(16.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Nyní bych nechal hlasovat o návrhu pana poslance Šuláka a to jsou body 37, 38, 39, 40, 41, které bychom chtěli zařadit tímto hlasováním na úterý 25. října po 14. hodině. Bůh ví, jestli to lze. Jsou to body - puncovnictví, 38 je vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 39 je ochrana spotřebitele, 40 je ochrana a využití nerostného bohatství a 41 je hospodaření energií. Série těchto bodů 37 až 41 na úterý 25. října jako prvních pět bodů po 14. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tyto návrhy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 177 poslanců pro 92, proti 15. Tyto návrhy byly přijaty. Body byly zařazeny na úterý 25. října.

 

Pak je tu návrh pana poslance Talíře vyřadit bod č. 23, což jsou podmínky výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl. O tom jsme ještě nehlasovali? Aha, to bylo to třetí čtení. Myslím, že to je vyřazeno. Zapomněl jsem na nějaké hlasování? Ne, je to vše.

 

Můžeme hlasovat o celém návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven všemi těmito schválenými pozměňovacími návrhy. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh pořadu schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 176 poslanců pro 121, proti 40. Pořad schůze byl schválen.

 

Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů zamítnutých Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Milanu Balabánovi a Zdeňku Bártovi. Ještě se vás zeptám, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tito senátoři vystoupili v Poslanecké sněmovně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 177 poslanců pro 142, proti 5. Návrh byl přijat. Senátory lze u nás přivítat.

 

Já bych požádal pana poslance Hojdu, který se chce určitě ještě vyjádřit k volebním bodům.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zařadila nový volební bod, a to je volba členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů do zítřka, to je do středy do 16 hodin.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu předsedovi za toto sdělení. Poprosím pana místopředsedu Kasala, jestli by mně umožnil přijmout pana premiéra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, věřím, že po drobných úpravách, které jsme učinili směrem k pozvánce, se vypořádáme s pořadem schůze, tak jak jsme si před chvilkou odsouhlasili. Takže nejprve budeme rozhodovat a věnovat se prvnímu bodu, kterým je

 

1.
Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního
a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky
/sněmovní tisk 1014/

 

Prosím, aby ministr obrany Karel Kühnl tento materiál uvedl. Prosím, dámy a pánové, abyste se zklidnili. (Velký hluk v sále. Poslanci dělají pššššt.) Děkuji za pomoc. Hovoří pan ministr.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, předkládaný vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky předkládá vláda z toho důvodu, že podobný mandát pro tento tým schválený před pěti lety vypršel 9. října letošního roku a případné pokračování je možné znovu právě pouze se souhlasem obou komor Parlamentu České republiky. Připomínám jenom, že Senát již toto prodloužení schválil.

Jedná se o britský vojenský poradní tým, který je určen k pořádání kursů a školení pro nižší velitele z nových členských zemí NATO a ze zemí, které se účastní programu Partnerství pro mír. Tento kurs probíhá ve Vyškově a návrh zahrnuje také jako v minulých pěti letech návrh na souhlas Parlamentu České republiky s pobytem maximálně 100 účastníků těchto kursů ze zemí NATO a ze zemí Partnerství pro mír. Všechny zúčastněné strany, to je britská, česká a všechny strany, které vysílají vojáky do těchto kursů, vyjádřily mimořádnou spokojenost s průběhem těchto kursů a všechny mají zájem na jejich pokračování. Je to výhodné i pro Armádu České republiky a pro Českou republiku nejenom z prestižních důvodů, ale také z důvodu využití ohromného vojenského areálu ve Vyškově.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu a bezpečnost, usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 1014/1 a já prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miloš Titz a informoval nás o tom, jak jednání ve výboru probíhalo, a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, dovolte, abych vás seznámil s 228. usnesením výboru pro obranu a bezpečnost z jeho 60. schůze konané dne 7. 9. 2005, a to k vládnímu návrhu na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky, sněmovní tisk 1014.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany České republiky Ing. Maška, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas

1. s prodloužením doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky v počtu do 30 osob s předpokládanou dobou pobytu počínaje dnem 10. října 2005;

2. s pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států NATO a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír v počtu do 100 osob v jednotlivém kursu na území České republiky za účelem jejich účasti ve výcvikových kursech pořádaných Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem pro střední a východní Evropu od 10. října 2005;

II. žádá ministra obrany České republiky, aby do doby, než proběhne druhé čtení k tisku 1014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, doplnil ekonomickou analýzu působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloši Titzovi a otevírám všeobecnou rozpravu. Přihlášky do všeobecné rozpravy nemám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP