Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan ministr Bohuslav Sobotka na závěr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane předsedo. My pravděpodobně s panem poslancem Langerem máme rozdílnou interpretaci v celé věci, tak jak se odehrála, jaké byly její příčiny a důsledky. To se asi nezmění ani nikdy v budoucnu, ale myslím si, že občas v situaci, kdy se vede dialog, tak se může najít určitá míra porozumění o tom, co ten či onen chtěl vlastně svojí interpelací říci. Jsem rád, že se mi podařilo nyní, i když je to možná už podruhé nebo potřetí, konečně pochopit, oč se v této věci konkrétně jedná.

Myslím si, že je možné najít nějaké řešení, které by vyhovělo požadavkům, které vyšetřovací komise v této individuální záležitosti položila. Pokusíme se jako Ministerstvo financí najít toto řešení a uvidíme, jestli to členy vyšetřovací komise ex post uspokojí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Toto je celá interpelace pana poslance Ivana Langera.

Další interpelací bude pan poslanec Vlastislav Antolák, který má v úmyslu interpelovat ministra Jiřího Paroubka ve věci zachování a dalšího vývoje skláren Karolínka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s problémem Karolínky a útlumu výroby v těchto sklárnách jste byli seznámeni panem kolegou Nečasem. Já jenom stručně pro pana ministra Paroubka zopakuji: Jde vlastně o ukončení 140leté tradice výroby v těchto tradičních moravských sklárnách, které se staly v dávné a dávné minulosti základem obživy řady lidí v okolí a v současné době jsou nebo byly zdrojem rozvoje této obce, docela malebného městečka na Valašsku.

Vážený pane ministře, já jsem se z určitých pramenů dočetl a obracím se na vás trošičku z jiného pohledu, i když samozřejmě svoji interpelaci cítím a považuji jako přínos k řešení této situace. V rámci vašeho resortu pracuje mezivládní komise s názvem Slovensko-česká, tedy Česko-slovenská, komisia, komise, pro přeshraniční spolupráci a z jejího zasedání 16. 11. 2004 vyplývá, že komise projevila veliký zájem o tento region. Tento region spadá do euroregionu Bílé - Biele Karpaty a z tohoto zasedání vyšla výzva: Jde nám o zachování a rozvoj sklářství jako řemesla na svém území. Komise si stanovila program zvaný Vitrum pro futurum, který měl být rozvíjen v euroregionu Biele - Bílé Karpaty. Svůj program postavila na třech pilířích. Tyto pilíře: První pilíř je výchova a vzdělání, což představuje zachování a rozvoj učňovského a středního školství v tomto regionu. Druhým pilířem je výzkum a věda, a to aplikovaný a univerzitní výzkum. A třetí pilíř je sklářský průmysl. Přitom komise počítá s rozvojem sklářského průmyslu a sklářství a počítá s uplatněním finančních zdrojů z evropských fondů. Toto je v protokolu zdůrazňováno.

Já se ptám tedy, jak je možné, že tato komise nevěděla o této situaci, která už se tam jaksi rýsuje od loňského roku, respektive věděla, a přesto si postavila tento krásný náročný program, který nemůže pravděpodobně uskutečnit, protože tím, jak se zbortí výroba, odejde všechno. Já bych jenom dodal, pane ministře, že příští zasedání komise se koná v tomto čtvrtletí ve Skalici. A otázka zní, zda by bylo možné, aby tato komise přehodnotila svůj postoj, přehodnotila tyto pilíře s tím, že dojde k útlumu sklářského průmyslu. Rád bych pak dostal odpověď. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyčerpal jste svůj čas a prosím pana ministra Paroubka, aby na tuto interpelaci reagoval. Máte k dispozici pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek Vážené dámy a páni poslanci, vážený pane poslanče, asi jste slyšel, že zhruba před 14 dny jsem byl přítomen prakticky na místě. Seznámil jsem se tedy s tou situací, byť řeknu upřímně, že do kompetencí Ministerstva pro místní rozvoj nespadá přímo nějaké řízení sklářské výroby nebo nějaké podpory, které by směřovaly přímo ke sklářské výrobě. Ale určitě se dá hovořit v tomto směru s Ministerstvem průmyslu. Chtěl jsem vám jenom říci, že na tomto setkání byli přítomni také někteří poslanci Sněmovny, konkrétně pan poslanec Šulák, že velice vehementně a velice detailně mě seznámil s problematikou těchto skláren, čili seznámen s tou věcí jsem dobře. Znám i ten vývoj a dovedu si představit ten vývoj, který by nastal, pokud by ty sklárny skončily.

Myslím, že se rýsuje určitý scénář, že by ty sklárny naopak mohly pokračovat a že by se jich ujmul nějaký odpovědný majitel s využitím lidí z managementu. Pokud jde o komisi, o které jste hovořil, myslím, že trochu přeceňujete kompetence Ministerstva pro místní rozvoj, do čeho mohu zasahovat, do čeho nemohu zasahovat. Určitě se na ten problém podívám a budu se snažit nějakým způsobem věcem pomoci, ale myslím, že nejpraktičtější v celé věci bude, když se obrátím na pana ministra průmyslu a obchodu a společně budeme hledat nějaký program, jak by bylo možné těm sklárnám pomoci. Otevřeně řečeno si ale myslím, že je to spíš věc pro nového majitele, odpovědného majitele, což ten dosavadní majitel - nechci ho tady nějak hodnotit, myslím, že ani to není vhodné z tribuny Poslanecké sněmovny jej hodnotit, ale řekněme, že není úspěšný a že nový majitel těch skláren dokáže mnohem více, a pak je možné určitě v rámci nějakých programů finančně pomoci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance Antoláka, jestli ještě využije čas, který má - jednu minutu na doplňující otázku.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážený pane ministře, jenom jako moje troufalost, že jsem si dovolil hodnotit nebo přecenit vaše ministerstvo. Předsedkyní české části této komise je vaše náměstkyně. Z toho jsem usoudil, že bych se měl obrátit na vás jako pomoc a zařadit se do řady za Ministerstvo průmyslu a obchodu a podobně. To jenom na vysvětlenou.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan ministr Paroubek, prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek Pane poslanče, já myslím, že by bylo praktické, kdybychom se mohli sejít v té věci osobně i za přítomnosti příslušné náměstkyně a pana poslance Šuláka, a můžeme se podívat, co je možné konkrétně udělat v těch věcech, o kterých jste hovořil. Přiznám se, že je to pro mne určité novum. Já jsem to zatím viděl spíše v té pozici majetkových vztahů apod. Takže pokud tam nějaká možnost bude, tak určitě se tomu nejen nebudeme bránit, ale budeme se snažit tomu napomoci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu ministrovi. To byla tedy interpelace pana poslance Antoláka.

Nyní jenom sdělím, že další vylosované interpelace byly staženy - desátá a jedenáctá - a máme před sebou interpelaci paní poslankyně Lucie Talmanové, která má v úmyslu interpelovat ministryni zdravotnictví ve věci noradrenalinu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, nejprve opravím tiskařského šotka. Není to nordadrenalin, ale noradrenalin.

Vážená paní ministryně, v měsíci březnu letošního roku laická i odborná veřejnost se zájmem sledovala problémy českých nemocnic s nedostatkem životně důležitého léku noradrenalinu, který je nutný pro podporu vitálních funkcí člověka. Výrobce tohoto léku Zentiva přiznal, že noradrenalin v současné době nedistribuuje, neboť v říjnu loňského roku jim dodavatel oznámil, že ukončil výrobu vstupní substance pro výrobu právě noradrenalinu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP