Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. října 2005 v 9.04 hodin

Přítomno: 149 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, vítám vás na pokračování 48. schůze Poslanecké sněmovny. Ohromím vás hned na začátku informací, že Jaromír Talíř má náhradní kartu č. 2.

Prosím, abyste se i další přihlásili hlasovacími kartami a případně požádali o omluvy. Omluveni jsou páni a paní: Fischer, Rujbrová, Říha, Urban, Vávra, Kratochvíle, Zajíček, Miroslav Beneš, Čurdová, Lachnit, Němec, Pavel Svoboda, Švarcbek, z vlády pan předseda vlády Paroubek, ministři Ambrozek, Jandák, Němec, Kühnl, Martínek, Šimonovský.

Nyní vám řeknu, jak bude probíhat dnešní dopoledne. Alespoň v první části připomenu, že je zařazeno šest bodů. Je to návrh rostlinolékařské péče, výzkumná embryonální buňka, uznávání výsledků dalšího vzdělávání, zákony na úseku cestovních dokladů, územně správní členění státu a zákon, který s tím souvisí. To je šest zařazených bodů. Dále by následovaly body, které jsou na jednání připraveny, to je návrh 105 - registrované partnerství, pak návrh Miroslava Kalouska a dalších na služební zákon, návrh pana poslance Robina Böhnische na zákon o volbách do Parlamentu atd. Toto je zatím námět.

Pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu č. 3.

Jak bychom měli postupovat? Ptám se, zda jsou nějaké návrhy nebo připomínky. Pokud ne, pustíme se s chutí do toho.

Omlouvám se panu poslanci Hojdovi. Nejen mne, ale i vás bude zajímat, jak dopadla včerejší volba ve druhém kole.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhého kola voleb.

 

Nejprve volba členů Rady České televize (bod 228).

Vydáno bylo 132 hlasovacích lístků, odevzdáno 132. Pro pana Radka Mezulánika hlasovalo 48 poslanců a poslankyň, pro pana Ivana Satrapu 64. Ve druhém kole nebyl zvolen nikdo a bude muset být vyhlášena volba nová. Zůstává neobsazeno jedno místo.

 

Dále volba člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (bod 194).

Počet vydaných hlasovacích lístků 132, odevzdáno 132. Pro pana Jiřího Papeže hlasovalo 50 poslanců a poslankyň, pro pana Ladislava Skopala 69. Ve druhém kole byl zvolen Ladislav Skopal. Blahopřeji mu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ke gratulaci se připojuji. Děkuji panu poslanci Hojdovi.

 

Budeme se věnovat bodu

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 918/ - druhé čtení

 

Návrh uvede ministr zemědělství Petr Zgarba.

Pan poslanec Kopecký má náhradní kartu č. 6.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych krátce připomenul před druhým čtením obsah změn v rámci novely zákona č. 326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákona č. 455, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Zmiňovaný zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a jeho novela akceptuje do našeho právního řádu základní předpisy Evropského společenství a také směrnice upravující jak oblast ochrany před škodlivými rostlinnými organismy, tak i karanténní oblasti a stejně tak i oblasti upravující registraci a používání přípravků na ochranu rostlin.

V červenci loňského roku byla přijata novela jedné ze stěžejních směrnic, směrnice č. 2002/98 Evropského společenství, která vychází ze směrnice Komise o kontrolách identity a fytosanitárních kontrolách rostlin a rostlinných produktů a jiných předmětů zařazených do části B přílohy V. ke směrnici Rady 2000/29 Evropského společenství. Tyto kontroly mohou být prováděny v jiných místech než v pohraničních vstupních místech do Společenství nebo poblíž těchto míst a specifikují podmínky vztahující se takovým kontrolám. Tyto změny český právní řád musí implementovat do svého právního řádu. Z tohoto titulu byla předložena novela.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, zejména Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin FAO a dohoda a aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatření v rámci WTO. Je plně slučitelná s právem Evropského společenství.

Zemědělský výbor přijal 7. září pozměňovací návrhy, se kterými Ministerstvo zemědělství jako zpracovatel vládního návrhu zákona souhlasilo. Proto doporučuji, abychom předloženou normu propustili do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Petru Zgarbovi. Připomínám, že po prvním čtení jsme přikázali tento návrh k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 218/1.

Prosím, aby se pan poslanec Josef Bíža ujal slova, protože je zpravodajem zemědělského výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP