Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Dovolte mi, abych zodpověděla i tuto otázku včetně obvyklé impertinence.

Chtěla bych říci, že odborná komise nezaujala jednoznačné stanovisko. Proto jsem konzultovala zmíněné odborné společnosti, neboť při konzultaci se všemi aktéry v této komisi a se všemi účastníky, kteří měli o transplantaci v tom kterém středisku zájem, jsem nedospěla k žádnému závěru, protože to bylo vždy tvrzení proti tvrzení. Z těchto důvodů jsem tedy konzultovala odborné společnosti a na základě většiny z nich jsem tuto činnost přesouvala do Fakultní nemocnice v Motole.

Pro mě je, vážená paní poslankyně, směrodatné kvalita výkonu a kvalita pooperační péče. Já skutečně nerozhoduji o tom, který z odborníků a které centrum by se v tom mělo více či méně uplatnit. A kdyby lékaři byli schopni se kooperativně domluvit, tak by jistě ti, kteří ovládají transplantační techniku v IKEM, se mohli zúčastňovat těchto operací v Motole. Ale to už je mimo moji sílu a záleží čistě na nich, zda se na tomto docela bych řekla racionálním postupu domluví. Já bych jim to doporučovala a hlavně by měli mít na paměti totéž, co říkám já: ano, dokonalý operační výkon a ještě dokonalejší pooperační péče zajistí, že takové dítě tuto situaci přežije.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, paní ministryně. Toto byla odpověď na interpelaci paní poslankyně Talmanové.

Další vylosovaný je pan poslanec Jan Schwippel. Jenom upozorňuji, že pan ministr Ambrozek se mi omluvil. Musí být v Senátu a předkládat tam senátní tisky 40, 455 a 472. Mám tuto omluvu od pana ministra. Vidím ale, že vy přesto přednesete svoji interpelaci. V tom případě, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo. Chtěl bych říci, že je to již potřetí, co předkládám interpelaci shodného obsahu, a ani jednou pan ministr životního prostředí zde nebyl přítomen, a jak jsem si již ověřil ve stenozáznamu, ani jednou se řádně z jednání Sněmovny neomluvil. Chtěl bych vyjádřit svou nespokojenost, neboť jsem vyšel panu ministru vstříc v minulosti tím, že jsem svoji interpelaci stáhl.

V dokumentech ministerstva se často hovoří o trvalé udržitelnosti. Obávám se, že jediné, co je skutečně trvale udržitelné, je nepřítomnost ministra na projednávání jemu adresovaných interpelací, a to bez řádné omluvy. Z tohoto důvodu svoji interpelaci stahuji a hodlám ji předkládat do té doby, kdy se vyskytne vzácný okamžik, kdy ministr zastupující tento resort bude interpelacím přítomen. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším interpelujícím je pan poslanec Martin Říman, který interpeluje ministra Františka Bublana ve věci porušování zákona o Policii České republiky. Dalším bude pan poslanec Zbyněk Novotný. Nyní prosím pana poslance Římana.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pane ministře, v listopadu loňského roku jsem vás interpeloval ve věci porušování zákona o Policii České republiky a vy jste v odpovědi řekl větu - cituji: "Budu se snažit o to, aby skutečně policie byla tím, kdo vymáhá dodržování zákonů a sama je dodržuje." Od té doby uplynulo pět měsíců a já vás seznámím s dalším příspěvkem na téma nedodržování zákonů Policií České republiky. Tento případ je horší než předešlý, neboť policie nedodržuje samotný zákon o české policii a narušuje chráněná práva občanů.

Dne 22. 4. ve večerních hodinách jsem se coby spolujezdec vracel z vesnice Vestec u Prahy do Prahy, řidiče stavěla hlídka, běžná kontrola, dýchání do trubičky, negativní. Všechno bylo v pořádku až do chvíle, kdy policista řekl, že chce občanský průkaz spolujezdce, tedy můj. Já jsem ho odmítl vydat. Po krátké diskusi policisté od toho ustoupili, nicméně já jsem žádal číslo policisty, že si na něj budu stěžovat, protože porušil zákon o policii, § 13. Na to konto mi policista sdělil, že v tomto případě musím ukázat občanský průkaz, protože on musí napsat hlášení, což jsem odmítl, nicméně nakonec jsem se prokázal služebním průkazem poslance - a ejhle! - najednou tady byla věta: "To jste měl říci hned, mohli jsme si to ušetřit." Já jsem mu na to odpověděl, že by měli dodržovat zákon vůči všem občanům, nejenom vůči některým. Samozřejmě že vím, že podle § 13 policista může vyzvat osobu, nicméně v odůvodněných případech, které jsou tady vyjmenovány; ani jeden z těchto argumentů policisty nebyl použit.

Já se ptám, proč policie nedodržuje zákon a proč si tímto způsobem ulehčuje práci. Zřejmě spoléhá na to, že lidé ještě z dob komunismu, kdy k perlustracím docházelo běžně, jsou zvyklí na to, že policisté mohou kontrolovat bez udání důvodů občany, kteří se ničeho nedopustili. Předám vám číslo tohoto policisty, abyste si tuto záležitost mohl prověřit.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní žádám pana Františka Bublana, ministra vnitra, aby reagoval na vystoupení a interpelaci pana poslance Římana. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, když jsem viděl text této interpelace, tak jsem si vybavil celou škálu různých přestupků, kterých by se mohla policie dopustit v nedodržování zákona, protože i když jsem tady sliboval, že si na to posvítím, tak asi všichni uznáte, že není možné určité návyky vymýtit během několika měsíců anebo vůbec je někdy vymýtit. Při takovém množství policistů vždycky dojde k nějakému pochybení a já si nedělám iluze o tom, že tady jednou předstoupím a řeknu: "Tak, a už je čisto." Bylo by čisto, kdybych všechny propustil, ale jinak asi ne.

Ale k otázce. Neumím na to reagovat, protože neznám okolnosti. Vím, že v mnohém máte pravdu, že policista by měl uvést důvod kontroly. Zase ho nemůže uvést v nějaké plné šíři, ale aspoň přibližně by to měl uvést. Neznám stanovisko policejní hlídky ani okolnosti, které je k tomu vedly. Já na to mohu odpovědět jedině tím způsobem, že to nechám prověřit. Děkuji za číslo, a potom vám dám případně písemnou nebo ústní odpověď, jak budete chtít.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance Římana - nemá už další otázku. Myslím, že můžeme ukončit tuto interpelaci pana poslance Římana.

Máme před sebou další, v pořadí sedmou. Je to interpelace pana poslance Zbyňka Novotného na ministra Vladimíra Mlynáře ve věci reklamní kampaně. Pan ministr Mlynář tady není. Důvod jeho nepřítomnosti neznám. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, musím na počátku uvést, že před několika okamžiky jsem hovořil s náměstkem ministra, který mi tlumočil ministrovu omluvu s tím, že v těchto okamžicích pan ministr řeší, jestli ještě ministrem bude, či nikoliv. Nicméně byla mi přislíbena písemná odpověď, takže z těchto důvodů zde svoji interpelaci přednesu.

Vážený pane ministře, váš resort vyhlásil v lednu letošního roku výběrové řízení na zajištění reklamní komunikační kampaně pro portál veřejné správy, zaměřené na veřejnost i státní správu a na zvýšení návštěvnosti portálu včetně vytvoření nového návrhu loga. Bohužel jsem se v zadání na internetových stránkách ani na centrální adrese nedozvěděl předpokládaný rozpočet pro tuto zakázku. Nic nenasvědčuje tomu, že to ale bude částka malá, a právě proto mě zaskočilo únorové zveřejnění auditu přístupnosti portálu veřejné správy společností Internet info, která audit prováděla podle pravidel vydaných právě vaším resortem. Dovolte mi z časových důvodů citovat z tiskové zprávy pouze dva z většího výčtu nedostatků portálu, které byly při auditu nalezeny, a to - nesrozumitelné, nepřehledné a nekonzistentní navigační a orientační informace, chybějící názvy stránek, vyznačené specifiky pro každou stránku. Už tyto připomínky hovoří samy za sebe.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP