(13.10 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Já se domnívám, že tohle tvrzení si nikdo z nás nemůže dovolit. Každá obec k této změně přistoupila jinak. Znám obce, které se rozhodly navýšit příspěvek obce, a nikterak se to nedotklo na příspěvku rodičům v ročnících předcházejících tomuto poslednímu ročníku, naopak jsou obce, které přenesly tuto zátěž právě na rodiče těchto mladších dětí.

Domnívám se, že v této chvíli rozhodně není situace zralá k tomu, abychom byli nuceni na základě zjištění z praxe tuto novelu přijímat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Eduard Zeman.

 

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, nebudu také opakovat argumenty, které již zde zazněly v předchozích časech, ale chtěl bych s odůvodněním, že stanovisko vlády je ryze záporné a konstatuje, že návrh tohoto zákona je v příkrém rozporu se záměry vlády, navrhnout zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím.

V tuto chvíli se o návrhu hlasovat nedá, takže otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Pane navrhovateli, máte nárok vystoupit se závěrečným slovem.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, chtěl bych jenom malou poznámku k paní kolegyni Šojdrové, která uvedla, že stát platí 1221 korun na žáka obcím. Chci upozornit, že v minulých letech byla tato suma menší. Když půjdeme do historie, tak byla o něco vyšší, ale platil i v případě, kdy vzdělání v posledním ročníku mateřské školy nebylo bezplatné. To bych chtěl říci jako poznámku.

Důvod, proč jsem návrh zákona předkládal, bych ještě rád zopakoval. Mám pocit, že to tady zapadlo, že kolegyně Šojdrová na to nedostatečně reagovala. Důvod je jednoduchý. Spočívá v tom, že stát něco definuje jako veřejnou službu, ale dává na tuto službu peníze. To je ten problém. To je problém, na který jsem chtěl právě s kolegy z ODS upozornit právě prostřednictvím této novely.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Walteru Bartošovi. V tuto chvíli naprosto nekompromisně končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dámy a pánové, ve 13.15 hodin budeme projednávat bod, který jsme zařadili právě na tuto chvíli. Je jím

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1072/ - třetí čtení

 

Čas využiji k tomu, abych povolal všechny zájemce o hlasování o tomto významném návrhu. Pokud se nám podaří tento návrh ve třetím čtení projednat tak, abychom ukončili projednávání tohoto bodu ještě před 13.45 hodin, tak začnu ještě další bod. Pokud to bude po 13.45 hodin, tak už další bod nezačnu. Dalším bodem bude tisk 905, což je návrh Jitky Gruntové, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona o státních svátcích.

Dámy a pánové, je 13.15 hodin sněmovního času, takže zahajuji projednávání tohoto bodu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany Karel Kühnl a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Pavel Hönig.

Pozměňovací návrhy jsou k dispozici jako sněmovní tisk 1072/2 a já otevírám rozpravu, ale panu ministrovi dávám příležitost k jeho vystoupení.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu opakovat vstupní slova z prvního a druhého čtení o smyslu tohoto návrhu a jeho cílech. Já bych se jenom rád vyjádřil v tomto vstupním úvodu k podaným pozměňovacím návrhům ve druhém čtení, resp. ve výboru.

Myslím si, že vlastně jediný pozměňovací návrh, ke kterému je co říci, je pozměňovací návrh pod bodem A1 obsažený v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, který zrušuje návrh v původním návrhu zákona, jímž se zrušuje zařazení inspekce ministra obrany do zákona jako takového. Já bych jenom rád připomněl, že inspekce ministra obrany je něco jiného než inspekce Ministerstva vnitra. Inspekce Ministerstva vnitra je orgánem činným v trestním řízení, inspekce ministra obrany je pouhý vnitřní kontrolní mechanismus Ministerstva obrany a jako takový je vlastně neorganicky zařazen do zákona z jakýchsi historických důvodů a vytváří neustálý tlak na to, aby další složky Ministerstva obrany, přímo podřízené ministru obrany, byly zařazeny jmenovitě do zákonů. Proto se nedomnívám, že tento pozměňovací návrh A1 by měl být přijat. Ostatní jsou v pořádku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj, chce-li. Chcete vystoupit v rozpravě, pane zpravodaji? Ne.

Já musím otevřít rozpravu a zeptat se, zda-li je někdo, kdo chce vystoupit v rámci rozpravy ve třetím čtení. Pokud ne, tak rozpravu uzavírám a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Teď je ta pravá chvíle pro účinkování pana zpravodaje.

 

Poslanec Pavel Hönig: Pane předsedo, dámy a pánové, k návrhu procedury. Bude velmi jednoduchá. Budeme hlasovat o jednotlivých bodech, to znamená A1, A2, B, C1, C2, C3 a D.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsou nějaké námitky? Pokud ne, tak se toho budeme držet, protože je to v logice věci a v souladu s jednacím řádem. Přikročíme k hlasování tak, jak je budete předkládat. Ještě vás všechny odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

Poslanec Pavel Hönig: První budeme hlasovat pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Je to bod A1. (Zpravodaj souhlasí, ministr má negativní stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 348. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 348 z přítomných 120 poslanců pro 15, proti 48. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP