(12.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Bude nutné rozdíly ve stávající a nově navržené právní úpravě ještě posoudit. Odškodňovací dávky za bolestné a snížení společenského uplatnění jsou navrhovány na dosavadní úrovni a u nízkých výdělků má jít o zvýhodnění. Nově se navrhuje 6 % z vyplacených dávek vyčlenit na úrazovou prevenci a zavést pro zaměstnavatele, kteří budou plátci pojištění, motivační systém bonus a malus.

Tvorba prostředků na úrazovou prevenci a jejich adresné použití však také vyvolává řadu otazníků. Jako problematická se mi jeví zejména personální, technická, technologická, rozpočtová a provozní nevybavenost České správy sociálního zabezpečení na takovouto činnost už od 1. července příštího roku. Osobně vidím v takovémto termínu účinnosti nového zákona velký problém, a to zejména s ohledem na nezbytná výběrová řízení, proškolení pracovníků a rozpočtovou předpřipravenost. Také funkce navrhované tzv. Rady pojištění by měla dle mého soudu uplatnění spíše ve veřejnoprávním subjektu a ne v organizační složce státu či na ministerstvu.

I přes všechny tyto zmíněné výtky - a to vzhledem k potřebě systémové změny - doporučuji, aby Poslanecká sněmovna propustila návrh tohoto zákona do druhého čtení a přikázala jej k projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kde bude nezbytné řadu parametrů ještě zvážit, případně přehodnotit. Očekávám přitom značnou angažovanost České asociace pojišťoven, dotčených pojišťoven, zástupců zaměstnavatelů, ale i zástupců invalidů a zaměstnanců, tzn. odborů.

Kolegyně a kolegové, doporučuji spojit obecnou rozpravu ke sněmovnímu tisku 1156 a 1157, neboť se jedná o související zákony.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo se hlásí. Omlouvám se, někde se vytratila písemná přihláška paní kolegyně Páralové, nicméně…

Dobře, takže to je procedurální návrh, o kterém rozhodneme teď bez rozpravy. Odhlašuji vás. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Počkám ještě chvíli, až do sněmovny ještě přijdou ty kolegyně a ti kolegové, kteří mají zájem se účastnit tohoto procedurálního hlasování.

 

Nicméně nepovažuji jej za konfliktní, a proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 293. Kdo je pro tento návrh na sloučení rozprav? Kdo je proti?

Z přítomných 99 pro návrh 94, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávání bodu č. 31 a zahajuji projednávání bodu číslo

 

32.
Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
/sněmovní tisk 1157/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra Škromacha, aby i tento návrh uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážené dámy a pánové. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících se přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců úzce navazuje na návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, tisk 1156, s nímž je věcně propojen. O potřebě nové úpravy úrazového pojištění a jejích hlavních principech jsem již hovořil při odůvodňování předchozího tisku. Navrhovaná právní úprava úrazového pojištění představuje zásadní zásah do dosavadní základní pracovněprávní úpravy odškodňování pracovněprávních úrazů a nemocí z povolání, obsažené zejména v zákoníku práce. Vzhledem ke značnému množství zákonů, které je nezbytné změnit v souvislosti s návrhem zákona o úrazovém pojištění, se předkládá samostatný návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění.

Důvodem navrhovaných změn je v převážně většině případů skutečnost, že tyto zákony obsahují úpravy, v nichž je odkazováno na současnou právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání uvedenou v zákoníku práce. Další změny jsou navrhovány z důvodu nezbytného promítnutí komplexní systémové změny v pojištění pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, která je navrhována zákonem o úrazovém pojištění, do příslušných souvisejících zákonů. Zapracování těchto změn do návrhu zákona o úrazovém pojištění by neúměrně zatížilo jeho rozsah a zhoršilo tak jeho přehlednost. Proto bylo přistoupeno k provedení uvedených nezbytných změn samostatným zákonem.

Cílem návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění je zapracovat dopad zákona o úrazovém pojištění do právního řádu České republiky tak, aby s ním byl v souladu, jakož i s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána, a zároveň aby byl slučitelný s právem, s právními akty Evropských společenství.

Věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že umožníte projednání tohoto tisku ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem i k tomuto bodu byl určen pan kolega Opálka, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové. Tento návrh, jak už jsem zmínil, je doprovodným návrhem zákona k zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců. Je předložena novela 28 zákonů. Ve většině zákonů jde o technickou úpravu, kdy je do zákona doplňován termín "úrazové pojištění".

Z hlediska pracovněprávních vztahů dochází k zásadní úpravě u činností, které nejsou smluvním pracovněprávním vztahem. Upozorňuji na články XVI. až XXVIII., kde dochází opakovaně k úpravě třinácti zákonů: celního, Policie České republiky, požární ochrany, obrany České republiky, lesního, rybářského, ochrany přírody a krajiny, myslivosti, Vězeňské služby a justiční stráže České republiky, obecní policie, Bezpečnostní informační služby, krizového řízení, integrovaného záchranného systému. Navrhuje se zde řešit případné náhrady podle občanského zákoníku a ne podle pracovního zákoníku u činností, které nejsou spojeny se sociálním a zdravotním pojištěním.

Doporučuji propustit předlohu do druhého čtení a sněmovní tisk přikázat k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. A nyní otevírám sloučenou rozpravu k těmto dvěma bodům a uděluji slovo jako první přihlášené paní kolegyni Aleně Páralové.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení dva páni ministři, kolegyně a kolegové. V současné době zabezpečuje agendu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání soukromý sektor, konkrétně Česká pojišťovna a pojišťovna Kooperativa. Nejedná se však o klasické pojištění, při kterém si pojišťovny určují podmínky pojištění a nabízejí klientům nejrůznější produkty. Agenda zákonného pojištění je legislativně upravena tak, že neumožňuje žádnou volnost. Obě pojišťovny vykonávají státní zakázku podle přesně daných pravidel. Dá se říci, že v podstatě se jedná o realizaci projektu na bázi tzv. PPP, Public Private Partnership. Tento princip jednotliví ministři vzývají dost často - a v tuto chvíli ho chtějí zlikvidovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP