Neautorizováno !


 

(12.00 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Paragraf 66 odst. 3 zní: "Sněmovna se může usnést bez rozpravy na opětovném otevření rozpravy, a to do zahájení hlasování o závěrečném usnesení." Já jsem ještě nepřečetla návrh usnesení. "Rozprava je znovu zahájena též tehdy, jestliže se ujme slova před hlasováním o závěrečném usnesení člen vlády. Pro ukončení nově zahájené rozpravy platí ustanovení odst. 2 obdobně." Takže pokud nemáte námitek, přistoupíme k hlasování o znovuzahájení rozpravy, resp. o opětovném otevření rozpravy. Pak bych tedy vyhověla přání předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie, a pokud jsem ho dobře pochopila, žádal o vyhlášení přestávky hned po tomto hlasování a spojení s polední přestávkou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na opětovné otevření rozpravy, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 519 z přítomných 171 pro návrh hlasovalo 97, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Je tedy znovu otevřena rozprava. O slovo se hlásí místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové, navrhuji přerušení tohoto bodu až do vyjádření ústavněprávního výboru k pochybnosti, kterou tady vznesl pan místopředseda Kasal. Návrh na přerušení a odročení do přijetí usnesení v ústavněprávním výboru o pochybnosti, kterou vyjádřil pan kolega Kasal. Věřím tomu, že nikdo nebude bránit jednání ústavněprávnímu výboru, aby posoudil tuto otázku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já ještě předtím, než nechám hlasovat o tomto návrhu pana místopředsedy, se ho přece jenom zeptám, zda nechce tento svůj návrh nějak upřesnit, alespoň časově. Nebo se domnívá, že ústavněprávní výbor ještě do konce tohoto zasedání Poslanecké sněmovny se vyjádří, či až někdy? Je to podle mého názoru poměrně neurčitý návrh a příslušné ustanovení jednacího řádu samozřejmě hovoří o tom, že se může přerušit bod, odročit, ale do nějaké doby přesněji určené, a také jde o to, že Poslanecká sněmovna má právo kdykoliv požádat odborný výbor, aby se vyjádřil ve lhůtě k nějaké věci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem přesvědčen o tom, že to nebude tak velký problém. Upřesňuji tedy svůj návrh - přerušit tento bod do pátku do 9 hodin ráno.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: A zároveň tedy, že Poslanecká sněmovna žádá ústavněprávní výbor, aby se k tomuto bodu do tohoto termínu sešel a vyjádřil se.

Ještě před hlasováním chce vystoupit předseda poslaneckého klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Michal Kraus: Já jenom chci konstatovat, paní místopředsedkyně, že v případě, že bude přijat tento návrh na přerušení do pátku, tak já netrvám na přestávce klubu, čili bychom mohli pokračovat v jednání.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy na přerušení tohoto bodu a odročení tohoto bodu do tohoto pátku s tím, že zároveň Poslanecká sněmovna žádá ústavněprávní výbor, aby se do pátečního rána sešel a vyjádřil se ve Sněmovně k problému, který zde byl otevřen.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 520 z přítomných 171 pro hlasovalo 144, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento bod přerušili do pátku.

 

A budeme pokračovat v programu, takže se mi nerozutíkávejte.

Pan poslanec Vnouček zřejmě s nějakým technickým sdělením.

 

Poslanec František Vnouček: Vážená paní místopředsedkyně, já jsem pro stenozáznam uvádím, že v hlasování pořadové číslo 431 jsem hlasoval ano, ale mám tam křížek. Jenom upravit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se budeme zabývat bodem

 

84.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově
území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
/sněmovní tisk 901/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 901/2.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan ministr, a jemu tímto udílím slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, průběh projednávání tohoto zákona je víceméně bezkonfliktní, nicméně já bych se chtěl vyjádřit k jedné věci, a sice pozměňovacímu návrhu pod bodem B pana kolegy Dlaba, který se zabývá problematikou, která tady byla již několikrát řešena. Je to otázka, aby se pojišťovny podílely na úhradě nákladů hasičského záchranného sboru.

Já bych chtěl při této příležitosti říci, že tento problém, který pan kolega Dlab tady otevřel, je zde na pořadu Sněmovny už poněkolikáté. Je to problém, který je opravdu vážný a netýká se jenom hasičského záchranného sboru, ale týká se také některých dalších institucí, jako je například horská služba nebo vodní záchranná služba, a jsem přesvědčen, že stále, jak trvá tento problém a neřeší se, tak stále více nazrává doba na to, aby se přijalo skutečně komplexní řešení této záležitosti. Vzhledem k tomu, že tento materiál nebyl předběžně projednán s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí, tak jsem nucen se k tomuto návrhu postavit neutrálním stanoviskem, i když jinak jsem přesvědčen, že problém, který je zde zmiňován, je aktuální a je třeba jej řešit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Přistoupíme k hlasování pozměňovacích návrzích a já poprosím pana zpravodaje, aby se ujal své role a oznámil nám další postup.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, stojíme před hlasováním ve třetím čtení sněmovního tisku 901. Jak tady bylo již řečeno, máme k dispozici sněmovní tisk 901/2, v němž jsou obsaženy pozměňovací návrhy, a to jak pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, které jsou v tomto tisku pod písmenem A, a dva další soubory pozměňovacích návrhů, které byly načteny ve druhém čtení.

Procedura je velmi jednoduchá. Můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích tak, jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 901/2, tedy nejdříve o pozměňovacích návrzích pod bodem A. Já Poslanecké sněmovně doporučuji vzhledem k povaze těch pozměňovacích návrhů, aby byly hlasovány oba dva, tedy k bodu 5 i k bodu 8 najednou. Poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod bodem B pana poslance Dlaba - ty tvoří jeden celek a musíme o nich tak hlasovat, a poté o pozměňovacích návrzích pana poslance Schwippela, které můžeme, pokud bude předkladatel souhlasit, hlasovat také dohromady. Tolik procedura.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já se ptám kolegyň a kolegů, zda má někdo námitky proti takto navržené proceduře. Nevidím nikoho. Myslím si, vzhledem k tomu, že návrh procedury je poměrně jednoduchý, že nemusíme o něm hlasovat a můžeme přistoupit rovnou k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP