Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, paní a pánové a také vážení diskutující v nedělních televizních pořadech a vážená média, v tuto chvíli potřebuji sdělit Poslanecké sněmovně, že poslanecký klub KSČM hlasoval v nesouladu s bohumínským usnesením sociální demokracie, nicméně jak to bude zítra, vám skutečně ještě nejsem vůbec schopen sdělit. Děkuji. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Budeme pokračovat pevně zařazeným bodem číslo 60. Prosím o klid. Budeme se zabývat přerušeným bodem

 

60.
Informace vlády o stavu českého zdravotnictví
a o termínu předložení koncepce zdravotnictví

 

Úvodní slovo přednesla paní ministryně zdravotnictví Milada Emmerová. Na základě usnesení Poslanecké sněmovny bylo rozhodnuto, že doplní své stanovisko písemným materiálem. Písemný materiál vám byl rozdán v úterý 29. března.

Ptám se, jestli má zájem tento materiál ještě uvést paní ministryně. Ano, takže prosím o nové úvodní slovo pověřeného člena vlády, paní ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou. Připomínám, že už v tuto chvíli mám šest přihlášek do rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych se ještě jenom velmi krátce vyjádřila k předloženému materiálu.

Ačkoliv jsem upozorňovala na to, že to nebude materiál, který předkládá vláda, ale pouze Ministerstvo zdravotnictví, přesto se do názvu tohoto bodu dostal tento název, tedy informace vlády o stavu českého zdravotnictví, a stejně tak byl nazván materiál prostřednictvím mých úředníků na Ministerstvu zdravotnictví. Já se vám za to znovu omlouvám. Není to tedy materiál projednaný vládou, je to pouze materiál předkládaný ministryní zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni a otevírám obecnou rozpravu, do které mám první přihlášenou paní poslankyni Lucii Talmanovou. Připraví se pan poslanec Janeček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za udělení slova, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, když jsem iniciovala zařazení tohoto bodu, úmyslně jsem požádala Sněmovnu o určení názvu Informace vlády o stavu českého zdravotnictví a o termínu předložení koncepce zdravotnictví, neb jsem byla přesvědčena, že problém tohoto resortu už přerostl hranice jednoho jediného ministerstva, které o tento resort pečuje, a očekávala jsem účast pana premiéra, leč toho se mi nedostalo. Chápu. I tak vám děkuji za váš zájem o projednávání tohoto bodu, zájem o stav českého zdravotnictví.

Stále jsem přesvědčena, že nebyl důvod o týden tuto debatu odkládat, mohli jsme diskutovat již po úvodním slově paní ministryně, nicméně vyžádali jsme si písemné materiály, a já se tedy budu snažit vésti diskusi právě k těmto písemným materiálům, tak jak jsme si je vyžádali. Současně se také budu snažit ve své argumentaci být maximálně objektivní a vyvarovat se tak varování paní ministryně z jejího úvodního slova minulý týden o předpojatosti, kterou definovala následujícím způsobem - cituji: "Předpojatost tzv. umožňuje se povýšeně kriticky vyjádřit k čemukoliv, nepotřebuje soustavné studium, informace, analýzy, složitá jednání a náročnou organizační práci." Já tedy tímto ujišťuji paní ministryni, že jsem se dvěma materiály jí předloženými zabývala intenzivně, soustavným studiem, snažila jsem se k nim získat maximální množství informací a analýz. Vzhledem k úrovni těchto materiálů si to nevyžadovalo složitá jednání ani náročnou organizační práci.

Teď už tedy konkrétně.

Materiál, který nám byl předložen, s názvem Informace vlády o stavu českého zdravotnictví a o termínu předložení koncepce zdravotnictví, je složen ze dvou částí, přičemž ani jedna z těchto dvou částí neodpovídá zadání tak, jak ho Sněmovna definovala již v názvu svého bodu, a to Informace vlády o stavu českého zdravotnictví a o termínu předložení koncepce zdravotnictví.

Začnu materiálem, který má název Cesty k řešení nejnaléhavějších problémů zdravotnictví. Po jeho podrobném studiu a analýze se jedná spíše o teoretickou polemiku než o poctivě míněnou snahu o konkrétní návrhy řešení. Již první věta části Hlavní problémy je velkým zjednodušením. Dovolím si odcitovat: "Pomineme-li všechny ostatní problémy, je hlavním problémem finanční nestabilita, projevující se deficitem Všeobecné zdravotní pojišťovny." Důsledek je zde zaměňován za příčinu, ostatní problémy jsou bagatelizovány. Opětovně je tvrzeno, že dochází ze strany státu k zaplacení deficitu VZP, zatímco stát pouze platil své dluhy na pojistném za státní podniky se státní účastí.

Zajímavá je citace o tom, že stát sáhl do kapsy. Zde si dovolím citovat přímo z materiálu, i když předpokládám, že všichni z vás jste se s ním seznámili, nicméně tento odstavec si opravdu zaslouží, aby zde znovu zazněl. Tedy cituji: "Jakmile přeteče trpělivost postižených, dochází opakovaně ze strany státu k zaplacení deficitu VZP nebo ztrát nemocnic. Tato situace také bývá předmětem politické diskuse v Poslanecké sněmovně, neboť někteří aktéři se snaží prostřednictvím této veřejné arény na problém upozornit." Atd. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, nestává se často, že by ministerský úředník nazval Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR veřejnou arénou. Těmito výrazy je charakterizován celý materiál, není jich tam málo.

Ale teď opět věcně a konkrétně. V tom krásném tvrzení o tom, že stát sáhl do kapsy, chybí upřesnění, že nešlo o kapsu státní, ale o kapsu zdravotního pojištění, z něhož byla financována zdrojově nepokrytá úprava platů ve zdravotnictví, extenzivní nárůst výdajů na zdravotní péči. Za hlavního viníka je v tomto materiálu opět tradičně označena pojišťovna, je zde zcela zamlčen fakt, že právě třeba - příklad - problém nepokrytých úprav platů ve zdravotnictví způsobila opakovaná nekompetentní rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Příčiny problémů. Hovoří nekonkrétně o mnohých subjektech ve zdravotnictví, kterým vyhovuje - opět cituji: "že se zdravotnictví stalo stále méně kontrolovatelnou samoobsluhou zájmových skupin," konec citátu, které - a teď opět cituji: "usilují o rychlejší růst nákladů u poskytovatelů služeb, než je růst příjmů zdravotního pojištění". Zajímavé. Asi proto Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o úhradách 103 a více procent při vykázání alespoň 80procentní výkonnosti. Naštěstí autoři v tomto odstavci připouštějí, že - a opět cituji: "nejslabším článkem se stalo Ministerstvo zdravotnictví". Ano, opravdu, tato sebereflexe je zde popsána.

Za hlavní příčinu cyklického deficitu VZP je označeno neúplné přerozdělení. Úplné uplatnění nového přerozdělení znamená pro VZP posílení základního fondu o 2,5 až 3 mld. Tedy příčinou větší části deficitu 9 mld. je bezpochyby něco jiného - hypertrofická síť, nadměrná spotřeba péče, nereálné ceny některých služeb, únik prostředků do sociální sféry, enormní nárůst výdajů na léčiva a v neposlední řadě neustálé zvyšování úhrad ministerskými vyhláškami. O tomto není v materiálu ani zmínka.

Při popisu možných cest řešení je situace ve zdravotnictví, pro zjednodušení naší diskuse, to opět cituji z tohoto materiálu, zúžena na - citace: "rovinu hlavních problémů, deficitu VZP a hospodaření nemocnic, přičemž příčinou u VZP je chybné přerozdělení, u nemocnic nevyužité možnosti pro sběr a zpracování dat, jejich zveřejnění a využití pro řízení". Tomu odpovídají i návrhy řešení, jakými jsou např. novela zákona o statistice - ano, o statistice - rozšíření sběru dat, pozornost metodice tvorby zdravotně pojistných plánů - to je obzvláště zajímavé ve chvíli, kdy tato Sněmovna odmítla se zabývat zdravotně pojistným plánem Všeobecné zdravotní pojišťovny, dokonce na rok 2004 - či zlepšení pravidel pro dohadovací řízení.

O nutnosti vyhlášení legislativní nouze, která je zde po nás vyžadována, se snad raději vyjadřovati nebudu, to přenechám znalcům našeho jednacího řádu. Ale dovolte mi poznámku: tento institut by rozhodně neměl být využíván jako záchrana standardní legislativní lenosti.

Jediný konkrétní návrh je okamžité zavedení stoprocentního přerozdělení, což by ovšem nepokrylo ani propad vyvolaný úhradovou vyhláškou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP