Neautorizováno !


 

(17.00 hodin)

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolil bych si podat pozměňovací návrh, společný pozměňovací návrh můj a pana kolegy Papeže. Tento návrh zní:

Do zákona vložit novou část, která zní: Část druhá - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny. Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

V příloze k zákonu se v části "Chráněné krajinné oblasti", podřádek Český kras, vkládá nový řádek tohoto znění: Český les, nařízení vlády č. 70/2005 Sb., Přimda.

V případě přijetí pozměňovacího návrhu navrhuji provést příslušnou změnu názvu zákona a zákon členit na části a články.

Dovolím si krátké zdůvodnění. Nařízením vlády č. 70/2005 Sb. byla vyhlášena nová Chráněná krajinná oblast Český les. Pro tuto CHKO je třeba zřídit stejně jako u jiných CHKO příslušný orgán státní správy, a to ve smyslu § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Problém tkví v tom, že správu jakožto orgán ochrany přírody nelze zřídit podzákonným právním předpisem, tj. nařízením, ale na základě dikce Ústavy České republiky jen zákonem. Proto je potřeba provést také novelizaci zákona. Vlastní legislativní zajištění tohoto úkolu je velmi jednoduché, protože stačí do přílohy k zákonu doplnit správu Chráněné krajinné oblasti Český les s jejím konkrétním sídlem. Jako sídlo správy se navrhuje proto obec Přimda.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Votavovi. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím. Děkuji panu poslanci Grůzovi i paní poslankyni Brynychové za jejich odvedený výkon. Končím druhé čtení bodu 38.

 

Vrátíme se k bodu číslo 11, protože jsme rozhodli, že bude projednán na konci bloku druhých čtení. Je to

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově
území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb.,
o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
/sněmovní tisk 901/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády má tento tisk odůvodnit pan ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, takže mu rád předám slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, bod, který právě projednáváme, je v podstatě bodem, kterým ministerstvo reaguje na zkušenosti při řešení obnovy území v povodních v roce 2002, a tento návrh zákona by měl vést na základě těchto zkušeností a zejména zkušeností s odstraňováním následků těchto povodní k celkovému zjednodušení a zpřehlednění platné právní úpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, já vám děkuji za stručnost.

Mám uvedeno, že zpravodajem je pan poslanec Tom Zajíček, ale pana poslance Zajíčka, který by měl být zpravodajem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tady v tuto chvíli nevidím, takže se chci zeptat zástupců klubu ODS, zdali budou nějak nápomocni. Pokud někdo vidí pana poslance Zajíčka, nechť mu laskavě sdělí, že ho čekají zpravodajské povinnosti. Pan poslanec přijde v průběhu jedné minuty. Myslím, že nestojí za to vyhlašovat přestávku. (Minuta čekání.)

Dalším, kdo by měl vystoupit v dalším bodu, je paní ministryně Bérová a pan poslanec Zbyněk Novotný, takže věřím, že oba hlavní aktéři s tím počítají.

Budeme pokračovat v projednávání bodu číslo 11 a v tuto chvíli vystoupí pan poslanec Tom Zajíček jakožto zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, především mě omluvte, že jsem nebyl přítomen v této chvíli ve sněmovně z toho důvodu, že jsem usoudil, že bod číslo 11, který teď budeme projednávat, to znamená předloha, která se týká státní pomoci při obnově území, bude skutečně na konci druhých čtení, a to by bylo ve čtvrtek, protože jeden z bodů druhého čtení byl pevně zařazen tam.

Omlouvám se, a dovolte mi proto, abych vás velmi krátce v úvodu seznámil především s průběhem projednávání této vládní předlohy ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Výbor projednal tento sněmovní tisk na 49. schůzi 1. června 2005 a přijal k němu usnesení č. 270, v němž se konstatuje, že vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní podpoře, který je ve sněmovním tisku 901, přijímá následující usnesení, tedy pozměňovací návrhy k bodu číslo 5.

V § 2 odst. 9 se za slova "nebo ten" vkládá slovo "majetek".

Druhým drobným pozměňovacím návrhem, který navrhuje výbor Poslanecké sněmovně přijmout k této vládní předloze, je pozměňovací návrh k bodu 8. Navrhuje se, aby v § 3 odst. 2 větě páté se za slova "pro předložení" vložilo slovo "návrhu".

Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP