(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zdá se, že nyní můžeme přistoupit k hlasování.

 

Nejprve rozhodneme o návrhu poslance Jana Kasala a dalších na zamítnutí této předlohy.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 516, a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 141 poslanců, pro bylo 31, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Předseda Poslanecké sněmovny rozhodl návrh přikázat k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a já se ptám, zdali je nějaký jiný návrh. Děkuji. Není žádný návrh, takže tady dochází k určité asymetrii u ministerstev, tak to necháme při tom.

 

Kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Sněmovny, aby předlohu projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 141 poslanců, pro bylo 133, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Tím mohu konstatovat, že jest skončeno první čtení této vládní předlohy. Děkuji paní ministryni Petře Buzkové, panu zpravodaji Jozefu Kochanovi.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je bod

 

147.
Vládní návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
/sněmovní tisk 1114/ - prvé čtení

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, hlavním cílem předkládané právní úpravy je navrhnout univerzální systém zhodnocení dosaženého vzdělání mimo vzdělávací soustavu a umožnit zájemcům o uznání tohoto vzdělání transparentní a objektivní způsob ověření jejich vědomostí a dovedností. (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o to, abyste věnovali patřičnou pozornost úvodnímu slovu ministryně Petry Buzkové. Pšššššš!

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Za tímto účelem se navrhuje vytvořit národní soustavu kvalifikací, to je pojítko mezi systémem počátečního a dalšího vzdělávání, a systém hodnocení dalšího vzdělávání prostřednictvím autorizovaných osob a hodnoticích standardů. Obsahem návrhu zákona jsou i některé motivační náměty pro podporu dalšího vzdělávání.

Předkládaný návrh zákona navazuje na strategii rozvoje lidských zdrojů a svým zaměřením je v souladu s hlavními principy dalšího vzdělávání uznávanými v zemích Evropské unie.

Z hlediska dopadu budoucího zákona na státní a veřejné rozpočty si záměr zákona klade mírné požadavky. Na státní rozpočet do 50 milionů korun v počátečním náběhovém období, dále kolem 20 milionů korun, počítá se však s využitím Evropského sociálního fondu a také s příjmy z autorizací na základě vybraného správního poplatku.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podoba návrhu nového zákona, který máte před sebou, je výsledkem řady jednání, ke kterým došlo v průběhu jeho přípravy i jednání mezi jednotlivými poslaneckými kluby. Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jakož i mezinárodními smlouvami podle článku X. Ústavy České republiky a dalšími mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní ministryni. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Pane předsedající, členové vlády, kolegové a kolegyně, dovolte, abych vám předložil zpravodajskou zprávu k tisku 1114, kterým je vládní návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Úvodem bych chtěl říci, že jde v tomto volebním období zcela nepochybně o poslední krok vlády směřující k rekonstrukci školské legislativy a že se jedná o krok, který je určitým novým prvkem v celém systému školské legislativy naší republiky. V programových prohlášeních i v dlouhodobém legislativním plánu vlády byl původně označován jako zákon o dalším nebo celoživotním vzdělávání. Jeho základním cílem je umožnit absolventům počátečního vzdělávání a držitelům odborné kvalifikace pro výkon jednotlivých povolání a pracovních činností buď získání, rozšíření, obnovení nebo také udržení dalších kvalifikací na základě vzdělání dosaženého mimo vzdělávací soustavu; tedy vytvořit systém, který by uznával výsledky neformálního vzdělávání a informálního učení. Jde tedy o zúžení původního záměru ministerstva zákonem komplexně řešit celou oblast vzdělávacích možností občana po ukončení počátečního vzdělávání, která je dnes, a to vědí odborníci na školskou problematiku, v dílčích souvislostech podchycena například v paragrafech 55, 70, 83 až 85, 100, 113 a 114 školského zákona, ale týká se pouze doplnění či uznávání formálního vzdělávání v rámci oficiální - formální vzdělávací soustavy.

Jak uvádí či alespoň naznačuje důvodová zpráva, do gesce Ministerstva školství nelze podchytit všechny vzdělávací instituce, existující a působící mimo vzdělávací síť. Zpráva také uvádí, že nedošlo k dohodě a do budoucna bylo odloženo jednání o vytvoření celostátního fondu dalšího vzdělávání.

Pro požadavky na odbornou způsobilost a dosažené formální vzdělání k výkonu řady povolání existuje množství dalších ustanovení a odkazů v již platných právních předpisech, jak jste si určitě našli na stranách 25 až 27 tisku k tomuto návrhu. Zodpovědnost a kompetence státní správy v oblasti vzdělávání se ovšem dosud týkají pouze formálního vzdělávání - a rekvalifikací, která je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí.

S vaším svolením nebudu uvádět ani komentovat - dám to do uvozovek - "evropské souvislosti návrhu", uvedené v tisku podrobně na stranách 28 až 31, a přejdu k takovému praktičtějšímu jádru věci.

Vlastním obsahem návrhu zákona je definování systému ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. V konkrétní podobě je vyjádřeno v určitém desateru, které si vám dovolím předložit.

Za prvé jde o vytvoření a průběžné vedení "národní soustavy kvalifikací", a to prostřednictvím organizace Ministerstva školství - Národního ústavu odborného vzdělávání, přičemž tato soustava obsahuje v podstatě seznam úplných i dílčích kvalifikací, povolání, kterých se příslušná kvalifikace týká, a pro všechny uchazeče o získání kvalifikace i potřebné údaje.

Za druhé jde o zavedení úplných a dílčích kvalifikací obsažených v národní soustavě a zavedení kvalifikačních standardů dílčích kvalifikací, které budou veřejně přístupné.

Za třetí jde o zavedení hodnoticích standardů dílčích kvalifikací, tedy vlastně konkrétních požadavků na uchazeče o získání dílčí kvalifikace. Tvorba, změny i rušení kvalifikačních a hodnoticích standardů je svěřována ministerstvu, přičemž do tohoto procesu jsou formou dohod zapojeny i další organizace a orgány, tak jak je to uvedeno v § 7 a 8 návrhu i na několika místech důvodové zprávy.

Čtvrtým principem návrhu zákona je stanovení autorizujících orgánů, tedy orgánů udělujících ať už právnickým nebo fyzickým osobám oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti nebo dílčí kvalifikace. A jistě jste zjistili, že těmito autorizujícími orgány by měla být ministerstva uvedená v příloze návrhu zákona na straně 21 až 22 sněmovního tisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP