(9.30 hodin)
(pokračuje Říha)

Je tedy zřejmé, že dojde-li k vypuštění § 263, postrádá ustanovení § 266 odst. 3 smysl, a mělo by tudíž být vypuštěno.

Podávám proto v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh úpravy, která logicky vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu, a žádám, aby pozměňovací návrh E3 byl rozšířen o větu: V § 266 se odst. 3 zrušuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych požádal Sněmovnu o legislativně technické úpravy svých pozměňovacích návrhů, a to především pozměňovacího návrhu I4, kde je sice uveden správně název paragrafu Promlčecí doba, ale je uvedeno špatné číslo. Místo 33 má být číslo 34.

Dále potom bych požádal Sněmovnu o úpravu pozměňovacího návrhu I12, kde bohužel při přepisu došlo k tomu, že se tam vloudila určitá slova, která znejasňují text. Především v odstavci 1 nemají být uvedena slova "jeden rok", takže tento paragraf by zněl: Kdo jiného nutí, zneužívá jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. - To znamená, jsou tam nesprávně uvedena slova "jeden rok, nadbytečná.

Dále potom v odstavci 2 je nadbytečně uvedeno "šest měsíců". Takže § 152 odst. 2 by měl znít: Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán atd. Následují body a), b).

K tomuto bych uvedl, že pokud Sněmovna neuzná toto jako legislativně technickou úpravu, jsou pochopitelně odstavce 1 a 2 nehlasovatelné, ale domnívám se na rozdíl od navrženého hlasování, že odstavec 3 by byl hlasovatelný, protože tam ta chyba není.

A teď bych vás požádal ještě o úpravu pozměňovacího návrhu I15. Pokud tento § 275, kterého se týká pozměňovací návrh, bude vypuštěn, bude potřeba v § 33 ještě vypustit slova "neoprávněného nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§ 275)".

Nad rámec legislativně technické poznámky pochopitelně je, že pokud by se vypustil § 275, mělo by smysl vypustit i § 276, což ovšem nemůžeme zřejmě jako legislativně technickou uznat.

Takže o tyto tři legislativně technické změny bych požádal Sněmovnu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Děkuji, pane kolego. Prosím poté pana zpravodaje, aby velmi pečlivě vyhodnotil charakter návrhů předložených panem kolegou Melčákem, abychom byli informováni o tom, zda se skutečně jedná o legislativně technické úpravy ve smyslu zákona o jednacím řádu, či nikoli.

Pořadí dalších kolegů bylo Kasal, Kvapil, Janeček, Vymětal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, já nevystupuji proto, abych vznášel nějaké legislativně technické připomínky, a proto se dopředu omlouvám těm, kteří by snad shledali mé vystoupení jako nepřípadné. Nicméně sliby se mají plnit. A já jsem slib učinil, a proto ho chci splnit. Tento slib je následující.

Před týdnem, v pondělí, se zde tato Sněmovna podvakráte zaplnila tzv. junior poslanci, tedy dětmi ze sedmých, osmých a devátých tříd, které simulovaly velký parlament a projednávaly určité vládní předlohy nebo naše předlohy. Jedna z těch předloh se týkala také otázky trestní odpovědnosti dětí. Já jsem si při té rozpravě uvědomil, ta rozprava je na mých webových stránkách steno zaznamenána, že my tady rozhodujeme o věku, kterému už ne každý úplně přesně rozumí, a tak vás chci informovat, že oba tyto junior parlamenty, dvakrát dvě stě dětí, se shodly na tom, bez toho, že by do toho kdokoli ingeroval, že správná hranice trestní odpovědnosti je 13 let. Hlasovali o tom sami naprosto svobodně při znalosti toho, že oni sobě navzájem rozumějí a vědí, jací v tomto věku jsou.

Považoval jsem za nezbytné vám tuto informaci poskytnout. Možná pro vás pro někoho stejně jako pro mne bude důležitá, až budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chytky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já chci pouze požádat, tak jak jsem učinil ve druhém čtení, aby se zvlášť hlasovalo o návrhu ústavněprávního výboru, který je uveden v našich pozměňovacích návrzích jako bod A35, který v podstatě zmírňuje částečně ten původní vládní návrh. A současně bych vás chtěl požádat, aby tento bod nebyl podpořen, protože to změkčení spočívá v tom, že trestnost prostituce ohrožující mravní vývoj dětí nebude přímo v domech, kde děti bydlí. Já se domnívám, že ten vládní návrh byl v tomto směru lepší, a rád bych, aby byl tedy podpořen a hlasovalo se o bodu A35 samostatně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, protože jsme přešli z včerejší ohnivé debaty o zdravotnictví do oblasti, která jakoby se zdravotnickou oblastí nesouvisí, tak bych vás chtěl upozornit na to, že souvisí, a to velice úzce a možná až velice intimně.

Byl tady návrh, aby se o tzv. legalizaci eutanazie hlasovalo zvlášť, čili to znamená, že i po vyjádření pana ministra je zde asi velká, významná část poslanců, kteří se domnívají, že legalizace eutanazie by byla to pravé ořechové. Já bych odkázal na včerejší diskusi o situaci a úrovni jednotlivých aktérů uvnitř našeho zdravotnického systému. Bez ohledu na to, že jsem principiálně proti tomu, tak ti, kteří se domnívají, že by to bylo správné, by se možná na základě těchto diskusí mohli nad tou věcí ještě jednou zamyslet, co by se asi mohlo stát, kdyby v tomto prostředí byl takový návrh přijat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším přihlášeným byl pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, rád bych ocenil pana zpravodaje, neboť nám všem rozdal proceduru hlasování, což je opravdu, myslím si, příkladný čin, a tím pádem se také můžeme připravit na proceduru.

V té souvislosti mohu využít rozpravy, abych požádal k proceduře, aby byly zaměněny kroky 16 a 17. Jde o pozměňovací návrhy B1 a F1. Oba dva řeší problematiku kryptoanalýzy. Já jsem přesvědčen o tom, že pozměňovací návrh kolegy Böhnische je řekl bych většinově přijatelnější, a proto bych rád, aby se o jeho pozměňovacím návrhu hlasovalo jako o prvním, a teprve poté se hlasovalo o mém pozměňovacím návrhu. Sám doporučuji, aby ta "ef jednička" byla schválena. Takže jsem chtěl poprosit pana zpravodaje, aby tyto kroky otočil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Ještě paní kolegyně Rusová. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP