(10.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Šimonovskému. O slovo se přihlásil pan ministr a poslanec Karel Kühnl s faktickou poznámkou.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych za prvé říci, že jsem zde nevystupoval jako ministr obrany, jak bylo zcela zjevné z mého vystoupení, ale jako poslanec zvolený voliči především k tomu, abych chránil Ústavu České republiky, a takový jsem také skládal slib.

A k tomu mnohokrát opakovanému strategickému veřejnému zájmu, který tady lítá vzduchem skoro v každém vystoupení. Je zřejmé, že máme Sněmovnu a evidentně i část státní správy plnou expertů na strategické a veřejné zájmy. Já se tedy musím otázat, jak to, že tito nesmírní experti neodhalili strategickou důležitost těch pozemků dříve než neodborní spekulanti?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Kühnlovi. Hovořit bude pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně několik poznámek na toto téma. Nejdříve bych však chtěl vysvětlit jednu věc, a to tu, která není v této Sněmovně příliš obvyklá. Já jsem se s ní zatím ještě nesetkal.

Možná jste si někteří všimli, že v prvním čtení jsem byl zpravodajem k tomuto zákonu určen já a nyní u stolku zpravodajů nesedím já, ale kolega Kapoun. Seběhlo se to takto. Pan předseda hospodářského výboru Hojdar svolal jednání k tomuto zákonu na minulý čtvrtek v 16 hodin. Já jsem ho písemně upozornil na to, že ve čtvrtek v 16 hodin bude probíhat jednání pléna Poslanecké sněmovny, konkrétně interpelace, jichž se chci zúčastnit, což jsem následně i udělal, jak je možno dokladovat. Pan předseda Hojdar na to nijak nereagoval. Výbor proběhl, zabýval se tímto zákonem, jehož já jsem byl zpravodajem, a tedy měl jsem ho hospodářskému výboru předkládat. Proběhl tedy beze mě způsobem, který mi není znám, protože já jsem seděl v této Sněmovně. Na to jsem reagoval tím způsobem, že jsem napsal dopis předsedovi organizačního výboru, tedy předsedovi Poslanecké sněmovny Zaorálkovi, ve kterém jsem mu sdělil tuto podle mého soudu nepřijatelnou situaci. Protože jsem nemohl dostát své funkci zpravodaje, neboť jsem se účastnil jednání Poslanecké sněmovny, tak jsem se zpravodajství vzdal. Zároveň jsem požádal předsedu organizačního výboru, aby organizační výbor řešil tento nepřijatelný způsob jednání a aby výbory nebyly svolávány v době, kdy probíhá schůze Poslanecké sněmovny. Tolik na vysvětlenou této procesní záležitosti.

Zpátky k návrhu zákona. Nemohu si odpustit poznámku na účet vystoupení pana ministra dopravy Šimonovského, který evidentně přepisuje vojenskou doktrínu. Zeptal bych se ministra dopravy, zda je pravdou, že armáda požaduje pro účely obranyschopnosti České republiky vybudování druhé paralelní dráhy na Ruzyni. Pakliže by to pan ministr obrany potvrdil jako součást vojenské obranné strategie, tak samozřejmě by to na projednávání tohoto zákona mělo zásadní vliv a mělo by to bezpochyby vliv i na naše stanovisko. Nicméně mám pocit, že tomu tak není, a proto nemohu než zopakovat fakt, že ODS setrvává na svém stanovisku, že zákon je nepřijatelný z titulu ochrany soukromého vlastnictví, a odmítáme narážky, které tady byly vyřčeny na téma spekulantů.

Je to totiž přesně naopak. Nejdříve pochybil státní orgán, a to způsobem nehorázným, že totiž vydal pozemky v místech, o kterých se léta, nejméně deset, ale spíše více, vědělo, že na nich bude jednou vybudována vzletová a přistávací dráha, a nyní se ti, kteří se zastávají tohoto nehorázného kroku, snaží ty ostatní dostat do pozice, že chrání spekulanty. Je to přesně naopak. Je to tak, že ti, kdo budou hlasovat pro tento zákon, se snaží, jak to tady řekl kolega Hojda, možnou korupci překrýt schválením tohoto zákona. Buďte si toho vědomi, protože když tento zákon bude schválen, už nikdo nikdy nebude mít vůli, sílu a motivaci k tomu, aby vyšetřil, co se stalo v útrobách orgánů Pozemkového fondu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Římanovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Hojdar, potom pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan kolega Říman se tady určitým způsobem dotkl změny na postu zpravodaje. Řekl, že to tady nezažil. Já si myslím, že kdyby poslouchal, věděl by, že tato záležitost se tady objevuje poměrně často. Jen na vysvětlenou chci říci, že hospodářský výbor se sešel minulý týden ve čtvrtek a z 21 členů tam bylo 18 členů hospodářského výboru. Sešel se poté, co jsme se navzájem domluvili, že potřebujeme toto zasedání udělat. To jen aby to nevypadalo, že se tam sešlo několik málo jedinců, kteří si udělali to, co chtěli. Byli tam jak zástupci Občanské demokratické strany, tak zástupci ostatních politických stran, a nikdo neměl problém s tím, že se změní zpravodaj tohoto tisku. To jen, aby ty věci byly řečeny naprosto korektně a naprosto jednoznačně.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hojdarovi. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl krátce dotknout jedné věci, která tady zazněla už v prvním čtení, zaznívá i dnes ve druhém čtení a podrobně byla diskutována v hospodářském výboru. To je otázka pochybení či nepochybení státních orgánů, jak zde bylo zmiňováno. Myslí se pravděpodobně Pozemkový fond.

Já bych chtěl říci, že Pozemkový fond se musí řídit zákonem, který je platný, který je schválen, a vnitřní předpis neumožňuje Pozemkovému fondu nějakým způsobem omezit jeho nakládání s pozemky. Chtěl bych říci, že pokud chceme kritizovat, tak se musíme podívat především na příslušný stavební úřad, protože státní zájem se hájí jednak vymezením v územním plánu, jednak příslušným územním rozhodnutím apod., takže pokud chceme kritizovat, tak skutečně běžme na podstatu věci a kritizujme v souladu s tím, co jsem zde řekl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. To byl poslední, kdo se chtěl zúčastnit obecné rozpravy. Nyní se přihlásila paní poslankyně Eva Dundáčková, takže má příležitost vystoupit.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi, abych také já přednesla svůj názor na tento tisk, a to především z hlediska ústavněprávního, ale také z hlediska jednotlivých stanovisek, která jsem obdržela od příslušných městských částí a k celému průběhu projednávání tohoto poslaneckého tisku. Zároveň avizuji, že v podrobné rozpravě vystoupím s pozměňovacími návrhy. Omlouvám se, že vám nebyly rozdány na stůl. Z tohoto důvodu budu nucena tyto pozměňovací návrhy přečíst.

Přiznám se, že ústavněprávní výbor se dosud tiskem 984 nezabýval. Pravděpodobně je to škoda, protože největším problémem tohoto tisku je právě jeho ústavnost či neústavnost. Pochybnost o tom, zda se dopustíme protiústavního konání - já nevím, jestli si dostatečně tento rozměr uvědomujeme. Pan kolega Pospíšil tady o něm mluvil na počátku obecné rozpravy a poukazoval na to, že v téže věci již nález existuje. Jedná se o nález Ústavního soudu PL 24/4 vyhlášený 14. 7. 2005, který zrušil ustanovení § 3a zákona o vnitrozemské plavbě, kterým jsme my jako zákonodárci stanovili, že rozvoj a modernizace vodní cesty na určených úsecích řek Labe a Vltavy je ve veřejném zájmu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP