Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Mohli jsme pracovat pouze se třemi materiály - stenozáznamem přepisu přímé řeči paní ministryně před týdnem a dvěma písemnými materiály, které nám byly předloženy.

Takže k tomuto a v intencích názvu bodu našeho jednání, tak jak jsem ho zde zopakovala, si dovoluji navrhnout Poslanecké sněmovně jednoduché usnesení, které ve své první části taktéž vychází ze tří usnesení již přijatých Poslaneckou sněmovnou a doposud nenaplněných.

I. Poslanecká sněmovna konstatuje, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky dlouhodobě není schopno koncepčního řešení stavu českého zdravotnictví, o které bylo opakovaně Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky žádáno. - To jsou ta tři avizovaná nesplněná usnesení.

II. Žádá vládu České republiky, aby urychleně přijala takové kroky, které alespoň zajistí stabilizaci systému poskytované zdravotní péče, a aby zamezila takovým zásahům Ministerstva zdravotnictví České republiky, které prohlubují deficit veřejného zdravotního pojištění a fakticky vedou k jeho likvidaci.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Talmanové. Hovořit bude pan poslanec Krákora. (Mimo mikrofon: Mohu usnesení?) Teď je podrobná rozprava, to je ta pravá chvíle.

Já bych paní poslankyni Talmanovou poprosil - nebo vy budete dělat zpravodaje, pane předsedo?

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Spíš by to měla být opozice.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak paní poslankyně Talmanová je mnou prošena k tomu, aby se ujala funkce zpravodaje.

Můžete hovořit, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já bych si dovolil, vážené poslankyně a poslanci, přednést návrh na usnesení k informaci o stavu českého zdravotnictví a ke koncepci zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna Parlamentu

I. vyslovuje souhlas s vyváženým pojetím principiálních východisek návrhu koncepce zdravotnictví s důrazem na charakter zdravotnických služeb jako služeb v obecném zájmu a ve vztahu k lidským právům na ochranu zdraví a na dostupnou zdravotní péči;

II. doporučuje, aby zdravotnictví v České republice bylo dále rozvíjeno v souladu s principy pojetí těchto služeb v Evropské unii jako služeb veřejných (Bílá kniha o službách obecného zájmu), s jejich rozvojem v rámci demokratických principů, zvýšení informovanosti a participace občanů a s důrazem na práva pacientů;

III. žádá vládu, aby projednala návrh koncepce zdravotnictví v termínu do konce dubna 2004 a aby se při tom zabývala reformními kroky, které jsou odvozeny od cílů zvýšení efektivity fungování zdravotnictví a jeho dlouhodobé finanční udržitelnosti při současném respektování závazného rámce lidských práv a dalších principů, které podmiňují charakter zdravotnictví jako veřejné služby.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Josef Janeček. Předejte, prosím, svůj návrh usnesení paní zpravodajce.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych si dovolil v rámci svého příspěvku navázat usnesením, které by znělo: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby se zabývala kontrolou kvality poskytované péče a vytvořila podmínky pro urychlení akreditací.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím a věřím, že paní poslankyni Talmanové se podaří…

Ještě pan poslanec Krákokra chce upřesnit.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Ještě jsem byl upozorněn, že jsem řekl do dubna 2004. Opravuji - do dubna 2005.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: V rámci legislativně technické připomínky toto samozřejmě respektujeme.

Paní poslankyně, také bych ocenil vaši informaci nebo váš názor, zdali jsou návrhy usnesení kompatibilní, zdali je možné hlasovat o všech, anebo zdali se vylučují, nebo podobné informace.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, dámy a pánové, máme zde před sebou tři usnesení. První, které jsem navrhovala já, druhé, které navrhoval pan kolega Krákora, a třetí, které navrhoval pan kolega Janeček.

Usnesení navržené panem kolegou Janečkem je samozřejmě v souladu se vším možným, co přijmeme jako usnesení nebo nepřijmeme, takže není v rozporu se žádným z navržených usnesení.

Usnesení poslankyně Talmanové a poslance Krákory samozřejmě mohou býti přijata obě dvě najednou, ale asi by to bylo velmi nelogické a výsledný efekt by byl velmi pozoruhodný. Takže já, tak jak usnesení byla předložena, požádám pana místopředsedu, aby o nich nechal hlasovat s tím, že v případě mého usnesení, které má body I. a II., bych poprosila, abychom hlasovali o každém bodu zvlášť.

Teď se dovolím otázat pana kolegy Krákory. Jsem přesvědčena, že usnesení, tak jak ho on navrhl k informaci o stavu českého zdravotnictví a koncepci zdravotnictví, je usnesení, jehož jednotlivé body spolu bezprostředně souvisí, takže by bez pochyby mělo být hlasováno jako celek, neboť bod číslo dva vychází z bodu číslo jedna. Teoreticky by samostatně hlasovatelný z mého pohledu mohl být bod tři.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Názor pana poslance Krákory - dohromady všechno hlasovat. Děkuji. Pan poslanec Janeček - k jeho návrhu už jste se vyjadřovala.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Ještě se zeptám, jestli si Sněmovna přeje, abych znovu před hlasováním text opakovala.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, domnívám se, že to bude nezbytné. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nejprve usnesení, které jsem přednesla já.

K bodu I. Poslanecká sněmovna konstatuje, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky dlouhodobě není schopno koncepčního řešení stavu českého zdravotnictví, o které bylo opakovaně Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky žádáno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 170. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 147 poslanců, pro bylo 45, proti 47. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Bod římská dvě mnou navrženého usnesení: II. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby urychleně přijala takové kroky, které alespoň zajistí stabilizaci systému poskytované zdravotní péče, a aby zamezila takovým zásahům Ministerstva zdravotnictví České republiky, které prohlubují deficit veřejného zdravotního pojištění a fakticky vedou k jeho likvidaci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 171. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 147 poslanců, 54 pro, 16 proti. Nebylo přijato.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Teď si dovolím znovu přečíst usnesení, tak jak ho navrhl pan poslanec Krákora.

Poslanecká sněmovna Parlamentu

I. vyslovuje souhlas s vyváženým pojetím principiálních východisek návrhu koncepce zdravotnictví s důrazem na charakter zdravotnických služeb jako služeb v obecném zájmu a ve vztahu k lidským právům na ochranu zdraví a na dostupnou zdravotní péči;

II. doporučuje, aby zdravotnictví v České republice bylo nadále rozvíjeno v souladu s principy pojetí těchto služeb v Evropské unii jako služeb veřejných (Bílá kniha o službách obecného zájmu), s jejich rozvojem v rámci demokratických principů, zvýšení informovanosti a participace občanů a s důrazem na práva pacientů;

III. žádá vládu, aby projednala návrh koncepce zdravotnictví v termínu do konce dubna 2005 a aby se při tom zabývala reformními kroky, které jsou odvozeny od cílů zvýšení efektivity fungování zdravotnictví a jeho dlouhodobé finanční udržitelnosti při současném respektování závazného rámce lidských práv a dalších principů, které podmiňují charakter zdravotnictví jako veřejné služby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP