(15.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Řekněte mi svůj vlastní názor, jestli považujete takovouto osobu za způsobilou vést a rozplétat tak složitý případ, řekněte mi, zda jste připraven dát si předložit od policejního prezidenta informaci, zda tomu tak skutečně je, a zda jste připraven poskytnout veřejnosti skutečně objektivní a vyčerpávající informace o tom, že se tento případ chce vyšetřit, a nikoliv zamést pod stůl.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážený pane poslanče, já jsem opět v situaci, kdy skutečně nevím, kdo případ vyšetřuje, a domnívám se, že by bylo asi špatně a možná byste mně to zde vyčítal, kdybyste zjistil, že jsem si zavolal policejního prezidenta a řekl jsem mu: Já chci, aby tento případ vyšetřoval - a teď bych mu řekl dvě tři jména nebo více jmen. To by skutečně zavánělo nějakým ovlivňováním vyšetřování tohoto případu, ať už směrem tím, že bych chtěl, aby ta osoba byla nějakým způsobem odsouzena, protože na to nasadím lidi, kteří dovedou dotáhnout případ do konce a mají třeba i nějaké metody, kterými by nemuseli postupovat zrovna fér. Nebo zase naopak že bych tam dosadil lidi, kteří nejsou příliš silní ve své práci a případ půjde kamsi do ztracena. To by bylo špatně. To jsem samozřejmě neudělal a já do této chvíle nevím, kdo tento případ vyšetřuje, a myslím si, že bych to asi ani vědět nemusel. Pokud to víte, tak se o to asi zajímáte více, možná jste informace od někoho získal, nevím od koho. Myslím si, že by to ani nemuselo být věcí veřejnou, protože ti lidé, kteří vyšetřují tento případ, by mohli být také vystaveni různému nátlaku nebo nebezpečí. Na to vám odpovědět nedokáži.

Zda policistka, jak jste o ní mluvil, má takovouto předchozí profesní zkušenost, nebo nemá, to také neumím posoudit. A jakou má kvalitu, to bych z tohoto místa asi říci nedokázal. Já se mohu informovat, zda vyšetřování je vedeno kvalitně, mohu se zeptat i dozorující státní zástupkyně, zda je spokojena s průběhem vyšetřování a s prací policie, ale to je asi tak všechno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To je také asi všechno k této interpelaci. Jako další bude vystupovat pan poslanec Miloš Titz. Nicméně on tady nemá svého interpelovaného ministra, ten je mezi omluvenými, takže prosím pana poslance Titze, aby se spokojil s tím, že přednese svoji interpelaci a dnes na ni odpověď ještě nedostane.

 

Poslanec Miloš Titz: Pane předsedo, já se s tím samozřejmě spokojím. Já bych chtěl říci jednu věc, že naše veřejnost, a doufám, že nebudu obviněn z toho, že šířím poplašné zprávy, není příliš nadšena tím, jak se soudy vypořádávají, včetně Ústavního soudu, s nároky pozůstalých nebo dědiců po Hugo Salmovi nebo v kauze Františka Oldřicha Kinského. Já jsem se chtěl obrátit na pana ministra s tím, že zřejmě soudy rozhodují rozdílným způsobem podle toho, jaká archivní data mají k dispozici. Když jsem se po té věci trošku pídil, tak jsem zjistil, že určité věci jsou v archivu v Děčíně, jiné v Litoměřicích, jiné ve Strakonicích, v České Lípě atd., a myslím si, že je nad síly soudu, potažmo soudce, aby si tyto archiválie a jejich odborné vyhodnocení nechal sám udělat.

Tak jsem se chtěl obrátit na pana ministra, zda by Ministerstvo spravedlnosti v této věci nemohlo buď být nějakým koordinátorem, nebo dokonce vzít na sebe jakousi odpovědnost za získání těchto archivních dokumentů, jejich vyhodnocení, aby se vlastně naši občané, kteří se myslím cítí řadou dopisů obhájce pana Kinského dr. Čapka, který se dokonce proboural až k pozemkové reformě z roku 1920, opravdu vážně ohroženi, tak si myslím, že je věcí státu, a v tomto případě Ministerstva spravedlnosti, aby udělal všechno pro to, aby se tito lidé cítili bezpečně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Bohužel, jak jsem řekl, odpovědí panu poslanci Titzovi bude mlčení. Předpokládám, že ve 30 dnech přijde odpověď.

Nyní prosím pana poslance Zbyňka Novotného. Ten bude interpelovat pani ministryni Danu Bérovou ve věci nálezu NKÚ. Je tomu tak? Můžete se ujmout interpelace.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, vážená paní ministryně, v říjnu zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad formou tiskové zprávy č. 05/02 informaci o hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky v působnosti Ministerstva informatiky. Ze zprávy vyplývá, že při kontrole byly zjištěny zejména následující nedostatky.

Ministerstvo informatiky neprovedlo mimořádnou inventarizaci majetku a závazků, převzalo majetek a závazky od ÚVIS na základě neprůkazné inventarizace. Provedené inventarizace v letech 2003 a 2004 byly neprůkazné. Nepostupovalo dostatečně hospodárně u některých výdajů, neboť vynaložilo nepřiměřené prostředky na služby velkému počtu externích právníků. Na vyhlášení a průběh veřejné obchodní soutěže vynaložilo peněžní prostředky, aniž by soutěž byla vyhlášena. Dále ze zprávy vyplývá, že Testcom, ač nebyl jakožto příspěvková organizace oprávněn založit obchodní společnost TESTCOM servis, s.r.o., k tomu neoprávněně použil peněžní prostředky ve výši 7,5 milionu jako základní vklad k jejímu založení. Podle mých informací resort hradil obrovské náklady na externí poradce a konzultanty kvůli připomínkám k návrhu právních předpisů. Kromě toho využíval nadměrně předražených služeb minimálně devíti právníků při zastupování ministerstva v právních sporech za účelem právních rozborů vůči vymáhání pohledávek. Výše odměn za poskytnuté právní a konzultační služby se ve většině případů pohybovala v rozmezí 1900 až 4270 korun za hodinu.

Vážená paní ministryně, vzhledem k tomu, že NKÚ víceméně potvrdil to, co se dříve objevilo již v médiích, rád bych se zeptal, jak naložíte se zveřejněnou zprávou. Budete vyvozovat nějaké konkrétní personální závěry na ministerstvu? Děkuji vám za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Prosím paní ministryni.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane předsedající. Jak pan poslanec zmínil, Nejvyšší kontrolní úřad prováděl na Ministerstvu informatiky kontrolu v letošním roce a 5. září 2005 schválilo kolegium kontrolní závěr z kontrolní akce 05/02. Tato kontrola se týkala jednak činnosti Ministerstva informatiky a dále Testcomu, což je Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt, což je příspěvková organizace Ministerstva informatiky.

Ministerstvo informatiky, jak už tomu často bývá, nesouhlasí s kontrolním závěrem Nejvyššího kontrolního úřadu, protože podle našeho názoru obsahuje celou řadu nepřesností a nejasností.

Co se týče inventarizace majetku, kterou zmínil pan poslanec Novotný, byly odhaleny nedostatky spíše drobnějšího charakteru, které byly následně odstraněny, a šlo spíše o administrativní pochybení.

Ministerstvo informatiky je malý úřad, nicméně má na starosti celou řadu důležitých smluv. Proto nezbývalo nic jiného, než používat služby externích právníků. Neexistuje žádná právní norma ani žádný závazný předpis, který by neumožňoval ministerstvu využívat služeb externích právníků, a jistě pochopíte, že když úřad má být vyjednávacím partnerem takových organizací, jako je např. Český Telecom nebo dodavatelé výpočetní techniky typu IBM, Hewlett-Packard nebo další, kteří hradí právníky ve vysokých částkách, je potřeba najmout stejně odborné kapacity, které vzhledem k situaci na trhu v cenách obvyklých stojí částky, které pan poslanec zmiňoval.

Co se týče soutěže, kterou Ministerstvo informatiky připravilo, byla tato soutěž součástí delimitace projektu jednotného registru živnostenského podnikání a příprava zadání soutěže včetně veškerého know-how a znalostí, které byly připraveny, byla delimitována na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které podklad, který Ministerstvo informatiky připravilo, po té využilo pro vyhlášení vlastní soutěže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP