(17.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem je bod

 

103.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 944/ - druhé čtení

 

Vítám pana náměstka primátora hlavního města Prahy Rudolfa Blažka. Konstatuji, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Zároveň žádám pana poslance Miroslava Svobodu, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů.

Nyní požádám pana náměstka primátora, aby se ujal svého úvodního slova ve druhém čtení. Prosím, pane náměstku.

 

Náměstek primátora hl. města Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předkládám vám do druhého čtení jménem hlavního města Prahy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Text návrhu je jednoduchý. Jeho význam, zejména pro obce, je však naprosto zásadní. Podstatou návrhu je snížení daně z přidané hodnoty u nakládání s odpady z 19 % na 5 %, tak jak tomu bylo k 30. dubnu 2004. Tím, že tato položka byla zařazena do 19procentní sazby daně, vzrostly náklady obcí na úseku nakládání s odpady o 14 %, aniž by tyto zvýšené náklady byly kryty například místními poplatky. Nehodlám zde podrobně v žádném případě rozvádět problematiku nakládání s komunálním odpadem, neboť jsem se již věnoval této problematice ve své úvodní řeči v prvním čtení, což jistě máte všichni v živé paměti.

Návrh zákona projednal na základě vašeho rozhodnutí v prvním čtení rozpočtový výbor. Projednání bylo z mého pohledu poměrně dramatické a silně poznamenané nepřítomností příslušného relevantního zástupce Ministerstva financí, který by byl schopen vysvětlit odborné dotazy vznášené některými členy výboru. Vzhledem k tomu, že stanovisko tohoto ministerstva k této problematice má zásadní význam pro projednávání našeho návrhu, směřovalo jednání rozpočtového výboru k přerušení projednávání tohoto návrhu do další schůze rozpočtového výboru, které by se zúčastnil právě příslušný zástupce Ministerstva financí. Nicméně k mému překvapení v závěru projednávání našeho návrhu ve výboru došlo k zásadnímu obratu, jehož výsledkem je usnesení rozpočtového výboru, ve kterém je navrhováno zamítnutí návrhu hlavního města Prahy.

Nepovažuji za nutné polemizovat s rozhodnutím rozpočtového výboru, nicméně se domnívám, že tento návrh je přínosný pro všechny obce, neboť přinese snížení finanční zátěže pro rozpočty obcí a uspořené finanční prostředky pak tyto obce budou moci účelně využít na rozvoj dalšího třídění a využívání komunálních odpadů, popřípadě jiných veřejných potřeb. Z tohoto důvodu si vás dovoluji požádat o podporu našeho návrhu, a to i přes doporučení rozpočtového výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pana poslance Miroslava Svobodu nevidím. Požádám místopředsedu rozpočtového výboru pana poslance Svatomíra Recmana, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Vzhledem k tomu, že jde o zprávu výboru, nemusíme o tom dát hlasovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abych zastoupil pana poslance Svobodu a seznámil vás s průběhem projednávání této materie v rozpočtovém výboru.

Obdrželi jste usnesení rozpočtového výboru jako sněmovní tisk 944/2. Rozpočtový výbor v usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 944, zamítla.

Tolik tedy k projednávání této materie v rozpočtovém výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kolega Svoboda už přišel, takže může zaujmout místo u stolku zpravodajů.

Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku. Má někdo zájem o obecnou rozpravu v této věci? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Nepadl žádný návrh, tedy předpokládám, že nebude zájem o závěrečné slovo. Otevírám rozpravu podrobnou. Také konstatuji, že do podrobné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Eviduji přihlášku pana poslance Kvapila. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane místopředsedo, vážení ministři, kolegyně a kolegové, dovoluji si předložit jeden pozměňovací návrh. Jsem si vědom toho, že je zde návrh na zamítnutí, nicméně přesto před vás předstupuji se dvěma pozměňovacími návrhy týkajícími se platby DPH ze strany občanských sdružení zabývajících se výchovou mládeže. Chci předestřít, že jsem tento pozměňovací návrh podal na mimořádné schůzi v úterý, a to jako změnu do zákona o dani z příjmů. Věcně samozřejmě tento návrh patří do této materie, proto podávám tento návrh.

1. V § 57 odst. 1 písm. g) slova ", kterým jsou na tyto činnosti poskytovány prostředky ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona nebo ze zdrojů Evropské unie" se vypouštějí.

2. V § 61 písm. b) se za slova "souvisejícího s ochranou" vkládají slova "a výchovou".

To je tedy můj pozměňovací návrh. Jeho větší zdůvodnění jsem uvedl v úterý. Ještě bych chtěl podotknout, že byl i projednán s panem ministrem financí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Má někdo další zájem v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Je zájem od pana náměstka o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Hlasovat o žádných návrzích nemůžeme, protože ty, které padly, respektive jeden, který padl, to znamená návrh rozpočtového výboru na zamítnutí návrhu zákona, lze hlasovat až na začátku třetího čtení. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu náměstkovi Blažkovi. Děkuji zpravodaji. Děkuji i náhradnímu zpravodaji, místopředsedovi rozpočtového výboru. Končím bod 103.

Nyní se s přednostním právem přihlásil pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, vím, že mnoho potlesku nesklidím, ale žádám o přestávku na jednání klubu v délce 45 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jestli stačí do 18.30 hodin? Dobře, do 18.30 hodin. Chtěl jsem zahájit bod č. 105 a po něm bod č. 106, první čtení, ale samozřejmě respektuji první návrh klubu KDU-ČSL na přestávku na poradu klubu.

Vyhlašuji přestávku do 18.30 hodin. Sejdeme se v 18.30 hodin k dalšímu jednání. To si myslím, že je druhé kolo voleb.

 

(Jednání přerušeno v 17.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP