(15.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, a další související zákony, sněmovní tisk 1003.

Jde o zajištění transpozice rámcového rozhodnutí Rady č. 2003/577 ze dne 22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii, která upravuje otázku uznávání a výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků mezi členskými státy Evropské unie, které má být členskými státy transponováno do 2. srpna 2005, takže je zapotřebí tuto úpravu předložit formou novely stávajícího trestního řádu a trestního zákona, neboť vzhledem k transpoziční lhůtě nelze čekat na nové trestní kodexy. Transpoziční ustanovení jsou obsažena v novém oddílu VIII. hlavy 25 trestního řádu, která upravuje právní styk s cizinou. Cílem navrhované úpravy je upravit podle požadavků citovaného rámcového rozhodnutí proceduru uznávání a výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie.

V návaznosti na doplnění zajišťovacích institutů v trestním řádu je zapotřebí přizpůsobit nové úpravě zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti také hmotněprávní úpravu obsaženou v trestním zákonu tak, aby umožnila její (?) účinnou konfiskaci a vyhovovala mezinárodním požadavkům neefektivní (na efektivní?) odčerpání výnosů z trestné činnosti. Tato úprava je víceméně převzata z návrhu nového trestního kodexu a doplněna o změny vyplývající z požadavků předmětného rámcového rozhodnutí. Dále předkládaná úprava odstraňuje určité formální a drobné věcné nedostatky vzniklé v souvislosti s transpozicí rámcového rozhodnutí Rady č. 2002/584/SVV (?) ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy. Kromě uvedeného obsahuje navrhovaná úprava i některé další změny řešící otázky, jejichž potřeba vyplývá z praxe, nebo odstraňuje drobné nedostatky v platné právní úpravě.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Omlouvám se vám za ty kolegy a kolegyně, kteří vám pozornost nevěnovali. Je mi to velmi líto, ale snažila jsem se pro vás zjednat takovou pozornost, jakou si bezpochyby toto téma zaslouží.

Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Zdeňka Koudelku, aby se ujal své zpravodajské povinnosti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, jak už uvedl zástupce předkladatele, předložený sněmovní tisk obsahuje především změnu trestního práva z hlediska plnění našich závazků vůči Evropské unii. Podstatou je, aby se do našeho právního řádu plně zavedl evropský institut zajištění majetku, zajištění nemovitostí i jiných majetkových hodnot tak, aby především v dnešní době byly stíhány důsledky trestné činnosti z pohledu toho, aby pachatelé trestné činnosti, zvláště organizované trestné činnosti, neměli velký majetkový zisk z této trestné činnosti tím, že převedou své majetky do jiných států, především tedy do států Evropské unie, vyhnou se trestnímu stíhání, případně zabavení majetku ve svém vlastním domovském státě nebo ve státě, kde se dopustili trestné činnosti. Jinými slovy, Evropa stojí na tom, že jestliže je určitá průchodnost hranic pro zločince, musí být průchodnost hranic i pro trestní orgány včetně rozhodnutí o zabavení majetků pocházejících z trestné činnosti, resp. zajištění majetků tehdy, kdy ještě nebylo rozhodnuto ve věci samé o trestu, ale je důvodné podezření, že určitý majetek pochází z trestné činnosti nebo může být k trestné činnosti použit.

Proto doporučuji, aby Sněmovna propustila předložený návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Mám do ní jednu písemnou přihlášku, a to od paní poslankyně Marie Rusové. Prosím, paní kolegyně, je zde prostor pro vás. Prosím, aby vám kolegyně a kolegové věnovali pozornost.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové. Předkládaný návrh zákona, kterým má být změněn zákon č. 141/1961 Sb., ve znění novel, tj. trestní řád, je fakticky novelou zákona č. 539/2004 Sb., která nabyla účinnosti 1. 11. 2004, resp. částečně

  1. 1. 2005 - jenom připomenu, že to byl tisk č. 533. Napravuje mj. nesprávné

odkazy odstavci jednotlivých ustanovení, v některých případech použitou terminologii, navrhuje zrušení některých nadbytečných ustanovení.

Nově upravuje a doplňuje zajišťovací instituty k zajištění věcí a majetkových hodnot, samostatně upravuje zajištění nemovitostí tzv. jiných majetkových hodnot, např. obchodních podílů, pohledávek apod. K zajištění náhradních hodnot jiného majetku pachatele zpřesňuje zajištění peněžních prostředků na účtu i na přírůstky na účtu. V tomto směru důvodová zpráva uvádí, že smyslem této úpravy je, aby byly zjišťovány a následně konfiskovány věci a majetek, které byly užity nebo určeny ke spáchání trestného činu, věci a majetek pocházející z trestné činnosti nebo tzv. výnos z trestného činu. U nemovitostí nebo jiné majetkové hodnoty jde o to, aby byla znemožněna dispozice s tímto majetkem. Nově je upravováno i vrácení vydané či odňaté věci.

Návrh novelizuje ustanovení o evropském zatýkacím rozkazu, novelizuje ustanovení obhájců ex offo, rozhodování soudů ve vydávací vazbě. Zcela nově je navrhována úprava uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy Evropské unie. Dle důvodové zprávy se těmito ustanoveními provádí rámcové rozhodnutí Rady ze dne 22. 7. 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v Evropské unii, které mají členské státy Evropské unie povinnost zařadit do vnitrostátního práva do 2. 8. 2005.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP