Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zároveň jsem byla upozorněna, že pan kolega Říha a paní kolegyně Šojdrová stáhli svůj podpis pod tímto návrhem zákona. Čili to pro upřesnění.

Dále dodám, že návrh jsme začali projednávat ve středu 29. června, kdy jsme přerušili znovuotevřenou rozpravu a projednávání jsme odročili do dnešního dne. Požádali jsme ústavněprávní výbor o zaujetí stanoviska k pozměňovacím návrhům k tomuto sněmovnímu tisku. Ústavněprávní výbor přijal usnesení, které nám bylo rozdáno ve čtvrtek 30. června do lavic.

Prosím, aby nás nejprve o výsledku jednání ústavněprávního výboru informoval pan kolega Stanislav Křeček. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, ústavněprávní výbor se zabýval tímto návrhem a usnesl se na usnesení, které máte ve svých lavicích. Já se na něj odvolávám.

Zcela jednoznačně je ustanovení deváté části § 41 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny v komplexním pozměňovacím návrhu tisku 810 pod písmenem A v rozporu s článkem 39 odstavec 2 Ústavy České republiky. To je zcela jednoznačně, protože ústava (?) vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, kdežto ústava (?) hovoří o přítomných poslancích. Jde o zjevnou chybu tohoto zákona.

Dále potom Ústavní soud zpochybňuje pozměňovací návrhy pod D1 a D2, které rovněž podle názoru jsou v rozporu s ústavním pořádkem, avšak zde ta věc není tak naprosto jednoznačná jako u prvního případu, který je zcela zřejmý.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Předtím než zaujmeme stanovisko k proceduře a hlasování, ještě jsme v rozpravě. Mám do rozpravy jednu přihlášku, pan zpravodaj chce pravděpodobně také vystoupit v rámci rozpravy, pokud se nemýlím.

V rámci rozpravy nejprve pan kolega Janeček, poté pan kolega Krákora, třetí pan kolega Pospíšil. Prosím.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že v podstatě máme pouze dvě možnosti. První možnost, asi nepříliš šťastná, tj. nepřijetí tohoto zákona, dokončení hlasování - nedokáži si představit, že by Sněmovna vyslovila souhlas se zákonem obsahujícím protiústavní části. Nebo je to potom druhá možnost, která je konformnější s naším jednacím řádem, a to je využít možnosti otevřené rozpravy k tomu, abychom návrh vrátili do druhého čtení. Myslím si, že to je asi nejsprávnější postup.

Dále by bylo asi dobré, aby tu věc projednal i výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Tímto také já tento návrh předkládám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zaznamenala jsem tento návrh. Nyní se o slovo hlásí pan kolega Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, navrhuji vrácení tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Opakování druhého čtení navrhujete. To je totožný návrh s panem kolegou Janečkem.

Dále se o slovo hlásí pan kolega Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nechci dlouze zdržovat, ale považoval jsem za vhodné jako účastník jednání ústavněprávního výboru jenom ještě dokomentovat druhou část usnesení, která poukazuje na to, že pozměňovací návrh D1 a D2 může být v rozporu s ústavním pořádkem. Tam jsme záměrně nevyjmenovávali důvody a záměrně jsme tam dali kondicionál, protože na to mohou být různé právní názory. Dovolím si zdůraznit a zdůvodnit, proč mám právní názor, že pozměňovací návrhy D1 a D2 jsou v rozporu s ústavním pořádkem. Pokud bude předložený sněmovní tisk vrácen k opakovanému projednávání ve výborech, moc prosím, nechť jsou tato dvě ustanovení D1 a D2 podrobena rozsáhlejší diskusi.

Osobně si myslím, že pozměňovací návrh D1, který zavádí možnost, aby stát svým orgánem jednostranně zasáhl do výkonu vlastnických a jiných práv a v zásadě stanovil, co je veřejným zdravotnickým zařízením, to znamená jednostranně prohlásil určité zařízení za veřejné zdravotnické zařízení, takové ustanovení je podle mne zcela jasně v rozporu s vlastnickým právem v případě, že vlastníkem takového zařízení bude někdo jiný než stát, kraj či obec. Tam porušíme ústavu v oblasti vlastnického práva. V případě, že vlastníkem, resp. vhodnější termín je zřizovatel, bude stát, kraj či obec, pak porušíme jiné ustanovení ústavy, a to právo na samosprávu, protože budeme nutit kraje či obce, převážně asi kraje, aby transformovaly své právnické osoby na jinou formu, a to na základě jednostranného rozhodnutí státu. Takovýto akt je podle mého názoru zásahem do samosprávy.

Stejně tak bych argumentoval, ale opět velmi stručně, u pozměňovacího návrhu D2, kde víceméně je územnímu samosprávnému celku zakázáno nakládat svobodně se svým majetkem, resp. jsou stanovena určitá omezení. Chci upozornit na to, že judikatura Ústavního soudu již několikrát vyslovila názor, že takto omezovat kraje při výkonu vlastnického práva je v rozporu s ochranou vlastnictví, je v rozporu s principem stejného obsahu vlastnického práva a je též zásahem do územní samosprávy. Připomenu příklad: Ústavní soud například zrušil ustanovení zákona, který omezoval po dobu deseti let disponovat s majetkem kraje, prodávat jej a převádět na jiné subjekty. A toto je víceméně analogicky stejný případ. Dámy a pánové, proto před tím velmi varuji.

Pan kolega navrhovatel mě neposlouchá. Mrzí mě to, protože on je právě autorem obou pozměňovacích návrhů. Bylo by vhodné ve chvíli, kdy podáváme takovéto návrhy, vnímat, jak rozhoduje Ústavní soud, jaká je v tuto chvíli praxe.

Budu moc rád, pokud v opakovaném čtení tyto návrhy pozměníme, protože bych nerad, abychom zde zvolili stejnou blamáž a stejnou ostudu, jako jsme udělali se zákonem o střetu zájmů, když jsme zde upozorňovali na případnou protiústavnost, leč tyto argumenty nebyly vzaty v potaz. Ústavní soud sice rozhodl, ale ti komunální politici, kteří se již vzdali svých mandátů, bohužel mohou si takové rozhodnutí Ústavního soudu pouze někde vystavit, ale je jim v zásadě k ničemu.

Takže velmi varuji a prosím o opětovné projednání, aby se případné protiústavnosti odstranily. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu kolegovi Pospíšilovi. O slovo se hlásí pan poslanec Petr Tluchoř. Pak zde mám ještě přihlášku místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jsem velmi rád, že se ukázalo, co ODS říká od začátku - že tento návrh zákona je naprostý nesmysl. Samozřejmě vrácení do výboru je možné. Je možné se přes prázdniny na svých dovolených na Kubě apod. rozmyslet, v jaké zemi to chceme žít. Ale já jsem přesvědčen, že nezbývá, než tento zákon úplně odmítnout, protože není možné dvacetkrát předkládat nové a nové pozměňovací návrhy a pokaždé zjistit, že vedou k cíli stejnému - tedy k špatnému socialistickému zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane kolego. Nyní prosím o slovo místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. - Ale faktická poznámka pana kolegy Koudelky.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, ústavněprávní výbor poukázal na pochybení některých pozměňovacích návrhů. Neukázal ve svém jednání to, co zde řekl předřečník, že by návrh zákona byl absolutním nesmyslem. Materie, kterou zákon upravuje, je materie důležitá, snaží se řešit určitou krizovou situaci v našem veřejném zdravotnictví. A ústavněprávní výbor se tou materií nezabýval, pouze se zabýval třemi konkrétními pozměňovacími návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slovo má nyní místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové. Jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě musíme vnímat to, jakým způsobem tvoříme zákon, ohlížet se na to, co je v ústavě dáno a co není v ústavě dáno, ale není podle mého soudu naše povinnost zabývat se tím, jaká je tendence rozhodování Ústavního soudu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP