(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové je 14.30, takže dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

225.
Ústní interpelace

 

které jsou podle jednacího řádu určeny předsedovi vlády a ostatním členům vlády. Vylosovali jsme dnes pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Jiřího Paroubka a pak na ostatní členy vlády.

Nejdříve bych dal slovo poslanci Jaroslavu Gongolovi, který se jako jediný přihlásil do tohoto bloku, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Jiřího Paroubka. Po odeznění interpelace pana poslance Gongola budeme pokračovat ústními interpelacemi na členy vlády. Vzhledem k tomu, že premiér je nepřítomen a řádně omluven, odpoví předseda vlády na interpelaci pana poslance Gongola písemně do 30 dnů.

Prosím pana poslance Gongola, aby v úvodu přednesl jedinou interpelaci, která tady zazní na premiéra Jiřího Paroubka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane premiére, velice lituji, že vám nemohu otázku položit osobně, ale uznávám, že máte jiné státnické povinnosti a musíte se jich zhostit. Chtěl bych vás však na oplátku poprosit o odpověď co nejdříve, protože otázka, kterou chci položit, je velice jednoduchá a vzhledem k vám i trochu osobní.

V minulých dnech jste fáral na dole Dukla v Havířově. Na této šachtě jsem odpracoval celých 32 let, z toho 13 let jako ředitel. Zajisté jste poznal obtížnost podmínek hornické práce, a koneckonců jste se vyjádřil i v novinách, že není možné, aby všichni pracovníci všech profesí, a zejména hornických, pracovali do důchodu až do 65 let. Z toho soudím, že jste poznal obtížnost hornické práce. Dle mých informacích jste slíbil řešit dosud trvající nespravedlivost ve výpočtu hornických důchodů, která je způsobena nedodržením zákona č. 235/1992 Sb., který řešil zánik pracovních kategorií od roku 1993, ale současně stanovil, že až do roku 2018 budou všechny výhody vyplývající z první kategorie, to je odchod do důchodu v 55 letech věku a zvýhodněný výpočet. Tento výpočet byl však zákonem 155/1992 omezen na částku 5100 od roku 1996, která však dosud není valorizována. Tím se stává, že horník, který má odpracováno v dole 30 let a jde do důchodu letos, má vypočítaný důchod ve výši 8500 korun, ale horník se stejně dlouhou odpracovanou dobou, který šel do důchodu v roce 1995, má důchod ve výši 10 500 Kč. Je tomu přesně opačně než ve společnosti, neboť novodůchodci mají důchod vyšší než starodůchodci.

Tento problém se snažím řešit již řadu let, ale bezvýsledně. Má otázka zní: Slíbil jste pomoc při řešení této nespravedlnosti, a co pro to učiníte? Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci pana poslance Gongola. Věřím, že bude vyřízena písemně do 30 dnů, jak ukládá jednací řád.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Prosil bych o dřívější odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Doufám, že bude ještě dřívější, než ukládá jednací řád.

Nyní končím interpelace na předsedu vlády. Budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. V tomto seznamu vyzývám poslance Josefa Kochana, aby přednesl jako první interpelaci na ministra Zdeňka Škromacha a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Další bude paní poslankyně Lucie Talmanová. Nyní prosím pana poslance Kochana.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové, v pátek minulého týdne byl do funkce prvního náměstka ministra zdravotnictví instalován doktor Rath, kterého vaše vláda tvrdošíjně prosazuje na post ministra a vidí v něm spasitele českého zdravotnictví. Víte, pane místopředsedo, že to byl doktor Rath, kdo násilím prosadil úhradovou vyhlášku na Ministerstvu zdravotnictví o cenách zdravotní péče pro lůžková zařízení, což bylo počátkem destabilizace systému veřejného zdravotního pojištění? Víte, že za indexaci výkonů práce lékaře se na ostatní zdravotníky zapomnělo? Může být systém veřejného zdravotního pojištění v příštím roce až o 20 miliard v deficitu? Můžete věřit někomu, kdo je schopen pro získání moci svévolně změnit stavovský předpis ku svému prospěchu a pohrdat členskou základnou České lékařské komory? Víte, pane místopředsedo, že dosud není ukončeno šetření České lékařské komory pod vedením doktora Ratha? Lpění pana doktora Ratha na funkci ministra je až chorobné a jeho chování neomluvitelné v urážkách prezidenta republiky. Dle právního rozboru jeho vystupování před médii, což je dokumentováno, nejméně čtyřikrát porušil trestní zákon v invektivách vůči panu prezidentovi. Nevadí vám, pane místopředsedo, že takový člověk, který nerespektuje zákony této republiky, je vaším nejvyšším úředníkem na Ministerstvu zdravotnictví? Jste přesvědčen, pane místopředsedo, že můžete věřit panu doktoru Rathovi, že to myslí s českým zdravotnictvím upřímně? Nebo jen prahne po moci?

Položil jsem vám několik otázek a doufám, že mi alespoň na nějakou odpovíte. Děkuji. (Potlesk)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím nyní pana ministra Škromacha, aby se ujal slova a reagoval na tuto interpelaci.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, mně samotnému je celá situace kolem jmenování nového ministra zdravotnictví po odvolané paní ministryni Emmerové nepříjemná z toho hlediska, že jsem přijal pověření řízení tohoto resortu na několik dní, než bude jmenován nový ministr. Není ovšem mou vinou, že tomu tak dosud nenastalo. Myslím si, že v této chvíli je celá záležitost v rukou pana premiéra Paroubka a pana prezidenta Klause. Očekávám, že tato věc bude řešena velmi rychle a že bude jmenován ministr zdravotnictví na plný úvazek.

Vzhledem k tomu, že pan doktor Rath je nominován panem premiérem na funkci ministra zdravotnictví a na tom se nic do této chvíle nezměnilo, nevidím důvod, proč by nemohl být prvním náměstkem ministra zdravotnictví. Samozřejmě z hlediska toho, že v tuto chvíli řídím jako ministr dva resorty, tak potřebuji, aby resort Ministerstva zdravotnictví začal již v tuto chvíli realizovat dohody o stabilizaci financování v oblasti zdravotnictví, kde právě pan doktor Rath byl jedním z hlavních poradců pana premiéra při těchto jednáních. Byl pověřen realizací těchto dohod, které vznikly mezi Ministerstvem zdravotnictví a účastníky těchto jednání, to znamená poskytovateli, pojišťovnami a dalšími.

Upozornil jste na některé věci, na které je těžko odpovědět, protože byly podány v obecnějším tónu.

Pokud jde o otázku některých aktivit pana doktora Ratha v oblasti podnikání, stejně jako při jmenování jiných úředníků ve státní správě platí zákon, že v nejkratší možné době mají ukončit svou činnost. Například ukončit členství v dozorčí nebo správní radě je záležitost, která objektivně nezáleží na tom člověku, protože od doby podání do doby výmazu v rejstříku proběhne určitá doba. Pan doktor Rath dostal ode mne termín, do kdy má odstranit tyto aktivity - do jednoho měsíce od nástupu do funkce prvního náměstka. Jsem přesvědčen, že to takto proběhne. Pan první náměstek Rath mi to přislíbil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP