský výbor byl prvním z výborů, který projednal sněmovní tisk 1077. Po výkladu náměstka ministra pro místní rozvoj doktora Jaroslava Krále a po zpravodajské zprávě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 1077 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a pověřuje zpravodaje, aby tuto zprávu přednesl jménem hospodářského výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Haška, jestli má podobný návrh usnesení.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, také výbor pro veřejnou správu projednal tento sněmovní tisk a rovněž jako hospodářský výbor jej schválil s pozměňovacími návrhy a doporučuje jej schválit Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Do ní mám přihlášku pana poslance Toma Zajíčka. Hlásí se ještě zpravodaj. Nyní prosím pana poslance Zajíčka jako prvního.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dovolte mi jenom, abych uvedl svůj první pozměňovací návrh. Je většího rozsahu. Z toho důvodu jsem nechal rozdat svůj pozměňovací návrh na vaše lavice, kde jej v nejbližší době naleznete. Já se k němu jenom touto formou hlásím. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Skvělé, pane poslanče. Prosím pana zpravodaje pana poslance Melčáka, který se hlásil také.

 

Poslanec Miloš Melčák: Jenom velmi stručný pozměňovací návrh. Doplňuje se nová část desátá, která zní: Změna zákona č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Článek 9. V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se část 61 zrušuje. Dosavadní část 9 se označuje jako část 10.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pravděpodobně ještě pan ministr nám bude chtít něco říci, mám takové tušení.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Pane předsedo, požádal bych znovu o zkrácení projednávání tohoto zákona na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím. Ještě pan poslanec Hašek v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážený pane předsedo, také já se pouze přihlašuji k písemnému pozměňovacími návrhu, který vám byl rozdán na lavice. Chtěl bych říci, že věcně je téměř totožný s pozměňovacím návrhem kolegy Zajíčka. Aby to nebylo pro nikoho z kolegyň a kolegů v Poslanecké sněmovně překvapením, avizuji za sebe a pravděpodobně i za něj, že věcně řeší pozměňovací návrh novelu zákona o podpoře regionálního rozvoje, ale na vlastní návrh a odůvodnění odkazujeme v písemném vyhotovení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Probíhá podrobná rozprava. Nikdo se do ní už pravděpodobně nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Volám na poslance, že se bude hlasovat.

 

Hlasování se bude týkat jediného návrhu, který tady zazněl, a to byl návrh, abychom zkrátili lhůtu projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh na zkrácení lhůty, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 805. Přítomno 91 poslanců, pro hlasovalo 52, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Můžeme ukončit projednávání tohoto bodu ve druhém čtení.

 

Máme tady další bod. Je to bod

 

40.
Vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
/sněmovní tisk 1078/ - druhé čtení

 

Je opět předkládán panem ministrem Martínkem. Takže poprosím pana ministra, jestli by řekl pár slov k tomuto tisku 1078.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, jedná se o návrh zákona, který je dlouho očekávaný. Je raritou, protože je úplně nový, to znamená, nenovelizujeme jiný zákon. Jedná se o spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Chtěl bych velmi poděkovat všem poslaneckým klubům za dosavadní velmi vstřícné projednávání tohoto zákona. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně. Děkuji za stručný úvod. Prosím pana poslance Toma Zajíčka nebo pana poslance Plachého. Prosím pana poslance Zajíčka jako prvního.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás velmi stručně seznámil s usnesením 313 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z jeho 55. schůze, která se uskutečnila 2. listopadu 2005 a projednala vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení, který je vtělen do sněmovního tisku 1078.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 55. schůzi po odůvodnění magistra Radko Martínka, ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1078 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. - Pozměňovací návrhy jsou předmětem sněmovního tisku.

Myslím, že v této chvíli je to z mé zpravodajské zprávy o průběhu projednávání všechno. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také vám děkuji. Prosím pana poslance Plachého za hospodářský výbor.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal vládní návrh zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), sněmovní tisk 1078, na své 49. schůzi dne 2. listopadu 2005. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 1078 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ty máme ve sněmovním tisku 1078/1.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám za shrnutí. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Davida Šeicha. Prosím pana poslance. Je v této chvíli jediným přihlášeným do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, určitě už v této pozdní páteční hodině vás nebudu dlouze trápit. Nemohu však neříci několik slov k vládnímu návrhu koncesního zákona.

Institut koncesí v této chvíli není českým právním řádem samostatně upraven. To, co dnes vystihuje institut koncesí, je v podstatě dnes součástí zákona o zadávání veřejných zakázek. Samostatný koncesní zákon by vyjímal tuto problematiku a upravoval by ji samostatným právním předpisem.

V rámci Evropské unie v úzké součinnosti s právem Evropské unie jsou také tyto legislativní návrhy připravovány. V rámci evropského práva je koncesní problematika upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES o koordinaci postupu při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Tato směrnice byla vzata jako základ pro českou národní právní úpravu, ale opravdu jen jako základ. Tato směrnice obsahuje úpravu stavebních koncesí nad 185 milionů korun, což je částka asi 6 milionů 242 tisíc eur. Částka odpovídá samozřejmě v důsledku kursovního pohybu zhruba částce 185 milionů korun. Jedná se o úpravu koncesí pouze u stavebních zakázek, nikoliv jiných typů koncesí. Tady je stanoveno pravidlo nad 185 milionů korun. Česká právní úprava si klade za cíl koncesním způsobem formou veřejné zakázky v podstatě nějakého typu veřejné zakázky řešit všechny případy nad 2 miliony korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP