(12.50 hodin)
(pokračuje Bičík)

Myslím si, že nebudou z našeho pohledu ani velké problémy s řešením pojištění majetku zapůjčeného pro výstavní činnost, včetně případných náhrad, tak jak to navrhuje zákon v § 6 až 10. Ani poslední zde již vzpomínaná část zákona, která se týká možnosti poskytnout fyzické osobě příspěvek nebo stipendium ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní činnost při současném stanovení podmínek pro jeho získání pro nás není žádným závažným a složitým problémem. Stejně tak drobnější změny v zákonech o daních z příjmů, o ochraně sbírek muzejní povahy, o státní památkové péči nemusí být žádným zvláštním problémem.

Z pohledu člověka, kterému není další osud české kultury lhostejný a který se domnívá, že stát by se měl k podpoře kultury jako prostředku naplňování duchovních potřeb svých občanů přihlásit daleko jednoznačněji než dosud, je tedy podle mě návrh pokrokem. Ale říkám, že jen pokrokem dílčím, z hlediska obsahu nevýrazným, neřkuli nepatrným.

Nebudu ale na rozdíl od posledních dvou vystupujících navrhovat zamítnutí zákona ani jeho vrácení navrhovateli k dopracování, abych jak se říká nevylil dítě, nebo v tomto případě spíš blastulu, z vaničky. Věřím totiž ve vstřícnost vlády. Věřím ve vstřícnost pana ministra kultury, jeho ministerstva, tak jak se tomu stalo i při projednávání zákona o Státním fondu pro podporu české kinematografie. Věřím v to, že při pracovním projednávání návrhu zákona ve výboru se podaří okruh a rozsah zodpovědnosti a podpory kultury ze strany státu a orgánů veřejné správy precizovat, některé připomínky zde byly řečeny, že se je snad podaří i posílit a rozšířit.

Doporučuji proto, přestože návrh zdaleka nenaplňuje ani mé představy, ani představy mých kolegů týkající se úlohy a míry podpory státu při organizování a rozvoji kultury, na rozdíl od dvou předcházejících řečníků propustit návrh zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Bičík byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí z místa. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Je mojí povinností se zeptat na případná závěrečná slova jak pana ministra, tak pana zpravodaje. Pan ministr chce hovořit. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Paní předsedající, dámy a pánové, omlouvám se panu zpravodaji. Samozřejmě jsem dědicem tohoto zákona a děkuji za to paní místopředsedkyni, takže jsem tento zákon dostal v této podobě. Každý člověk má trošku jiný pohled. Já jsem si tam vzal hlavně to nejdůležitější, že to je o podpoře některých druhů kultury. Jakákoliv podpora kultuře je pro mě podstatná. Proto bych přes to všechno prosil, aby se tento zákon dostal do druhého čtení a tam jsme věci rozdiskutovali, protože je tam skutečně spousta věcí, se kterými nemusíme souhlasit, ani pravá strana, ani levá strana Poslanecké sněmovny. Ale je to o podpoře kultury. Pojďme si na to sednout a rukou společnou se pokusit z toho udělat něco, co bude mít smysl. Já tam ten smysl vidím především v názvu.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan zpravodaj. (Velký hluk a neklid v sále.)

 

Poslanec Jaromír Talíř: Jenom zkonstatuji, že vystoupili tři diskutující a že v rámci rozpravy padl návrh na vrácení k přepracování a návrh na zamítnutí zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Pokusím se přivolat všechny, kteří chtějí hlasovat.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Aleše Rozehnala na vrácení tohoto návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 267 z přítomných 181 poslance pro návrh hlasovalo 44, proti 111. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu paní místopředsedkyně Němcové na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 268 z přítomných 184 pro návrh hlasovalo 46, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se o slovo paní místopředsedkyně Miroslava Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, opravdu vás nebudu dlouho zdržovat. Jenom musím připomenout pro pořádek jednu věc.

V minulosti Poslanecká sněmovna posuzovala některé návrhy, které byly v rozporu s jednacím řádem, zejména s ustanovením o tom, zda důvodová zpráva obsahuje povinnou podmínku, tedy náklady nového zákona na státní rozpočet a na rozpočty veřejné. Vždy v těchto případech odmítla zákon projednávat, a dokonce je to i důvodem pro rozhodování organizačního výboru. Pakliže chybí některá z podmínek, jsou tyto zákony okamžitě vyřazeny z případného návrhu na zařazení pro projednání v Poslanecké sněmovně. Divím se zejména některým kolegům - připomenu kolegům z komunistické strany, že z tohoto důvodu byl v minulosti zamítnut návrh zákona o novomanželských půjčkách, který předkládala paní kolegyně Rujbrová, právě proto, že tento návrh neobsahoval povinnou podmínku, tedy náklady na státní rozpočet.

Nyní je zde předložen nesmysl, který já označuji za nesmysl nesmyslů, a přestože je v rozporu s jednacím řádem, tak my jsme prosím dělali, že nám zákonodárcům je zákon lhostejný. Myslím, že horší vizitku jsme sami sobě nemohli vystavit. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 269 z přítomných 183 poslanců pro hlasovalo 139, proti 20. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Kolegyně a kolegové, schválili jsme si před polední přestávkou zařadit bod

 

230.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro zhodnocení role vlády, privátních firem a dalších subjektů
v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Jenom bych chtěl podotknout, že Poslanecká sněmovna schválila, že tyto volby budou zahájeny v půl jedné, ale vy jste při řízení zdůvodnila, že případně se prodlouží polední přestávka. (Veliký hluk a neklid v sále pokračuje.)

Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 1894 ze 14. října tohoto roku zvolila členy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, prosím o klid, poslouchejme, co bude teď následovat. Prosím, abychom si navzájem rozuměli a abychom se poslouchali.

 

Poslanec Pavel Hojda: Zvolila členy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zhodnocení role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu. Dnes máme na pořadu volbu jejího předsedy.

Ve stanovené lhůtě byly předloženy poslaneckými kluby tyto návrhy: Pavel Hojda, KSČM, a Martin Říman,, ODS. Návrhy byly postoupeny klubům 17. října.

Podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny se jedná o volbu tajnou. Volba je dvoukolová.

Nyní prosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům na předsedu vyšetřovací komise.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP