(12.00 hodin)
(pokračuje Chytka)

Čeho se tento legislativně technický pozměňující návrh týká? Týká se změn, že v původním textu bylo "podle zvláštního předpisu", nyní tam bude "podle zvláštního právního předpisu", a týká se to toho, že původně bylo "Vojenské obranné zpravodajství", nyní tam bude pouze "Vojenské zpravodajství".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy k tisku 120. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Ptám se, zda pan ministr a pan zpravodaj chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy - ale ani jeden z nich mě neposlouchá. Ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, mám jenom jednu poznámku, a to k návrhu, kterým bychom měli zřídit pobočku soudu v Uherském Brodě.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: (Zvoní.) Dámy a pánové, prosím, abyste se usadili do svých lavic a věnovali pozornost řeči pana zpravodaje. Jde o velmi významnou právní úpravu, takže prosím, abychom se navzájem poslouchali.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Nechci zde zvětšovat vášně o proběhlé diskusi a hlasování o předchozím sněmovním tisku. Chci pouze říci, že pokud bychom měli zřizovat jakoukoli justiční instituci buď ve formě pobočky, nebo ve formě samostatného soudu kdekoli, tak je třeba vždy vnímat, nakolik budeme schopni v konkrétním místě zachovat a zaručit kvalitu soudního rozhodování. A ke kvalitě soudního rozhodování není důležité to, zda seženeme na ono místo kvalitní soudce, ale zda budeme schopni mít dostatečný nápad, to znamená dostatečné množství věcí, které umožňují určitou specializaci. Osobně mám pochybnost i tom, zda se nám dostatečný nápad podaří v Uherském Brodě shromáždit. Takže bez nějakých jiných analýz bych byl relativně opatrný a varoval bych před tím, abychom poslaneckou iniciativou, poslaneckým pozměňovacím návrhem zasahovali do struktury justičních institucí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana ministra, zda chce také vystoupit se svým závěrečným slovem. Není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích, a já poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování, a pak přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, v tomto případě jsem nenechal rozdat proceduru hlasování, protože je relativně jednoduchá, tak jestli dovolíte, seznámím vás se způsobem hlasování.

Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, v tomto případě o legislativně technické úpravě navržené panem kolegou Chytkou. Pak bychom dále hlasovali o návrhu B1. Bude-li schváleno, je nehlasovatelné A47, část 12. Dále bychom hlasovali společně o C1 až C3. Dále bychom hlasovali o D2. Bude-li schváleno je nehlasovatelné D1 a A41, část 18. Dále bychom hlasovali o E1 samostatně, dále pak o A21 a A22 společně. Další hlasování by měla být A47, část 16., a poté bychom měli hlasovat o zbytku usnesení ústavněprávního výboru. Pak bychom měli hlasovat ještě o D1, a to v případě pouze neschválení D2 a zároveň neschválené A41, část 18. Na závěr bychom podrobili návrh konečnému hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, děkuji. Vidím, že se hlásí k navržené proceduře pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, pane zpravodaji, požádal bych, abychom A13 hlasovali samostatně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Předpokládám, že k tomuto návrhu se vyjádří pan zpravodaj.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: S tímto návrhem nemám problémy. Pokud bude pan kolega Křeček s tím souhlasit, dal bych hlasovat po hlasování A47, část 13, o návrhu A13 samostatně, a pak bychom hlasovali samostatně o usnesení ústavněprávního výboru. Vidím souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se vás, kolegyně a kolegové, zda máte nějaké námitky proti navrženému postupu při hlasování, zda máte nějaký jiný návrh. Nikoho nevidím. Pro pořádek nechám hlasovat o této navržené proceduře.

Ale zřejmě pan zpravodaj ještě něco má.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Mám ještě pozměňující informaci na základě konzultace s legislativou. Samozřejmě je možné hlasovat o A13 samostatně, ale je nutné vnímat, že tento bod souvisí s tím, co bylo přijato v trestním zákoníku. Čili bych poprosil pana kolegu Křečka, aby to ještě zkonzultoval s legislativou, aby potom nevznikl nějaký následný problém a mezera v zákoně.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Domnívám se, že bude vhodné chvilinku ponechat v jednání, ale prosím, abyste se nerozutíkali, protože ta porada bude zřejmě velmi krátká (Krátká technická přestávka.)

Nevím, jestli pan poslanec trvá na odděleném hlasování o A13? Je tomu tak. Pan zpravodaj s tím souhlasí.

 

Pro pořádek nechám hlasovat o navržené proceduře a zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, abychom postupovali tak, jak navrhl pan zpravodaj, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 187 pro hlasovalo 168, proti nikdo. Návrh byl přijat, a my tedy můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, nejprve se vypořádáme s legislativně technickou úpravou přednesenou panem kolegou Chytkou. Zpravodaj doporučuje. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ještě předtím, než nechám hlasovat, jsem zaregistrovala vaši žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chytky, který se týká legislativně technických oprav.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 182 pro hlasovalo 175, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dále budeme hlasovat o návrhu D1. Pouze opakuji, že bude-li schváleno, je nehlasovatelné A47, část 12. Zpravodaj nedoporučuje. (Ministr: Nedoporučuji.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP