(15.10 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane ministře, v poslední době se na nás obracejí neziskové organizace, které realizují projekty EQUAL ze zdrojů Evropského sociálního fondu. Sdělují nám, že v důsledku průtahů v práci Ministerstva práce a sociálních věcí a v důsledku nejasného schvalovacího procesu nebyly proplaceny náklady na celý rok 2005. Představitelé neziskových organizací uvádějí, že implementační a řídící orgán nedodržuje lhůty uvedené v příručce pro příjemce - cituji - "díky čemuž pracovníci neziskových organizací končí na úřadech práce jako nezaměstnaní a organizace se zadlužují. Několikeré urgence ministru práce a sociálních věcí Ing. Zdeňku Škromachovi, návštěva zástupců Evropské komise v Praze ani každodenní spolupráce zatím nevedly ke změně situace."

Otázka zní: pane ministře, sdělte prosím, zda máte jako vrcholový manažer svůj tým pod kontrolou, tedy zda jste si vědom toho, že vaše ministerstvo nestíhá svoji práci. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci. Prosím pana ministra Škromacha. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych odpovědět pokud možno krátce, i když to je velmi složité, protože tato záležitost není tak jednoduchá, jak ji popsala paní poslankyně. Upozornila například na to, že tady proběhl audit Evropské komise, což je běžná záležitost. Myslím si, že výsledky tohoto auditu budou více než dobré. Chci uklidnit paní poslankyni v tom smyslu, že ministerstvo postupuje správně.

Je pravda, že se vyskytují některé drobné nedostatky, ke kterým při nových věcech dochází. Chtěl bych proto uvést některé konkrétní věci.

Z hlediska všech tří programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu, jejichž realizace je v gesci Ministerstva práce, tedy operační program Rozvoj lidských zdrojů, jednotné programové dokumenty … (není rozumět), hlavní město Praha čili JPD 3 a program iniciativy společenství EQUAL, mohu konstatovat, že rozhodně dochází k maximální podpoře a v těchto organizacích vycházíme maximálně vstříc ať již pořádáním cílených informativních seminářů, četnými konzultacemi apod. Naše programy zaručují stoprocentní financování projektů, tzn. není nutné, aby daná organizace měla vlastní zdroje jako v jiných případech pro svůj projekt. Zároveň poskytujeme předfinancování a zálohové platby, které umožní těmto organizacím snadněji realizovat svůj projekt, a bez finančních obtíží. Tady je třeba říci, že, když to vezmu obecně, jsme nápomocni také tomu, aby se naučily tyto projekty v rámci ESF správně připravit, protože problém je i v určitém předkládání, v chybách, které v projektech jsou apod.

Je pravda, že tady existoval i spor ohledně partnerství v celém tomto systému, a šli jsme i do rozhodnutí, které jsem učinil já i za cenu toho, a to je moje manažerské rozhodnutí jako ministra, že i za cenu určitých pochybností vzhledem ke komplikovanosti celého systému v oblasti financí České republiky, tak se peníze začínají vyplácet.

Obecně možná ještě k administraci plateb v rámci strukturálních fondů musím konstatovat, že systém je velice náročný a komplikovaný. Metodikou finančních toků a kontroly v České republice na centrální úrovni je nastaveno mnoho stupňů kontrol a požadavků, které byly formulovány s ohledem na zajištění ochrany finančních zájmů Evropského společenství. Nicméně se nyní v praxi ukazuje, že tyto náročné požadavky působí v mnoha případech jako překážky v realizaci projektů a pro programy financované z ESF jsou důsledky tohoto komplikovaného procesu ještě výraznější než u jiných fondů, neboť Evropský sociální fond, jak jistě paní poslankyně ví, pracuje s tisíci projektů, a tudíž také s tisíci drobných žadatelů především z neziskového sektoru.

Nicméně i přes tyto složité procedury, i přes často kritizovaný stav realizace projektu ESF bych rád poukázal na to, že obecně tempo realizace programů v gesci Ministerstva práce, nyní velice intenzivní, a přes pomalejší počáteční náběh je například v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů nyní již zahájení realizace několika set projektů a také z hlediska čerpání prostředků strukturálních fondů vykazuje tento program velmi dobré výsledky. V porovnání s ostatními programy - mohu to doložit konkrétním srovnáním podle údajů z 30. září o objemu čerpání prostředků ze strukturálních fondů - byl tento program původně na třetím místě ze všech operačních programů v České republice, celkem je jich osm, s tím, že na prvním místě je s nejvyšším objemem čerpání operační program Průmysl a podnikání a na druhém operační program pro rozvoj venkova a zemědělství a jak jsem zmínil, operační program Rozvoj lidských zdrojů je hned na třetím místě.

Tady bych chtěl upozornit také na to, že předchozí programy jsou záležitostí jednotek, jednotlivých programů, které mají velké objemy. Naopak Rozvoj lidských zdrojů jsou stovky a tisíce programů po poměrně malých objemech, čili ta věc je velmi složitá, není jednoduchá.

Myslím, že mohu říci, že zrovna dnes, jak se průběžně scházíme se zástupci organizací právě společenství EQUAL, jsme konstatovali, že dochází k posunu. My hledáme způsob, jak celý systém zjednodušit, a to včetně racionalizace příručky, podle které organizace postupují, a samozřejmě naším cílem a mým osobně je, abychom ještě v letošním roce vyčerpali prostředky, které jsou k tomu určeny. Myslím si, že celý systém nabývá na dynamice.

Musím odmítnout tvrzení, že by tyto organizace byly ohroženy tím, že nedostanou financování. Zálohy byly vyplaceny, a pokud jde o otázku úřadů práce, tak neregistruji, že by z těchto organizací přibývali nějací další klienti systému.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Prosím paní poslankyni Páralovou, která má připravené další dotazy.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Pane ministře, říkáte to moc hezky, a kdybych vás neznala, tak bych vám dala poslední korunu. Nicméně včera mi přišel e-mail, kde stojí toto: "Situace je skutečně krizová a ohrožuje nejen neziskové organizace, ale také pověst České republiky v zahraničí a schvalování další podpory z fondů Evropské unie. Jsme připraveni kdykoliv se s vámi setkat a situaci podrobně vysvětlit. Věříme, že se postup Ministerstva práce a sociálních věcí stane odstrašujícím příkladem toho, jak zničující může být podpora z Evropské unie."

Tady mám konkrétní problémy. Například v příručce pro příjemce stojí, že do patnácti dnů od podpisu rozhodnutí musí být vyplacena záloha 20 %. Jestliže rozhodnutí bylo podepsáno někdy v červenci, srpnu, září a dnes je konec října a tyto zálohy ještě nedošly, pak to nefunguje, pane ministře.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Paní poslankyně, předpokládám, že vycházíte z e-mailu, který dostaly snad všechny instituce, který dostali snad všichni poslanci a já nevím kdo všechno v České republice, od pana doktora Rozumka, jehož e-mail mám, a určitě všichni adresáti tohoto e-mailu dostanou naše konkrétní vysvětlení k jeho konkrétní situaci. Myslím si, že je ještě další interpelace, která k tomu je, tak bych se k tomu pak vyjádřil konkrétněji. Myslím si, že pan doktor může oprávněně cítit určité rozladění. Došlo k určitému posunu a já jsem říkal, že jsem z toho já sám nebyl nadšen a že jsem z toho vyvodil patřičné důsledky.

Ten problém probíhá ještě na úrovni dalších dvou resortů. Ministerstvo pro místní rozvoj je řídící institucí v této věci a je tu také Ministerstvo financí. Nebyla vyjasněna otázka, zda tyto projekty spadají do systému veřejných zakázek, což by celý proces zrychlilo. Na mé osobní riziko a na mé osobní rozhodnutí bylo rozhodnuto, že se bude vyplácet, a myslím si, že poslední čtyři týdny došlo k výraznému posunu. Ten skluz skutečně byl způsoben určitou nevyjasněností v tom, zda vyplácení těchto prostředků není v rozporu se zadáváním veřejných zakázek.

Myslím si, že vysvětlení nemusí každého uspokojit, je tam určitý posun, to jsem přiznal, ale v této chvíli doháníme to, co bylo trošku zanedbáno díky dohadování se v rámci kompetencí o tom, zda je možné najít řešení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP