(17.00 hodin)

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolím si přednést tři návrhy.

První návrh se týká kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a to programu 213310. Navrhuji zařadit novou položku rekonstrukce Domova důchodců Velké Hamry, 50 mil., a tuto částku navrhuji na vrub snížení kapitoly vládní rozpočtové rezervy.

Druhý můj návrh se týká přesunu finančních prostředků uvnitř kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a to zvýšení pododdílu 412 Dávky nemocenského pojištění - 10 mil. na vrub programu 213310 položka 2133142101 Ústav sociální péče Opočno, nová výstavba, a snížení výdajů ve výši 10 mil. Kč.

Poslední, třetí návrh: zařadit do programu 298110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury položku SK Náchod, rekonstrukce a dostavba, poslední etapa, fotbalového hřiště, částka 2 mil. korun na vrub snížení vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Zdeňce Horníkové. Slova se ujme poslanec Tom Zajíček, připraví se paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolím si také k návrhu státního rozpočtu vznést tři pozměňovací návrhy, z nichž dva se asi trochu vymykají tomu, co tady během dnešního odpoledne zaznělo, protože se to týká obecně všech samospráv.

Můj první pozměňovací návrh. Navrhuje se v něm vytvoření nové položky s názvem navýšení příspěvku na výkon státní správy pro územní samosprávné celky ve výši 219 500 000 Kč v kapitole VPS, ukazateli další prostředky pro územní samosprávné celky, na vrub ukazatele vládní rozpočtová rezerva v kapitole VPS.

Přestože jsme byli vyzváni, abychom příliš nezdůvodňovali své návrhy, dovolte mi v tomto případě říci jenom několik slov. To navýšení příspěvku na výkon státní správy pro územní samosprávné celky se vztahuje ke kompenzaci propadů ve výši příspěvku na výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností, a to také v souvislosti se zavedením nové metodiky výpočtu tohoto příspěvku na výkon státní správy pro obce. Proto předpokládám, že u 34 obcí, které jsou uvedeny ve státním rozpočtu v příloze č. VII, by se použilo 18 mil. na to, aby se dostaly ze situace v tom příštím roce, kdy by dostaly méně peněz na výkon státní správy než v roce letošním, a těmito 18 mil. by se ztráta vynulovala, a poté by se plošně přidalo 2,5 %, což je zhruba oněch 201 500 000.

Můj druhý pozměňovací návrh se týká navýšení příspěvku na žáka pro obce a hlavní město Prahu o 240 mil. korun. Navrhuje se vytvoření nové položky s názvem navýšení příspěvku na žáka pro obce a hlavní město Prahu ve výši 240 mil. korun v kapitole VPS, ukazateli další prostředky pro územní samosprávné celky, na vrub ukazatele vládní rozpočtová rezerva v kapitole VPS.

Stručné zdůvodnění říká, že v letošním roce, tedy od počátku letošního roku, došlo k zavedení posledního bezplatného ročníku v mateřských školách. Dle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tyto náklady pro všechny obce byly vypočteny na onu částku 240 mil. korun, proto můj návrh.

Můj poslední návrh je do kapitoly VPS doplnit akci město Písek, okres Písek, rekonstrukce bývalého vojenského sportovního areálu VTJ Dukla v částce 15 mil. korun, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji vám za pomoc i za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomu Zajíčkovi. Slova se ujme paní poslankyně Alena Páralová, připraví se pan poslanec Tomáš Kvapil. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já přednesla několik pozměňovacích návrhů. Je jich sedm.

1. Zázemí pro vozíčkáře v autokempu Buňkov, obec Břehy - 3 mil. korun.

2. Rekonstrukce vnitrobloku na sídlišti Dukla Pardubice - 5 mil. korun.

3. Rekonstrukce zařízení pro přípravu zdravotně postižených sportovců, Městský atletický stadion Pardubice - 4 mil. korun.

4. Nemocnice Chrudim, dovybavení gynekologicko-porodnického oddělení - 3 mil. korun.

Krátké zdůvodnění. Jedná se o nové přístroje, které dále zlepší péči o matku a novorozence. Jejich zakoupením spolu s novými ultrazvukovými přístroji se zlepší prenatální diagnostika vrozených vad a odchylek vývoje plodu a dále monitorizace stavu plodu během porodu povede ke snížení počtu ukončení porodů císařským řezem.

5. Rekonstrukce divadélka Mír v Chrudimi - 3 mil. korun.

6. Ochranné lůžkové oddělení pro tuberkulózní nemocné Albertinum Žamberk - 22 mil. korun.

Zdůvodnění: Ochranné lůžkové zařízení Albertinum Žamberk je samostatně stojící pavilon v centru ústavu, ale se všemi potřebnými službami, a tím splňuje předpoklady pro izolaci nemocných s tuberkulózou. Jeho zachování potvrdilo Ministerstvo zdravotnictví v letech 1998 a poté v roce 2004. Pro naplnění litery metodického hygienického opatření Ministerstva zdravotnictví č. 11 z roku 2002 Sb., které specifikuje odborná kritéria k izolaci nemocných TBC, a pro výměnu zdravotechniky je nutná rekonstrukce celého objektu za 22 mil. korun.

A konečně: 7. Víceúčelová sportovní hala Lanškroun, dostavba zázemí pro děti a mládež - 5 mil. korun.

Jako zdroj pro krytí všech pozměňovacích návrhů, které jsem přečetla, navrhuji vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Slova se ujme pan poslanec Tomáš Kvapil, připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil tento pozměňovací návrh: V kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí zvýšit položku dotace nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny o 20 mil. korun a o stejnou částku snížit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti.

Jedná se o specifický ukazatel neinvestiční dotace do sociální oblasti. Jen několik slov. Tato položka, která v letošním roce činí 50 mil. korun, v návrhu rozpočtu na rok 2006 je pouze ve výši 35 mil. korun, přičemž i těch letošních 50 mil. zdaleka nepokrylo potřebu. Proto navrhuji, aby celkově tato položka byla 55 mil. korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Slova se ujme pan poslanec Oldřich Vojíř, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych načetl jeden pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu pro rok 2006. Jednalo by se o kapitolu VPS, do níž by byla zařazena, tedy do programu 298210, podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství. Tedy zařadit novou položku, která by zněla Výstavba multifunkční sportovní školní haly při Vyšší odborné škole, Střední pedagogické škole a Obchodní akademii v Mostě, Ústecký kraj - částka 17 milionů korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP