Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)
(pokračuje Novotný)

V tomto plánu se počítá s přípravou legislativy v členských státech v oblasti elektronického zadávání veřejných zakázek, a to do 31. ledna roku 2006.

V České republice není zadávání veřejných zakázek ve vazbě na automatické zveřejnění v Evropském věstníku nijak zakomponováno. V České republice jsou v podstatě dvě elektronické evidence, a to Centrální adresa pro veřejné zakázky a druhá výhradně pro nákup ICT pod dva miliony korun. Druhá se však řídí pouze vydanou metodikou, tedy koncepce v této části e-governmentu není v České republice žádná. E-procurement patří do projektů programů IDABC a pro tento program Ministerstvo informatiky zřídilo jednadvacetičlennou odbornou komisi.

Rád bych se tedy, pane ministře, zeptal, zda naplní Česká republika včas požadavky akčního plánu pro elektronické zadávání veřejných zakázek a zda existuje již nějaká představa o řešení v rámci České republiky. A druhá otázka: Jaké byly stanoveny priority, cíle a oblasti práce odborné skupiny IDABC a zda bude ministerstvo pravidelně o činnosti této skupiny informovat.

Pane ministře, pakliže jste v tomto okamžiku ještě ministrem, děkuji za písemné odpovědi na všechny tři přednesené interpelace.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže toto můžeme ukončit. Požádal bych pana poslance Ivana Langera, aby oslovil pana ministra Bublana ve věci nedostatku uniforem pro policisty. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Bohužel mohu plynně navázat na předcházející interpelaci, neboť televize Nova, a zdůrazňuji tento zdroj informací, odvysílala velmi nelichotivou reportáž o stavu zásob policejních uniforem. Podle televize se policistům nedostává devět druhů oblečení ze 22. Patří mezi ně saka, bundy, letní kalhoty, zimní kalhoty, černé kalhoty, kombinézy. Ekonomický náměstek policejního prezidenta dokonce zakázal všem policejním skladům vydávat nové oblečení. Policisté tedy budou nosit staré zničené uniformy a spíše než strážce zákona budou připomínat strašáky do zelí. Příčina je podle této informace jednoduchá, a to že firmě, která služební oblečení šila, skončila smlouva. Policejní prezidium, ač vědělo, do kdy je smlouva uzavřena, dodnes nebylo schopno vybrat nového dodavatele. Ten má být vybrán až koncem března. Otázkou je, zda se neúspěšní dodavatelé nebudou bránit, nebudou rozporovat výsledky výběrového řízení. Tak jako tak, policisté nové uniformy dostanou nejdříve, když to dobře půjde, v létě.

Chci se tedy zeptat, pane ministře, jak je možné, že policejní prezidium nebylo schopné, je-li tato informace pravdivá, vybrat včas nového dodavatele, když termín vypršení smlouvy byl dostatečně dobře znám, a pokud je pravda tato informace, zda bude z tohoto selhání vyvozena odpovědnost vůči konkrétním osobám. A pokud je ta informace pravdivá, jak tedy chcete ten problém toho, aby policisté chodili když už ne ve špinavých uniformách, když už ne ve starých uniformách, když už ne nazí, tak alespoň slušně oblečení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře. Já vám udělím slovo i v tomto případě.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, to, co říkal pan poslanec Langer, ta otázka, zda je to pravda, nebo to není pravda, musím říci, že je to taková částečná pravda nebo polopravda. Něco na tom je, ale není to tak fatální, jak zde bylo zmíněno.

V roce 2002 a 2003 byly dodány stejnokroje v hodnotě asi 50 milionů korun. Byla to taková první dodávka a hned se měla vypracovat další veřejná soutěž na dodávku dalších uniforem v hodnotě asi 100 milionů korun. V loňském roce došlo bohužel několikrát ke změně podkladů a zadání této soutěže a potom skutečně, a vtom má pan poslanec Langer pravdu, vinou některých pracovníků policejního prezidia došlo k tomu, že už se nestihlo tuto veřejnou soutěž realizovat a celá záležitost se opozdila.

Ještě se vrátím k té vině. Ta vina byla řešena, byla řešena personálně, byla řešena i kázeňsky, takže v tomto směru policejní prezidium nikoho nepokrylo, naopak řešilo tuto věc ve své pravomoci.

A teď k těm uniformám. Ta situace není tak fatální, že by policisté neměli v čem chodit nebo že by chodili špinaví, otrhaní nebo dokonce nazí. Nikoli. Uniforem je dostatek a je možnost případný nedostatek některých částí oděvu řešit nějakým náhradním řešením. Tím nemám na mysli nějaké civilní, ale je možné použít stejnokroj 92 nebo kombinézu 92 ZJ. To jenom říkám zkratky, ani nevím, co si mám pod tím představit. Ale jsou to nové části oděvů a je to stejnokroj, který se dá normálně použít. Nicméně v tomto roce už bude realizována dodávka potřebných stejnokrojů a celá situace bude nejpozději do června řešena. Takže je tam skutečně ten půlroční skluz, nicméně nezpůsobí to policii nějaké vážné problémy a nezpůsobí to to, že bychom viděli na ulici strašáky.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane ministře. Slovo má pan poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, pane ministře, já vám děkuji za ujištění, že policisté nebudou chodit nazí. Děkuji za ujištění, že nebudou chodit špinaví a v roztrhaných uniformách. Ale žerty teď stranou.

Jak můžeme chtít po těchto lidech, aby svoji práci dělali naplno, jak můžeme chtít po české veřejnosti, aby si vážila a respektovala tyto muže a ženy zákona, když oni sami mají pochybnosti o tom, zda jejich nadřízení jsou dostatečně kompetentní, aby byli schopni zajistit ty elementární předpoklady pro výkon jejich zodpovědné práce? A já si myslím, že to po nich chtít ani nemůžeme a do doby, než lidé, kteří jsou zodpovědní za selhání typu DNA, zimních pneumatik, kdy policie zjistila, že v zimě padá sníh a bude potřeba mít zimní pneumatiky, a když ne čtyři, tak alespoň dvě, a po selhání tomto jednou provždy opustí sbory Policie České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dalším… Ještě může pan ministr. Omlouvám se, pane ministře, vy ještě můžete reagovat.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Já děkuji. Jenom velmi krátce. Ta zodpovědnost těch lidí je zřejmá. Ti lidé, kteří to způsobili, byli jednak kázeňsky potrestáni, jednak někteří museli opustit ta místa, která zastávali. Takže je to normální situace jako v každém dalším podniku - když někdo selže, tak je z té funkce odvolán, anebo se mu zkrátí plat, anebo se nějak jinak kázeňsky postihne. To se stalo. A když to policisté vidí, že se to stalo, že ekonomický úsek skutečně není bez viny, ale že tu vinu přiznal a ekonomický náměstek to řešil docela přísně, tak si myslím, že je to dobrý signál.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Další interpelace je znovu interpelace pana poslance Ivana Langera opět na ministra Františka Bublana a tématem je nevyplácení nároku při odchodu do důchodu. Takže prosím, jedeme dále. Prosím, pan poslanec Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci nevyplácení nároku policistů při odchodu do důchodu. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu bylo konstatováno, že už 13 let využívá policie mezery v zákoně, kdy policisté při odchodu do důchodu dostávají od státu mnohem méně peněz, než jsou ty, na které mají nárok. V rozhodnutí soudu se dokonce píše, že policista má při odchodu do důchodu na výběr z doživotního příspěvku nebo starobního důchodu. Jenže Ministerstvo vnitra automaticky přiděluje bývalým policistům až o čtyři tisíce korun nižší starobní důchod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP