Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Zachování tohoto typu výroby by mělo zajistit práci pro cca 200 zaměstnanců ze stávajících 550 zaměstnanců. Touto činností nedojde k využití plné kapacity areálu sklárny Karolínka. Část areálu, jak jsem byl informován majiteli, bude zakonzervována pro případ, že by v budoucnu existovala možnost této kapacity využít.

Jsem si vědom toho, že existují nabídky od zahraničních investorů na možné odkoupení části areálu této sklárny. Já budu jednat s Českou konsolidační agenturou, aby z pozice věřitele se nebránila průběhu takovýchto jednání a byla nápomocna tomu, aby takováto jednání mohla probíhat, aby majitel, tedy Crystalex, mohl zvážit, co je pro něj ekonomicky výhodné. Zda pro něj ekonomicky výhodné bude držet takto zakonzervovaný areál ve svém vlastnictví, nebo zda by pro něj bylo ekonomicky výhodnější pronajmout či odprodat tento areál, tak aby mohlo dojít k jeho dalšímu průmyslovému využití. To je tedy jedna linie, kterou bude Česká konsolidační agentura a Ministerstvo financí sledovat.

Druhá linie, která podle mého názoru je možná ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, je možnost zvážit nástroje, které stát má pro podporu zainvestování průmyslových zón v tomto regionu. Byl jsem informován vedením města, že město připravuje pozemek pro průmyslové využití, které by bylo možno zainvestovat. Čili pokud se město obrátí na Ministerstvo průmyslu a obchodu, mohly by se analyzovat možnosti pro poskytnutí dotace v rámci stávajících dotačních titulů, pokud to bude možné, tak aby se případně připravilo území pro příchod nového investora, který by mohl tyto pracovní síly uvolněné v rámci propouštění v Crystalexu zaměstnat v obdobném typu výrobu, jako je dnes v této sklárně.

To jsou dvě linie, které mohou být ze strany vlády prostřednictvím vládních postupů a standardních mechanismů podpořeny. Tady sám za sebe, a myslím, že mohu i za kolegu Urbana přislíbit, že jsme připraveni ke komunikaci s představiteli samosprávy kraje i zástupců firmy i zaměstnanců. Budeme hledat možnosti, jak přispět k řešení situace. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan ministr vyčerpal čtyři minuty svého času. Ptám se pana poslance Nečase, jestli mu stačí tato odpověď. Stačí.

Další interpelující se paní poslankyně Lucie Talmanová, která interpeluje paní ministryni Miladu Emmerovou ve věci transplantací. Další je pak pan poslanec Jan Schwippel a Martin Říman. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní ministryně, na podzim roku 2004 se Institut klinické a experimentální medicíny v Praze spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Klinikou dětské chirurgie a traumatologie Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou, Pediatrickou klinikou Fakultní Thomayerovy nemocnice a anesteziologickým a resuscitačním oddělením Fakultní Thomayerovy nemocnice přihlásil do výběrového řízení na poskytování a úhradu ústavní péče, transplantaci jater u dětí pro území celé České republiky, které bylo vypsáno Ministerstvem zdravotnictví České republiky na žádost Fakultní nemocnice v Motole. Předložený projekt vyjádřil trvalý zájem IKEM o rozvíjení programu transplantace jater, který byl v IKEM zahájen před deseti lety. Od počátku fungování tohoto programu zde byly provedeny transplantace jater i u větších dětí. Celkem bylo provedeno 26 transplantací u příjemců do 18 let věku, z toho 15 u dětí do 15 let.

V probíhajícím výběrovém řízení odborná komise jmenovaná vámi, paní ministryně, doporučila zachovat současný stav, to znamená provádět transplantaci jater u dětí nad deset kilogramů v IKEM a menší děti nadále nabízet k transplantační léčbě do zahraničních center. Dne 10. 3. 2005 ovšem obdržel Institut klinické a experimentální medicíny dopis dr. Březovského, ředitele odboru zdravotní péče, se stanoviskem vyhlašovatele pro zdravotní pojišťovny k výsledku jednání komise. Stručně jenom - stanovisko vyhlašovatele, podepsané vámi, ministryní zdravotnictví, které vyznívá ve prospěch Fakultní nemocnice Motol. Stalo se tak proti doporučení odborné komise ministerstva a proti doporučení České transplantační společnosti.

Zdůvodňujete své rozhodnutí názorem chirurgické společnosti, jejímž předsedou je autor motolského projektu, a Koordinačním střediskem transplantací. Nevyžádala jste si názor Pediatrické společnosti a České pediatricko-chirurgické společnosti, ačkoliv do jejich oblasti uvedená problematika náleží. Vážená paní ministryně, můžete mi prosím zdůvodnit vaše rozhodnutí?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyslechli jsme interpelaci. Prosím paní ministryni, aby se ujala odpovědi v pěti minutách. Prosím, paní ministryně Milada Emmerová má slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji, pane předsedo. Vážená kolegyně Talmanová, vážení kolegové a ostatní kolegyně, odpovídám na vaši interpelaci, která jako obvykle je pouze velmi stručně zadaná, takže možná neuspokojivě odpovím na vaše četné dotazy. Přesto se do toho pustím.

Podmínky darování, odběru a transplantací tkání a orgánů lidského původu, prováděných výhradně za účelem poskytování léčebné péče, jsou upraveny zákonem číslo 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 30. 5. 2002. V souladu s tímto zákonem byl od 1. 9. 2004 zřízen Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. V lednu toho roku bylo v registru evidováno 321 osob. Dále bylo zřízeno Koordinační středisko transplantací, které plní zákonem stanovené úkoly a s účinnosti od 1. 4. 2005 převezme od IKEM příslušné koordinační povinnosti transplantací orgánů v České republice. Tolik o legislativním zabezpečení transplantací tkání a orgánů.

V souladu se zákonem číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví v roce 1999 výběrová řízení na poskytování vysoce specializované péče v oboru transplantologie. Na základě těchto výběrových řízení bylo doporučeno sedm transplantačních center, v případě potřeby vám je vyjmenuji. Dále proběhlo na konci roku 2004 výběrové řízení na zajištění transplantací jater u dětí. Na základě vyjádření České chirurgické společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Koordinačního střediska transplantací jsem doporučila, aby tato zdravotní péče byla zajištěna ve Fakultní nemocnici Motol. Nejde totiž jen o zajištění samotného náročného operačního výkonu, ale zejména poté intenzivní péči, která musí být věnována v každém případě, aby jedinec, kterému byl transplantován jakýkoliv orgán, tuto náročnou situaci přežil.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Hned dám slovo paní poslankyni Talmanové, ale jenom bych vám řekl ještě jednu věc. Pan místopředseda Kasal řekl dopoledne, když končil, že interpelace budou trvat hodinu od 14.30 do 15.30 hodin. Domnívám se, že takto nelze interpretovat jednací řád. V něm je jasně napsáno, že interpelace trvají do 16.15 hodin. Domnívám se, že se nedá hájit výklad, že uměřeně to zkrátíme na hodinu. Proto jen upozorňuji na to, že budeme probírat interpelace až do 16.15 hodin. A to se týká i pořadí, aby ti, kteří si spočítali, že se během hodiny nedostanou na řadu, byli vyvedeni z omylu a uvědomili si, že se na řadu naopak dostat mohou. Čas je do 16.15 hodin. Možná že by se mi líbil jiný výklad, ale domnívám se, že je nemožný.

Paní poslankyně Talmanová má možnost položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní ministryně, otevření nového Centra pro transplantaci jater nepovede ke zlepšení péče o nemocné s onemocněním jater. Povede nutně a pouze k soutěži o limitované nenahraditelné zdroje a ke ztížení podmínek činnosti Institutu klinické a experimentální medicíny a v neposlední řadě samozřejmě ke zvýšení nákladů.

Sdělte mi prosím, jestli vaše rozhodnutí, které zcela ignorovalo doporučení vaší odborné komise a doporučení České transplantační společnosti, nebylo náhodou ovlivněno vaší činnosti v dozorčí radě Fakultní nemocnice Motol. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme doplňující otázku. Prosím paní ministryni, aby i na tuto odpověděla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP