Neautorizováno !


 

(18.30 hodin)
(pokračuje Hašek)

Věcný obsah této materie zde konstatoval pan ministr vnitra. Takže ještě jednou velmi stručně. Hlavním důvodem předložení této novely je návrh vlády, aby se změnil systém dozoru a kontroly, který je vykonáván v tuto chvíli v oblasti samostatné i přenesené působnosti obcí, a dále jsou řešeny některé dílčí záležitosti, například i v zákoně o krajích, kde má dojít k nápravě určitých legislativních chyb z hlediska vymezení kompetencí hejtmanů v období po volbách, dále v otázce oddělení obce, kde by mělo dojít k úpravě stávajícího právního stavu a mělo by být umožněno, aby mohlo dojít k oddělení obce nikoli ve čtyřletém intervalu, tak jak říká dnešní zákon číslo 128, ale mohlo by se tak stát po splnění příslušných zákonných podmínek v rámci každého jednoho kalendářního roku.

Jak jsem již konstatoval, z mého pohledu jako zpravodaje k tomuto sněmovnímu tisku se jedná o určité minimum možných věcných témat a okruhů, které vyžaduje novela zákona 128 o obcích. Já si dovolím jako zpravodaj doporučit Poslanecké sněmovně, aby propustila tento zákon v prvním čtení do dalšího projednávání do věcně příslušných výborů, a těším se na debatu, která se k této jistě zajímavé materii povede na půdě Poslanecké sněmovny a jejích orgánů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, pana poslance Kvapila, eviduji přihlášku pana poslance Zajíčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k navrženému tisku 987, novele zákona o obcích.

Nejprve bych chtěl panu ministrovi prostřednictvím předsedajícího vzkázat, že je sice hezké, že se mi omlouvá za to, že nepodpořil před nějakou chvílí to, co teď navrhuje, nicméně není potřeba se omlouvat mně, ale občanům, kterých se to velmi týká, a to místní části Ladná v Břeclavi, místní části Držovice v Prostějově, kteří už v referendu loni nebo i před delší dobou rozhodli, že tyto místní části se osamostatní. To referendum je platné, ale pouze čekají na zákonnou lhůtu, která v tuto chvíli je 1. leden 2007.

Občané těchto místních částí budou v příštích komunálních volbách na podzim příštího roku volit své mateřské zastupitelstvo, to znamená zastupitelstvo města Břeclavi, zastupitelstvo města Prostějova, a pak následně 1. ledna vzniknou ty samostatné obce a oni zhruba po dvou měsících, v únoru 2007, si konečně zvolí své zastupitelstvo. Samozřejmě že je takovýto paradox těžko pro kohokoli pochopitelný, a dovedete si jistě všichni představit, jaké vztahy mezi občany v těchto městech vznikají, jaké se tam dělají naschvály, jak se také tito občané zachovají v těch komunálních volbách, kde budou právoplatně volit tu velkou radnici, a jak se tedy budou snažit, aby bylo zvoleno co nejdělnější zastupitelstvo.

Já jsem se snažil, aby reálná šance na to, aby tyto dvě samostatné obce vznikly k 1. lednu příštího roku, mohla být. Nicméně některý ten předchozí bod, kde byl podán takovýto pozměňovací návrh, pan ministr vnitra nepodpořil, přestože ten zákon o obcích tam byl naprosto legálně ve vládním návrhu otevřen, a nedělal jsem tedy nic, co by nebylo v souladu s legislativními pravidly atd.

Tento zákon, který projednáváme, jak řekl i pan zpravodaj, je určitou částí toho, po čem obce volají, a já se obávám, že v rámci projednávání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí stráví poněkud delší dobu, protože tento výbor pořádal zhruba v únoru seminář ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a na tomto semináři byly řekl bych přednášeny všechny potřebné změny, nebo alespoň změny, po kterých je voláno ze strany veřejnosti, ze strany starostů. A těch změn bylo podstatně více, než je v tomto vládním návrhu. Já jen některé z nich připomenu.

Jednalo se o vznik mandátu člena zastupitelstva, který je jinak upraven v Praze, jinak v krajích a ostatních obcích, pak také o soudní přezkum rozhodnutí o rozpuštění zastupitelstva, dále o to, jaký je statutární orgán zaměstnavatele vůči zaměstnancům nezařazeným do obecního úřadu a jak má vypadat pravomoc rozhodovat o nájmu, a to především v malých obcích, kde se nezřizuje rada, a kde tedy rozhodování o nájmu je na základě tady toho zcela na starostovi, pak otázka přezkumu hospodaření, odměňování členů komisí a zvláštních orgánů, symboly obcí, krajů a hlavního města Prahy, otázka dovolených v případě uvolněných členů zastupitelstva, odměny uvolněným členům zastupitelstva. Také se tam diskutovalo o tom, že některé obce žádají, aby byl obnoven - já netvrdím, že to tak má být, ale pouze uvádím výčet všeho, o čem ta diskuse na semináři byla - volají po tom, aby byl obnoven nebo zaveden institut tzv. městysů a aby byl některým obcím, kterým historicky patřil, znovu přidělen, atd. A to jsou všechno věci, které se nakonec, přestože jsme na tom semináři byli ujišťováni, že se s nimi Ministerstvo vnitra nějak vypořádá, do zákona nejen nedostaly, ale nejsou ani zmíněny v důvodové zprávě. Proto předjímám, že ta diskuse v našem výboru bude delší.

Ještě bych se chtěl vyjádřit k navrhované změně týkající se dozoru nad výkonem samostatné a přenesené působnosti. Tomu byla věnována poměrně velká část semináře a byla tam sdělena docela zajímavá čísla. Systém, který dnes je, funguje dva roky. Za ty dva roky bylo navrženo pouze 15 obecně závazných vyhlášek a pouze dvě nařízení obcí Ústavnímu soudu ke zrušení. Ale přitom určité problémy v těchto předpisech byly shledány zhruba v 19 tisících případech. Já jen na základě těchto čísel chci říci, že stávající systém funguje podle mého názoru dobře, a osobně nevidím důvod, proč je tedy vládou navrhována změna, aby dozor v případě samostatné působnosti byl z krajů převeden na Ministerstvo vnitra atd. Opět je to věc, která si vyžádá velkou diskusi ve výboru pro veřejnou správu.

Já se na závěr samozřejmě přikloním k tomu, aby tento tisk byl propuštěn do druhého čtení, protože jsou to věci, které je potřeba řešit, nicméně navrhuji, aby lhůta pro jednání výboru byla prodloužena o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Slova se ujme pan poslanec Tom Zajíček, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se i já velmi krátce vyjádřil k předloženému sněmovnímu tisku 987, který je nazván jako novela zákonů 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., tedy obecní zákon, krajské zřízení, zákon o hlavním městě Praze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP