(13.20 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Nyní prosím, paní předsedající, abyste přerušila projednávání tohoto bodu a zahájila další volební bod.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji projednávání bodu číslo

 

191.
Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce
prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

 

a prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi od poslaneckých klubů následující návrhy: Miroslav Beneš, ODS, a František Dohnal, KDU-ČSL.

Jedná se tedy o volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Návrh Poslanecké sněmovny bude předložen prezidentu republiky, který podle ústavy jmenuje prezidenta NKÚ. Složením slibu do rukou prezidenta republiky se pak prezident NKÚ ujme své funkce na devět let. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 12. října.

Volba je jednokolová, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Navrhuji volbu tajnou, hlasovací lístky jsou připravené.

Nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům a k návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku a nevidím nikoho, že by se hlásil z místa, rozpravu končím.

 

A budeme tedy nyní hlasovat o vašem návrhu, a to návrhu, aby se tato volba uskutečnila tajným způsobem.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 501 z přítomných 121 poslanců pro hlasovalo 104, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu a nyní se dostáváme k bodu č. 192, který tímto otevírám.

 

192.
Návrh na jmenování členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky

 

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dne 10. července letošního roku skončilo čtyřleté volební období osmi členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Na 45. schůzi zvolila Poslanecká sněmovna pouze dva nové členy - Miroslava Máčeho a Michala V. Marka. Proto 19. září tohoto roku vydal předseda Poslanecké sněmovny výzvu oprávněným subjektům podle zvláštního zákona k podání návrhů na jmenování šesti členů kontrolní rady Grantové agentury ČR, a to do 3. října.

Ve stanovené lhůtě volební komise obdržela sedm návrhů: na Jiřího Fance, Věru Kalvodovou, Huberta Kříže, Jiřího Polácha, Václava Rejholce, Augustina Svobodu a Karla Vlčka. Návrhy byly poustoupeny poslaneckým klubům 12. října letošního roku.

Toto hlasování je atypické. Nejedná se o volbu, neboť Poslanecká sněmovna hlasuje o navržených kandidátech a na základě výsledků hlasování a po přijetí usnesení Poslanecké sněmovny zašle předseda Poslanecké sněmovny jmenovací dopisy novým členům kontrolní rady Grantové agentury. Jmenovaným členům započne jejich čtyřleté funkční období dnem volby. Volební komise navrhuje hlasování tajné.

Dále připomínám, protože se jedná o návrh a následně o jmenování, že se hlasování neuskutečňuje dvoukolově. V případě, že v nastávajícím hlasování neobdrží dostatečný počet hlasů šest kandidátů, nemůže následovat další hlasování a tento bod končí.

A nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům na členy kontrolní rady Grantové agentury a k návrhu na způsob hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku a nikoho také nevidím. Rozpravu uzavírám.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o vašem návrhu, tedy na způsob volby tajným způsobem.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 502 z přítomných 121 poslanců pro hlasovalo 92, proti 3. Také tento návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání bodu 192 a otevírám bod

 

193.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

 

a dávám vám slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dne 6. prosince 2005 skončí pětileté volební období členu této rady panu Josefu Mandíkovi. Jedná se tedy o volbu jednoho člena dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky.

Ve stanovené lhůtě volební komise obdržela od poslaneckých klubů tyto návrhy: Josef Mandík, KSČM, Oldřich Němec, ČSSD, Josef Řihák, ČSSD. Na jednání volební komise 13. října 2005 vzala zástupkyně poslaneckého klubu ČSSD kandidaturu Oldřicha Němce a Josefa Řiháka zpět, což vzala volební komise na vědomí. Proto mohu konstatovat, že pro tuto volbu byl navržen jen jeden kandidát, Josef Mandík. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům 12. října. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, navrhuji volbu tajnou.

Zvolenému členu započne jeho pětileté volební období až dne 7. prosince 2005.

Paní předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženému kandidátovi a způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, nikdo se také nehlásí, obecnou rozpravu tedy končím.

 

A nyní budeme hlasovat o způsobu volby, tak jak jste vy, pane předsedo, navrhl, tedy o způsobu tajném.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 503 z přítomných 121 pro hlasovalo 98, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod

 

194.
Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

 

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dne 23. května letošního roku skončila čtyřleté volební období členu této rady panu Václavu Grünerovi. Na 45. schůzi Poslanecké sněmovny nebyl nikdo zvolen. Jedná se tedy o volbu jednoho člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu.

Ve stanovené lhůtě jsme obdrželi od poslaneckých klubů tyto návrhy: Jiří Papež, ODS, a Ladislav Skopal, ČSSD. Tyto návrhy byly postoupeny všem poslaneckým klubům 12. října. Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou, která je technicky připravena. Nově zvolenému členu započne jeho čtyřleté funkční období dnem volby.

Paní předsedající, můžete otevřít rozpravu k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí a nikdo také nebyl písemně přihlášen, takže rozpravu končím.

 

A nyní přistoupíme k hlasování o způsobu volby na základě návrhu volební komise, a to o způsobu tajném.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 504 z přítomných 122 poslanců pro návrh hlasovalo 92, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji projednávání bodu 194 a otevírám bod

 

228.
Návrh na volbu členů Rady České televize

 

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dne 25. května tohoto roku skončilo volební období pěti členům Rady České televize. Na 45. schůzi zvolila Poslanecká sněmovna pouze tři nové členy této rady. Proto máme dnes na pořadu volbu dvou členů Rady České televize.

Dne 11. října tohoto roku nám předložil volební výbor kandidátku pro volbu dvou členů Rady České televize. Tato kandidátka obsahuje šest jmen kandidátů v pořadí, jak je vybral volební výbor. Jedná se o těchto šest kandidátů: Milan Bouška, Jan Brandejs, Jiří Kužel, Radek Mezulánik, Ivan Satrapa a Erazim Kohák.

Volební výbor provedl výběr kandidátů v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být zvoleni, to je dva členové, a podle jeho výsledku sestavil kandidátku tak, že na ní jsou uvedeni kandidáti v pořadí ve stejném výběru provedeném volebním výborem, kteří získali nejvyšší počet hlasů a jejichž oprávnění navrhovatelé předložili, všechny zákonem stanovené doklady k jejich volbě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP