(10.10 hodin)
(pokračuje Doktor)

Já jsem zde uvedl zcela zřetelně, že navýšené inkaso spotřební daně, i kdyby měla být spotřební daň snížena, prostě pro příští rok bude inkasováno a poplyne do státního rozpočtu. Ne proto, že bych měl právo a patent na rozum, ani ne proto, že si to přeje sociální demokracie a používá k tomu instrumenty, jako je vyšší zdanění. Prostě proto, že je Česká republika tranzitní zemí, přes kterou pokud bude lacinější jezdit než přes okolní země, tak tudy doprava jezdit bude. Pokud pan ministr chce tuto dopravu vytěsňovat zvýšenou spotřební daní, musí si uvědomit, že toto vytěsňování a tento daňový instrument bude samozřejmě účinný i vůči domácím spotřebitelům.

Argument poslední. Zazněl zde fakt, že míra zdanění v okolních zemích je vyšší než v České republice, resp. že i tam se vlády dopouštějí toho, že zdaňují více, než jim to předepisuje právo Evropských společenství. Srovnejte si prosím, pane ministře, když tolikrát ve svých vystoupeních zdůrazňujete sociální parametr, srovnání celkové kupní síly obyvatel na jeden litr benzinu v sousedních zemích a v České republice. Vyjde vám v tomto přepočtu velmi neutěšený obrázek České republiky. Pokud chcete tento trend prohlubovat, odmítejte prosím i nadále návrh Občanské demokratické strany. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nevidím přihlášku a vypadá to, že budeme moci přikročit k závěrečnému hlasování k bodu číslo 66.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady číslo 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 946, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Přikročíme k hlasování.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zpravodaj nebyl tázán.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 236. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 131, proti 46. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

67.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
/sněmovní tisk 951/ - třetí čtení

 

Prosím, aby vedle pana ministra zemědělství zaujal místo u stolku zpravodajů i zpravodaj zemědělského výboru kolega Kučera. Sděluji, že pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 951/2.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan zpravodaj.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, v rozpravě bych měl tři věci k tomuto návrhu zákona. Za prvé bych chtěl doplnit legislativně technické úpravy, pak bych se rád vyjádřil ke třem pozměňovacím návrhům pana poslance Mandíka, a jednu speciální legislativně technickou úpravu k pozměňovacím návrhům pana Ladislava Skopala.

Nejprve k legislativně technickým úpravám. Některé jsem již načetl ve druhém čtení, ale pak jsme ještě zjistili, že v části čtvrté, to znamená změna zákona o hnojivech, jsou ještě některé nesrovnalosti. Proto mi dovolte, abych tyto legislativně technické úpravy zde načetl.

Za prvé. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní: "j) dodavatelem podnikatel, který spotřebiteli prodává hnojivo, pomocnou půdní látku, pomocný rostlinný přípravek nebo substrát, jakož i každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu hnojivo, pomocnou půdní látku, pomocný rostlinný přípravek nebo substrát.".

Za druhé. V § 3 odstavec 1 se slova "smějí výrobci - 1b), dovozci - 1b) a dodavatelé - 1b)" nahrazují slovy "se smějí".

Za třetí. V § 4 odstavec 1 se slova "výrobce - 1b) nebo dovozce - 1b)" nahrazují slovy "výrobce - 1b), dovozce - 1b) nebo dodavatele".

Poznámka pod čarou č. 1b) zní: "1b) § 2 odstavec 1 písmeno c) a d) zákona číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".

Za čtvrté. V § 4 odstavec 2 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo dodavatel".

Za páté. V § 5 odstavec 4 písmeno a) se slova "výrobce - 1b) nebo dovozce - 1b)" nahrazují slovy "výrobce - 1b), dovozce - 1b) nebo dodavatele".

Za šesté. V § 5 odstavec 5 se u slova "dodavatele" odkaz na poznámku pod čarou číslo 1b) zrušuje.

Za sedmé. V § 7 odstavec 1 písmeno a) a v § 8 odstavec 1 se u slov "dodavateli" a "dodavatelé" odkaz na poznámku pod čarou číslo 1b) zrušuje.

Za osmé. V § 12 odstavec 2 písmeno a) se u slova "dodavatelé" odkaz na poznámku pod čarou číslo 1b) zrušuje.

Za deváté. V § 13 odstavec 1 se u slova "dodavatelům" odkaz na poznámku pod čarou číslo 1b) zrušuje.

Za desáté. V § 14a písmeno c) se u slov "výrobci" a "dovozci" vkládá odkaz na poznámku pod čarou číslo 1b) a u slova "dodavateli" se odkaz na poznámku pod čarou číslo 1b) zrušuje.

Za jedenácté. V § 14b odstavec 2 se u slov "výrobci" a "dovozci" vkládá odkaz na poznámku pod čarou číslo 1b) a u slova "dodavateli" se odkaz na poznámku pod čarou číslo 1b) zrušuje.

Tolik legislativně technické úpravy.

Teď bych se rád vyjádřil k pozměňovacím návrhům pana poslance Mandíka. Dámy a pánové, pan poslanec Mandík je dlouholetým zastáncem včelařství v této republice. V tom jsem s ním zajedno, že dělá dobrou práci, ale v této fázi se snaží do zákona propašovat jakési pozměňovací návrhy, které by z části našich včelařů udělaly ekologické včelaře a daly jim možnost používat ochrannou ekologickou známku na tento produkt. Uznávám, že české včelařství se nachází ve velké krizi, ale tuto krizi budeme muset řešit systémovými opatřeními, jako je ochrana spotřebitele před dovozem a i výrobou v posledních letech pančovaných medů, které se dostávají na náš trh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP