Stenografický zápis 46. schůze, 19. srpna 2005


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.22 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1042/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


47. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 1010/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban


44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 822/4/ - vrácený Senátem

Senátor Zdeněk Janalík


49. Návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) /sněmovní tisk 835/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Adolf Jílek


21. Návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 265/10/ - zamítnutý Senátem

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček


22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 824/3/ - zamítnutý Senátem

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Senátor Karel Tejnora


23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 802/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Radim Turek
Senátor Pavel Janata
Poslankyně Hana Šedivá


24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Jan Grůza
Senátor Adolf Jílek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 707/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Václav Votava
Senátor Ladislav Macák


29. Návrh zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku některým osobám a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 740/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Koníček
Senátor Zdeněk Bárta
Poslanec František Koníček


30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 751/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Senátor Jaromír Volný
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl


31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 811/4/ - vrácený Senátem

Náměstek primátora hl. města Prahy Rudolf Blažek
Senátor Ladislav Macák


32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/4/ - vrácený Senátem

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek


33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 850/5/ - vrácený Senátem

Poslankyně Kateřina Konečná


34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Senátor Jaroslav Kubera
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec František Beneš
Poslanec Petr Bratský


35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 879/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Adolf Jílek


43. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 722/5/ - vrácený Senátem

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Rudolf Tomíček


45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Miroslav Kalousek
Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Zdeněk Jičínský


46. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 862/3/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Miloš Kužvart


48. Návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/3/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Senátor Adolf Jílek


38. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


39. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Schůze skončena ve 13.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP