(11.50 hodin)
(pokračuje Škromach)

Právo na informace o výsledku a závěrech vyšetření provedených na základě těchto metod a postupů není dotčeno. V tomto směru není dotčeno ani právo nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo pořizovat její výpisy, opisy nebo kopie.

Dále s ohledem na skutečnost, že v zákoně č. 20/1966 Sb. nejsou výslovně upravena práva osob blízkých, popř. dalších pacientem určených osob na poskytnutí informací o zdravotním stavu zemřelého pacienta a příčinách jeho úmrtí, zakotvují se i jejich práva, a to tak, aby byl zaručen přístup těchto osob k informacím shromážděným ve zdravotnické dokumentaci vedené o zemřelém pacientovi a příčinách a okolnostech jeho úmrtí, včetně práva na pořízení výpisů, opisů a kopií zdravotnické dokumentace. I při realizaci práva osob blízkých je však třeba respektovat vůli pacienta, který za svého života vyjádřil nesouhlas se zpřístupněním informací o svém zdravotním stavu. Ani v tomto případě však vyslovení zákazu ve vztahu k osobám blízkým nemůže být absolutní. Proto se v zájmu ochrany jejich zdraví nebo zdraví jiných osob vymezuje možnost nahlížet do zdravotnické dokumentace v případech, kdy je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob.

Návrh zákona rovněž stanoví povinnosti zdravotnických zařízení při zajišťování již popsaných práv pacientů a dalších dotčených osob.

Návrh zákona dále obsahuje úpravu oblasti předepisování a výdeje potravin pro zvláštní lékařské účely, která navazuje na změny některých zákonů a k nim vydaných prováděcích předpisů. Jde zejména o zákon o léčivech, zákon o potravinách a tabákových výrobcích a zákon o veřejném zdravotním pojištění.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že pustíte tento návrh novely zákona do druhého čtení, a já věřím, že v té době již nově jmenovaný ministr zdravotnictví určitě se bude zabývat i jednotlivými konkrétními návrhy v rámci druhých čtení.

Jenom možná ještě jedna taková poznámka. Zaregistroval jsem, že mám již první interpelace jako ministr zdravotnictví, ale chtěl bych poděkovat, že jste mi nedali mých prvních sto dní. Věřím, že sto dní v této funkci nestrávím, a věřím pevně, že do týdne budete mít k dispozici skutečně nového ministra zdravotnictví, se kterým potom můžete vést tvrdé dialogy v rámci interpelací.

Děkuji za pozornost. (Potlesk ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: My už jsme si na vás zvykli, pane ministře. My už ani nikoho jiného nechceme. (Smích v sále.)

(O slovo se hlásí poslankyně Talmanová.) S faktickou poznámkou - chviličku jen prosím, neboť jsem nezahájil rozpravu - procedurální návrh hned po vystoupení pana zpravodaje.

Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Říha, poté obecná rozprava a poté možnost podat procedurální návrh. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, předkladatel velmi podrobně představil návrh zákona, tak jenom stručně shrnu, že předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, řeší dva okruhy problémů poměrně od sebe vzdálené. Na jedné straně je to přístup pacientů a některých dalších osob ke zdravotnické dokumentaci a na druhé straně je to způsob výdeje a předepisování potravin pro zvláštní lékařské účely.

Zdravotnická dokumentace byla řešena již zákonem č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 260/2001 Sb., kdy bylo pacientům přiznáno právo na poskytnutí veškerých informací, které jsou o nich shromážděny ve zdravotnické dokumentaci. Nyní je účelem tohoto zákona výslovná možnost nahlížet do dokumentace a pořizovat z ní opisy, výpisy či kopie. Rovněž se upravuje výslovně, jaká práva mají osoby blízké, příp. osoby další.

Druhá oblast, to je úprava předepisování a výdeje potravin pro zvláštní lékařské účely, protože tyto potraviny byly vyčleněny z kategorie léčiv, protože do té doby, pokud byly v kategorii léčiv, tak jejich předepisování a výdej byl umožněn právními předpisy, které upravují předepisování a výdej léčiv. Není to problém pro ústavní péči, kde dosavadní právní úprava je dostatečná, ale pokud se jedná o pacienty, kteří nejsou hospitalizováni, tak je zapotřebí zakotvit možnost potraviny pro zvláštní lékařské účely předepisovat na recept a vydávat je v lékárnách.

To je tedy smyslem této předlohy a já jako zpravodaj na závěr doporučuji této ctěné Sněmovně, aby tisk propustila do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a dávám hned v úvodu prostor paní kolegyni Talmanové.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi vystoupit s procedurálním návrhem. Projednáváme první zákon z bloku prvních čtení vládních návrhů, které se týkají oblasti českého zdravotnictví. Minimálně dva z těchto zákonů - sněmovní tisk 1149 a sněmovní tisk 1150 - můžeme označit za předlohy velmi zásadní, které budou mít velmi vážný dopad do stavu tohoto resortu. Jsou to zákony koncepční a bezesporu si zaslouží velkou pozornost projednávání těchto zákonů v nestandardním stavu, na který jsme poukázali již dnes ráno při návrhu na změnu dnešního programu, to znamená ve stavu, kdy tento resort je dočasně řízen místopředsedou vlády, ovšem s tím, že tato dočasnost byla avizována do horizontu několika dní. V tomto stavu rozhodně by nebylo z mého pohledu dobré, abychom v projednávání těchto zákonů opravdu vážně pokračovali.

Navazuji nejen na to, co jsme tedy řekli už dnes ráno, ale i v podstatě na slova pana ministra Škromacha, a prosím vás, jestli bychom nebyli schopni se dohodnout na následujícím postupu, a samozřejmě to zopakuji u každého otevřeného zákona - na přerušení rozpravy, resp. přerušení projednávání těchto zákonů po slovu předkladatele a zpravodaje do doby jmenování nového ministra zdravotnictví. Jsem přesvědčena, že i obecná rozprava v prvém čtení, nejen tedy následná už konkrétní ve čtení druhém s předkládáním jednotlivých pozměňovacích návrhů, si zaslouží přítomnost ministra zdravotnictví.

Odvolávám se na to, co jsme zde v uplynulých dnech, týdnech a měsících opakovali již mnohokrát, a to je kritický stav českého zdravotnictví. Opravdu, neprojednávejme v této nestandardní situaci zákony, které budou mít na tento stav ještě mnohem drtivější dopad.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Toto je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat bez rozpravy. Nicméně protože pan ministr Škromach je v našem kolektivu oblíben, tak má možnost vystoupit.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Já jenom krátkou poznámku. Samozřejmě tady bych chtěl upozornit na to, že tyto zákony nepředkládá ministr zdravotnictví, předkládá je vláda a uvádí je pověřený člen vlády, což je v tuto chvíli ministr zdravotnictví. Samozřejmě je možné toto určitým způsobem zpochybňovat, ovšem vzhledem právě k tomu, co řekla i paní poslankyně Talmanová, problémům, které ve zdravotnictví existují, je potřeba tyto zákony co nejdříve projednat a další prodlužování lhůt by mohlo znamenat vůbec ohrožení přijetí těchto zákonů. Proto si myslím, že je možné tyto zákony projednat a není třeba je odkládat, protože i případný budoucí ministr či ministryně, která bude jmenována v nějaké dohledné době, určitě v prvních dnech nebude moci zrušit to, co už rozhodla vláda. Takže předkládáme zákony, které byly schváleny vládou a které předkládá do Poslanecké sněmovny vláda, nikoliv ministerstvo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jinými slovy říkáte, pane ministře, ať už bude ministrem kdokoliv, zákony prostě budou. Dobře.

Slovo má paní poslankyně Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Omlouvám se, vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové. Nalézalo-li by se české zdravotnictví ve stavu harmonie a navržené vládní předlohy zákonů by ještě tuto harmonii prohlubovaly, tak bych v žádném případě nevznášela tento svůj procedurální návrh. Mým procedurálním návrhem byla pouze snaha o opravdu kvalifikovanou debatu. A teď při vší úctě k panu místopředsedovi vlády Škromachovi, myslím si, že i jemu by se ulevilo, kdyby vedení tohoto resortu držel v horizontu několika dní, a jeho žádosti o sto dní nemůžeme vyhovět, protože vynásobili-li bychom počet sociálně demokratických ministrů zdravotnictví sto dny, tak by to rozhodně překročilo horizont jednoho volebního období.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP