(12.00 hodin)
(pokračuje Bublan)

Jedná se tedy o 227 obcí, které budou mít toto oprávnění a samozřejmě tuto povinnost vydávat pasy s biometrikou. Dalším takovým opatřením je to, že součástí této novely bude i ustanovení umožňující neposkytnout jinak oprávněným subjektům informaci o předání údajů z evidence cestovních dokladů v případě, že by to mohlo ohrozit bezpečnost státu, obranu, vyšetřování nebo odhalování trestných činů nebo nějaký jiný veřejný zájem.

Součástí této novely je také odložení účinnosti ustanovení zákona o občanských průkazech umožňující elektronické podání žádosti. To jistě pochopíme, že pokud jde o biometrické ztotožnění, o verifikaci, tak není možné to podávat elektronicky, samozřejmě zatím. Budoucnost nám možná ukáže nějaká jiná technická řešení, která bychom mohli zvolit.

S pozměňovacími návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tam byl tento zákon přikázán, souhlasím. Dovoluji si vám doporučit, abyste návrh zákona ve znění těchto pozměňovacích návrhů schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1068/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru kolega Tomáš Hasil.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Dobrý den. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vše, co bylo nutné k tomuto návrhu zákona říci, zaznělo v prvém čtení. Před chvílí to tady pan ministr pro osvěžení paměti zopakoval.

Zákon byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který svým usnesením č. 300 z 22. září 2005, které máte rozdáno jako tisk 1068/1, doporučuje Poslanecké sněmovně tisk č. 1068 projednat a schválit s přijatými pozměňovacími návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do té se hlásí pan kolega Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesl tři pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 1068.

1. K bodu 2 části první, změna § 2 odst. 4 zákona o cestovních dokladech. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní: Je zakázáno zpracovávat biometrické údaje v nosiči dat (§ 5 odst. 2) jiným způsobem, pro jiný účel a v jiném rozsahu, než stanoví tento zákon.

Odůvodnění. Navrhuje se zpřísnit podmínky pro zpracování biometrických údajů v nosiči dat cestovního dokladu tak, aby odpovědné orgány zpracovávaly a využívaly biometrické údaje pouze způsobem a pouze k účelům, které stanoví tento zákon. Tento návrh zamezuje použití údajů v soukromé a jiné sféře.

Druhý bod, který navrhuji, k bodu 6 části první, změna § 5 odst. 2 zákona o cestovních dokladech. V § 5 odst. 2 se navrhuje nové znění písmena b), které bude zní: b) obyčejné otisky jednoho prstu levé a pravé ruky.

Odůvodnění. Předložený návrh tohoto ustanovení předpokládá zpracování všech otisků prstů obou rukou. Podle mého názoru se tak Česká republika ve svém přístupu k zajištění povinnosti vyplývající z ustanovení bodu 2.2.2. přílohy k rozhodnutí Komise K 2005409 ze dne 28. února 2005 výrazně odlišuje od jeho obsahu, neboť jak vyplývá z textu tohoto bodu, žádá se zde pouze zpracování obyčejných otisků levého a pravého ukazováku. Realizací záměru Ministerstva vnitra by tedy byl nepřípustně rozšířen rozsah zpracovávaných biometrických osobních dat, a tedy by se tak neúměrně rozšířila možnost vzniku chyb při snímání otisků. Tento návrh tedy ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) plně slaďuje s acquis communautaire Evropského společenství.

Poslední bod, který navrhuji, to znamená třetí bod, k bodu 53 části první, doplnění § 32a zákona o cestovních dokladech. V § 32a se navrhuje doplnit odst. 2, který zní: (2) Tím není dotčeno právo držitele cestovního dokladu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností na zpracování osobních údajů obsažených v cestovním dokladu.

Zdůvodnění. Podstatou tohoto návrhu je dosažení větší transparentnosti původně navrhovaného ustanovení, které by eventuálně mohlo být chápáno jako jisté omezení práv držitele cestovního dokladu stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. Ustanovení tohoto zákona, včetně pravomocí Úřadu pro ochranu osobních údajů provádět nad předmětným zpracováním osobních údajů dozorovou činnost a ukládat nápravná opatření zahrnující i výmaz a opravu osobních údajů, musí být zachována, jak to ostatně předepisuje článek 4 odst. 1 nařízení Rady Evropských společenství č. 2252/2004. V navrhovaném znění tak ustanovení bude jednoznačně chápáno jako jisté rozšíření práv subjektů údajů nad rámec stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.

Všechny tyto mé návrhy směřují k ochraně osobních dat občanů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Pan kolega Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vládo, jenom odkazuji na písemný pozměňovací návrh, který vám byl rozdán na lavice, s krátkým odůvodněním.

První část pozměňovacích návrhů se týká upřesnění některých přestupků a správních deliktů týkajících se neoprávněného zpracovávání a práce s biometrickými údaji. Druhá část pozměňovacích návrhů se týká zpřesnění záležitosti jednak postupu při spisových značkách nebo respektive při přidělování spisových značek při vyřizování cestovních dokladů a občanských průkazů, a dále upravení práva zpětvzetí žádosti u žadatelů o cestovní doklady a o občanské průkazy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, přednedávnem jsme zde novelizovali zákon o občanských průkazech a umožnili jsme lidem starším 70 let, kteří mají občanský průkaz na dobu neurčitou, aby si jej ponechali a tento zůstal v platnosti. Přesto zde zůstává ještě početná skupina občanů, kteří si zaslouží naši pozornost. Jde o lidi, kteří jsou díky zhoršenému zdravotnímu stavu trvale upoutáni na lůžko a jejich aktivita je podstatně omezena. V takovém případě navrhuji, aby drobnou úpravou stávajícího znění odstavců, které se týkají potvrzení o občanském průkazu, jim za prvé jejich občanský průkaz trvale zůstal a ono potvrzení jim nahradilo jejich platnost.

Můj návrh se vztahuje k části páté předloženého tisku. Nyní ho přečtu. Má tři nové novelizační body.

První bod. V § 9 odst. 1 se vkládá nové písmeno d), které zní: d) ukončení platnosti občanského průkazu v případě zhoršení zdravotního stavu, které trvale a významně omezuje hybnost či aktivitu občana. - Další text se přeznačí.

Druhý novelizační bod. V § 9 odst. 4 se text "e) a f)" nahrazuje textem "f) a g)".

Třetí novelizační bod. V § 13 se písmeno f) nahrazuje písmenem g).

To je konec návrhu. Je to velmi drobná úprava. Doufám, že ji podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, podrobnou rozpravu končím. Tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP