(15.20 hodin)
(pokračuje Škromach)

V jeho změně se proto navrhuje odkázat na ustanovení návrhu nového zákoníku práce.

V novele občanského zákoníku se úžeji než dosud vymezují dohody o srážkách ze mzdy, aby se napříště eliminovalo jejich zneužívání některými podnikatelskými subjekty. Novelou občanského soudního řádu se zajišťuje větší provázanost právní úpravy výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy s právní úpravou srážek ze mzdy v návrhu zákoníku práce. Dosavadní neprovázanost těchto předpisů vyvolává v rozhodovací praxi problémy. Navrhuje se zrušit ustanovení překonaná návrhem zákoníku práce nebo zastaralá. Na všechny okruhy problémů se navrhuje v příslušných změnách reagovat tak, že se odkazuje na dotčená ustanovení návrhu zákoníku práce popřípadě na příslušná ustanovení dosavadního občanského zákoníku.

V novele zákona o daních z příjmů se kromě jiného reaguje na liberalizaci zákoníku práce, která umožňuje sjednat další pracovněprávní nároky zaměstnanců v kolektivní smlouvě, pracovní nebo jiné smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu anebo zvýšit minimální nároky stanovené v zákoníku práce. Tady bych možná jenom chtěl upozornit na jednu výtku, která se objevuje právě v souvislosti s otevřením smluvní volnosti zákoníku práce, že zákoník umožňuje si sjednávat lepší podmínky, než je tomu dnes, a je to uváděno jako možné další zatížení firem. To je samozřejmě nesmysl, protože každá dohoda je dvoustranná. Jestliže firma na to nemá, tak samozřejmě v kolektivní smlouvě si to nedohodne. Jestliže na to má a jestli je to jejím zájmem vůči zaměstnancům a dohodnou-li se tak v kolektivní smlouvě, v pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě, tak samozřejmě umožní tento zákon změny takovým směrem, aby byly i právně vymáhatelné, což si myslím, že je cílem těchto změn.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že v dobré víře pustíte tyto dva návrhy zákonů do druhého čtení, abychom pak mohli vést i konkrétní debatu o vašich případných změnách v těchto zákonech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím opět zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan kolega František Koníček, aby nás seznámil se svou zpravodajskou zprávou.

 

Poslanec František Koníček: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych velmi stručně přednesl zpravodajskou zprávu k předloze tisku 1154.

Hlavním smyslem a cílem navrhovaného doprovodného zákona je jako v jiných případech zajistit obsahový a terminologický soulad platných zákonů s novou úpravou navrhované předlohy zákoníku práce. Kromě těchto harmonizačních a legislativně technických změn se dále navrhuje zrušit ty části zákonů, kterými byl novelizován stávající zákoník práce, a to zákon o mzdě, odměny za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a konečně zákon o cestovních náhradách. Jsou to části 6 a 7 vládní předlohy zákoníku práce.

Celkem je návrh zákona členěn do 55 částí, které se zabývají z hlediska věcného obsahu promítnutím změn do jednotlivých platných zákonů. Kromě výše uvedeného doprovodný zákon promítá také změny obsažené v některých dalších připravovaných zákonech. Jedná se zejména o připravovanou právní úpravu úrazového pojištění.

Návrh doprovodného zákona k zákoníku práce nezapracovává do právního řádu České republiky právo Evropských společenství a není s ním ani v rozporu. Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jako zpravodaji doporučit propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení a požádat vás o podporu tohoto mého stanoviska. Jak už bylo doporučeno, budou i k tomuto tisku sloučeny rozpravy vlastně spolu s tiskem 1153. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji. Ano, Poslanecká sněmovna rozhodla o sloučení rozpravy k tiskům 1153 a 1154, a proto mohu po těchto úvodních slovech zahájit onu sloučenou rozpravu. Oznámím Poslanecké sněmovně, že mám zatím v tuto chvíli šest písemných přihlášek do rozpravy. Nejprve poprosím o slovo pana kolegu Miroslava Kalouska, poté budou mluvit Alena Páralová, Oldřich Vojíř, Stanislav Grospič, Tomáš Vrbík a Martin Říman. Tolik zatím písemné přihlášky.

Slovo má pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení všichni tři členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, když v roce 2000 Poslanecká sněmovna schvalovala nezbytnou euronovelu stále platného zákoníku práce, činila tak s nadějí, že to je poslední novela tohoto zákona z dob ještě Antonína Novotného, z dob, kdy o moderním pracovním právu nebo moderním pracovním trhu nemohlo být ani potuchy. To, co bylo pro tuto novelu důležité, bylo, že byla podpořena dohodou, tzv. tripartitou, Rady sociální a hospodářské dohody, která podpořila novelu se stejnou nadějí jako my ve Sněmovně. Že to je poslední novela a že v dohledné době Parlament schválí moderní zákoník práce úplně nový.

Myslím si, že první chybou, která se stala, je, že předloha, kterou máme na stole, není podpořena dohodou z tripartity, dohodou z Rady hospodářské a sociální dohody. Vláda podle mého názoru příliš brzy rezignovala na možnost dosáhnout shody v sociálním dialogu. Je to škoda o to více, že to je vláda, která - já to pokládám za správné - na sociální dialog klade mimořádný důraz. Jako by najednou slovo partnerství bylo upozaděno, jako by najednou byl uměle vytvářen konflikt mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jako by tam neměly být vztahy partnerské, ale spíše antagonistické. Nemohu tento pohled přijmout, protože není pravdivý. Moderní společnost nemůže fungovat bez partnerských vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Nemohu ho přijmout i proto, že problém této předlohy nevidím ani tak v tom, zda je zaměřena proti zaměstnavatelům, nebo proti zaměstnancům, ale obávám se, že ona je především proti těm, kteří práci nemají. Proti těm, kteří jsou na pracovních úřadech a práci si hledají. Je nepochybné, že moderní pracovní právo může být významným nástrojem ke snížení nezaměstnanosti. Obávám se, že touto předlohou jsme propásli mimořádnou příležitost tento nástroj použít. Zcela signifikantní je fakt, že ve všech veřejných diskusích zaznívala slova "zaměstnanec, zaměstnavatel", ale téměř nikdy nezaznělo slovo "nezaměstnaný". A tak ti nejbezbrannější a nejslabší touto předlohou chráněni nejsou v žádném případě.

Když už se nepodařilo dosáhnout dohody z Rady sociální a hospodářské dohody, pokusili jsme se dosáhnout dohody politické. Křesťanští demokraté respektují rozložení sil ve vládní koalici a respektují skutečnost, že pro kolegy ze sociální demokracie je zákoník práce prvořadou volební politickou prioritou. Proto jsme navrhli v rámci koaličního konsensu, v rámci dohody, že stáhneme všechny své věcné připomínky, zatneme zuby a podpoříme návrh zákoníku práce přes všechny připomínky za předpokladu, že bude respektováno doporučení Legislativní rady vlády, která paragrafy dříve 316, 317, v předloze, které máte před sebou, jsou to paragrafy 321 a 322, označila za protiústavní, označila je v rozporu s článkem 2 Ústavy České republiky. Nenabídli jsme nic jiného než podporu zákona za předpokladu, že bude v plném rozsahu respektováno stanovisko Legislativní rady.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP