(15.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 506. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 506 z přítomných 100 poslanců pro se vyslovilo 62, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání výboru ústavněprávnímu, a končím prvé čtení sněmovního tisku 1003, bodu číslo 42.

 

Zahajuji projednávání druhého bodu, který byl pevně zařazen na dnešní odpoledne. Je to bod číslo 43 a je jím

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu
soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1104/ - prvé čtení

 

Opět poprosím místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti Pavla Němce o úvodní slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl sněmovní tisk, tak jak byl citován při uvedení paní předsedající. Tento sněmovní tisk představuje návrh na adaptaci českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 805 z roku 2004 ze dne 21. dubna, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.

Jednou ze základních svobod, které jsou charakteristické pro Evropská společenství, je volný pohyb osob. Z tohoto důvodu je také nutné, aby v jednotlivých členských státech Evropské unie v rámci soudní spolupráce byl zaručen výkon exekučních titulů o nesporných nárocích vydaný v jiném členském státě. V návaznosti na tuto potřebu bylo vypracováno implementované nařízení zakotvující evropský exekuční titul, které stanovuje minimální normy umožňující volný pohyb rozhodnutí soudních smírů a úředních listin ve všech členských státech, aniž by se v členském státě výkonu musela před uznáním a výkonem konat zprostředkující řízení. Při postupu, který se týká evropského exekučního titulu, se bude vycházet jednak z implementovaného nařízení, které je přímo aplikovatelné, jednak z předkládané právní úpravy, a dále z obecné právní úpravy obsažené zejména v občanském soudním řádu a v exekučním řádu.

V rámci aplikace institutu evropského exekučního titulu bude nutné rozlišovat situace, kdy bude v České republice docházet k výkonu rozhodnutí potvrzeného v jiném členském státě jako evropský exekuční titul, a dále situace, kdy bude orgán České republiky vydávat rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul, tak aby posléze mohlo být vykonáno v jiném členském státě. Pro případ, že rozhodnutí, respektive jiný titul bude opatřen potvrzením o evropském exekučním titulu v České republice, upravuje předkládaný návrh zvláštní nesporné řízení v rámci řízení podle občanského soudního řádu.

Součástí předkládaného návrhu je rovněž novelizace zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním. Tento zákon upravuje řízení o prohlášení vykonatelnosti, tedy zvláštní řízení, které by mělo předcházet nebo by mělo být spojeno s řízením o návrhu na výkon rozhodnutí v případech, kdy se postupuje podle předpisů Evropských společenství nebo podle mezinárodní smlouvy.

Dámy a pánové, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna tento sněmovní tisk propustila k projednání ve výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, kolegové a kolegyně, jak už řekl pan ministr, jde o úpravu, která je vyvolána rozhodnutím evropských orgánů, a my jako členové Evropské unie musíme tuto část právního řádu vložit do našeho právního řádu. V podstatě jde pouze o to, aby exekuční tituly ze států Evropské unie byly účinné i u nás.

Jde o velmi jednoduchou právní úpravu, která nevyžaduje nějaké mimořádné uvádění nebo mimořádné objasňování. Navrhuji proto, aby byla postoupena do druhého čtení tato zákonná předloha a přikázána k projednání ústavněprávnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Z místa registruji přihlášku a dávám slovo panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi. Prosím.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, dovolte mi, abych učinil několik poznámek k této drobné novele občanského soudního řádu, která sice je drobná, ale svými dopady může mít relativně výrazný význam. Nebudu hovořit o tom, nakolik má být občanský soudní řád novelizován dílčími novelami. O tom jsem se snažil hovořit v rámci předchozího bodu, trestního řádu, ono to platí i u občanského soudního řádu stejným způsobem, ale zaměřím se přímo na onu materii.

Jak bylo řečeno panem ministrem, tak ten návrh nově upravuje řízení o potvrzení evropského exekučního titulu, a to takovým způsobem, že jaksi je vytvořen, modelován nový typ řízení s tím, že účastníkem tohoto řízení je pouze oprávněný a proti usnesení, kterým je ukončeno toto řízení -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane kolego, požádám o klid v jednací síni.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Proti takovémuto usnesení v zásadě není možný opravný prostředek. To je jeden z možných modelů, jak řešit otázku potvrzování evropského exekučního titulu.

Já však zde chci zmínit, že tento způsob byl v odborné veřejnosti relativně kritizován a odborná veřejnost poukazuje na to, že ten návrh, tak jak je v tuto chvíli projednáván, trpí do určité míry neúplností a dále že zvolený způsob není úplně nejvhodnější. Ta neúplnost je spatřována v té rovině, že pokud bude upravenou pouze řízení o potvrzení evropského exekučního titulu bez možnosti opravných prostředků, tak by vedle toho měl být též upraven způsob opravy či zrušení takovéhoto potvrzení a případně též otázka pozastavení či omezení vykonatelnosti evropského exekučního titulu. Vedle toho by též určitým způsobem měla být podle mého názoru více ochráněna procesní práva povinného z evropského exekučního titulu. Proto si myslím, že pokud by úprava měla být úplná, pak bychom měli, a to je otázka diskuse na ústavněprávním výboru, doplnit text o další typy řízení, jako je například řízení o opravě či zrušení potvrzení či řízení o vydání potvrzení o pozastavené či omezené vykonatelnosti.

Co však považuji za mnohem důležitější, je otázka vhodnosti. V zásadě, jak jsem řekl, v tuto chvíli se potvrzení vydává na základě nesporného soudního řízení. Na konci je usnesení, proti kterému není odvolání. V zásadě však v praxi půjde o administrativně právní agendu, protože soud v tuto chvíli vydává potvrzení, jak jsem řekl. Ta jeho rozhodovací činnost je v zásadě minimální, v zásadě nerozhoduje o právech a povinnostech účastníka. Vychází ze skutečností vyplývajících z obsahu spisu. Proto jsem zaznamenal myšlenku v odborné obci, kterou považuji za zajímavou a která spočívá v té rovině, že by bylo vhodné možná tuto agendu z roviny rozhodování na základě usnesení přenést do administrativně právní roviny a zvážit, zda by soud nevydával toto potvrzení v rámci svého úředního postupu. To znamená, na konci by nebylo rozhodnutí usnesení, ale šlo by o úřední postup, kdy účastník by měl možnost v případě náhrady škody v rámci nesprávného úředního postupu.

Já jsem tuto věc konzultoval se soudci Nejvyššího správního soudu, s některými soudci Nejvyššího správního soudu. Ti shledávají tuto formu jako zajímavou a já si ji poté dovolím předložit v rámci rozpravy na ústavněprávním výboru.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o další přihlášku do obecné rozpravy. Není taková. Končím obecnou rozpravu.

Závěrečná slova? Nebudou. Nemáme, o čem bychom hlasovali než o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Opět se ptám, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 507 o přikázání výboru ústavněprávnímu. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 507 z přítomných 170 pro 85, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru.

Končím projednávání bodu číslo 43, sněmovní tisk 1104, v prvém čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP