(14.40 hodin)
(pokračuje Škromach)

Ve chvíli, kdy bude jmenován, a věřím, že bude jmenován ministrem zdravotnictví, pak budete mít samozřejmě možnost jej oslovit přímo a přímo s ním tady v rámci interpelací se ho na tyto záležitosti zeptat, kdy vám bude moci osobně odpovědět.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Kochan ještě doplní svou interpelaci.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za odpověď, pane místopředsedo. Ale chci vám říci ještě jednu věc, která mě překvapila a možná překvapí i vás. Víte, že první náměstek pan doktor Rath má svého prvního náměstka pana Michala Pohanku, který řídil nemocnici U svaté Anny v Brně a za loňský rok ji zadlužil na 100 milionů? Myslíte, že se mu podaří vyřešit nyní, když je veden jako náměstek, zadlužené nemocnice v České republice? Myslíte, že prohloubí krizi ve zdravotnictví? Co si o tom myslíte?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vidím, pane poslanče, že máte přehled o dění na Ministerstvu zdravotnictví, což je dobře.

Ano, od pondělka byl jmenován náměstkem i pan dr. Pohanka, který působil na postu náměstka již za ministra, a myslím si, že úspěšného ministra zdravotnictví, pana prof. Fišera. Po určitou dobu řídí Fakultní nemocnici U svaté Anny v Brně a v této chvíli vlastně to byla společně dvojice, která připravovala v podstatě změny v rámci zdravotnictví, které by měly vést ke stabilizaci, čili pan dr. Rath s panem dr. Pohankou. Jsem přesvědčen, že budou schopni realizovat svoji představu o zdravotnictví, a znovu opakuji, byl bych rád, kdyby co nejdříve ji mohli realizovat ve vlastní "režii", již pod vedením ministra zdravotnictví na plný úvazek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Myslím, že mohu ukončit tuto první interpelaci na ministra Zdeňka Škromacha a požádat Lucii Talmanovou, aby vystoupila nyní ve věci Evropské komise a zahájení řízení proti České republice. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážený pane ministře. Evropská komise dne 13. 10. rozhodla o zahájení řízení pro porušení práva proti České republice. Česká republika totiž dosud do svého právního řádu nepřevedla transparenční směrnici EHS o průhlednosti stanovování úhrad léčiv a její začlenění do zdravotního pojištění. Pokud vláda České republiky ihned nezahájí nápravu, předá Komise stížnost Evropskému soudnímu dvoru.

Zahájení procedury pro porušování práva Evropské unie může pro Českou republiku v důsledku znamenat nejen snížení mezinárodního kreditu, ale také případnou pokutu. Význam tohoto rozhodnutí podtrhuje skutečnost, že se jedná o první řízení pro porušení práva s novou členskou zemí. Stížnost na Českou republiku podala v březnu 2005 Mezinárodní asociace farmaceutických společností, která si opakovaně na způsob přidělování úhrad Ministerstvem zdravotnictví stěžovala. Od vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 opakovaně vyzývala ministryni zdravotnictví k nápravě, taktéž i ministerského předsedu. V souvislosti se zprávou Transparency International, která je opravdu varující, je neprůhledná úhrada léčiv v systému českého práva velmi nepříjemnou záležitostí.

Vážený pane ministře, co jste od 13. 10. jako ministr zdravotnictví udělal pro tuto nápravu, aby se stížnost Evropské komise nedostala k Evropskému soudnímu sboru a Česká republika nebyla jako jediná z nově přistoupivších zemí sankcionována za nezapracování směrnice, a jaké jste připraven z toho vyvodit osobní důsledky pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví, kteří tento stav způsobili? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, slyšeli jsme interpelaci a žádám vás nyní, abyste se pokusil odpovědět. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážené dámy a pánové. Tato informace je samozřejmě nepříjemná. Pokusím se na to reagovat. Je pravda, že druhý den v této své funkci jsem musel řešit otázku ptačí chřipky, teď je otázka řešit i některé věci, které se týkají Evropské unie a Evropské komise. Nechal jsem si dát k tomu určité stanovisko odborných pracovníků ministerstva a seznámím vás s ním:

Na podkladě stížnosti Mezinárodní asociace farmaceutických společností zahájila Evropská komise řízení proti České republice z důvodu nedodržení tzv. transparenční směrnice Evropské unie, tak jak jste uváděla, paní poslankyně, která popisuje způsob, jakým má být postupováno při stanovení cen a úhrad léčivých přípravků. Věc je nyní analyzována odborníky na Ministerstvu zdravotnictví, kteří se zabývají stanovováním úhrad léčivých přípravků, a právními experty.

Systém stanovení úhrad léčivých přípravků je založen na procesu kategorie léčivých přípravků. Vlastní úpravy léčivých přípravků stanoví Ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce, kterou doposud vydávalo dvakrát ročně. Podkladem pro tvorbu vyhlášky je stanovisko kategorizační komise, která je konstituována jako poradní orgán ministra. Je zřízena statutem této komise a členy komise jsou odborníci na problematiku léčiv delegovaní Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ostatními zdravotními pojišťovnami, odbornými společnostmi, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou, Českou lékárnickou komorou, sdruženími pacientů, lékařskými odbory a pozorovateli delegovanými mezinárodními asociacemi farmaceutických společností. Výstupem z této komise je doporučení pro ministra zdravotnictví, jak má ve věci jednotlivých žádostí výrobců léčivých přípravků rozhodnout. Toto doporučení podléhá i procesu odvolání proti tomuto doporučení, kdy předkladatelé žádostí mohou podat určitý odpor proti doporučení, které pak znovu je hodnoceno, a teprve poté je formou doporučení předáno ministrovi jako podklad pro vytvoření úhradové vyhlášky.

Ministerstvo zdravotnictví se nebrání zpřesnění tohoto systému, o kterém jsme však přesvědčeni, že odpovídá požadavkům příslušné směrnice Evropské unie.

Bude-li to nutné, paní poslankyně, a bude-li to v rámci mého působení a pokud bude ta možnost, tak samozřejmě učiníme takové kroky, abychom zabránili, aby důsledky tohoto řízení dopadly nejenom na Ministerstvo zdravotnictví, ale i na Českou republiku.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane ministře, vy si asi opravdu neuvědomujete závažnost této situace. 13. 10. vás jako ministra na jednání vlády o tomto faktu informoval ministr zahraničí České republiky. Evropská komise rozhodla o zahájení řízení proti České republice za porušení evropského práva. Mě téměř dojala věta, že úředníci vašeho ministerstva se nebrání vzít vůbec v úvahu, že bychom tuto směrnici měli transponovat do našeho právního řádu. My jsme se tak zavázali již v roce 1997.

Vážený pane ministře, nám teď opravdu hrozí předání této stížnosti k soudnímu dvoru. Proto se vás podruhé ptám, co jste od 13. 10. udělali pro to, aby tato závazná směrnice byla bezprostředně transponována do našeho právního řádu. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má pan ministr Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní poslankyně, já jsem nezpochybnil to, že Česká republika je vždycky vázána směrnicemi, ale je to otázka výkladu, a tady jsem upozornil na to, že se hledá, jestli ten výklad je, nebo není správný. A vy sama dobře víte, že v mnoha případech je to otázka určité formulace a procesu, který má svá pravidla.

Ale abych vás uklidnil a informoval o tom, že jednám racionálně a rázně, reagoval jsem tak, že dnes paní ředitelka Bartíková už není ředitelkou a byl jmenován nový ředitel tohoto odboru, který by měl v nejbližších dnech předložit návrh na změny, které by byly v souladu s evropskou směrnicí. A věřte tomu, že pokud by tento stav pokračoval a pokud by hrozila sankce České republice z tohoto důvodu, jsem připraven nabídnout svoji funkci ministra zdravotnictví.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo asi poslední, co zaznělo v této interpelaci. Nyní přijde řada na pana poslance Petra Bratského, který bude interpelovat ministra financí Bohuslava Sobotku ve věci možného vytunelování státní akciové společnosti Junior centrum Seč. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, minulý týden jsem vás interpeloval ve věci Junior centra Seč poprvé a dnes v tom musím pokračovat, neboť jsem se mezitím dozvěděl nové velmi významné a alarmující informace, na jejichž základě bych vám položil několik dalších dotazů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP