Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně, nebudu mluvit tak dlouho jako můj předřečník, čímž vůbec nechci říci, že by jeho vystoupení nebylo velmi zajímavé, protože se nepochybně problematikou zabýval velmi podrobně.

Chci říci jako jeden z poslanců, který ví o původu této nešťastné kauzy: Závěr, který je formulován v písemné zprávě komise o tom, že dopis ministra Bojara nechal formulovat spíš jako lékař než diplomaticky jako politik a vysoký ústavní činitel, za kterého musel být a také byl adresátem považován, je zřejmě správný. Chci jenom říci, že si musíme uvědomit dobu, kdy se tak stalo. A přece jen rok 1992 byla doba ještě poměrně porevoluční, kdy nároky na nově zvolené představitele nové demokratické moci byly enormní a politice a nárokům na to, co z ní vyplývalo pro ústavní činitele, jsme se všichni učili.

Postoj ministra Bojara byl tehdy myslím správný. Problém byl, že postupně se nevyvodily potřebné správné závěry, pokud jde o způsob vyřízení této věci. V tomto smyslu skutečně není a nebylo vhodné, že se tak dávala přednost rozhodčím řízením před řízeními soudními. My už jsme na to těžce doplatili. Závěr, který je v doporučení komise, by skutečně měl být akceptován. Rozhodčí řízení dávají možnost velmi různým závěrům, což jsme bohužel zažili už na řešení kauzy sporu se společností CME.

Chci říci ještě jednu věc. Souhlasím se stanoviskem paní předsedkyně komise i svého předřečníka, kteří se kriticky vyjadřovali k současnému právnímu zástupci Diag Human Janu Kalvodovi, který i ve svých článcích velmi negativně ovlivňuje posuzování této věci. Je také na tom zajímavá jedna věc a ukazuje se to, jak se nám vymstilo podceňování práva v počátečních obdobích našeho vývoje, protože není po mém soudu zcela normální, jakkoli tomu žádné právní předpisy nebrání, aby významný člen vlády zastupoval stranu, který je ve sporu se státem o velké finanční nároky. Opakuji - žádné právní předpisy tomu nebrání. Ale je chyba, že nebyly v určité době přijaty předpisy, které by zakazovaly členům vlády, případně dalším státním činitelům, aby po určitou dobu po opuštění úřadu mohli vstupovat do profesí, kde mohli zneužívat informace, které získali při výkonu ústavních nebo jiných funkcí.

Není nepochybně bez jisté zajímavosti, jakkoli asi v tom opět nelze shledávat žádné porušení jakéhokoli předpisu, že pan tehdejší náměstek Dvouletý je v současné advokátní kanceláři Jana Kalvody, kde nepochybně mu pomáhá vést úspěšně tento spor proti českému státu. Myslím, že to jsou momenty, které při posuzování této věci by neměly zůstat stranou pozornosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu profesoru Zdeňku Jičínskému za jeho vystoupení v rozpravě. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, zda má někdo zájem z místa vystoupit. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Otevírám podrobnou rozpravu. Žádám paní předsedkyni komise, aby zopakovala návrh na usnesení. Potom požádám pana poslance Ladislava Urbana, aby zopakoval své doplnění návrhu usnesení.

Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Navrhujeme dvě usnesení, a to:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human.

Další usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila změnu právní úpravy tak, aby stát při řešení svých sporů využíval soustavu soudů jím zřízených, a důkladně zvažovala důvodnost utajení svých usnesení ve smyslu zákona číslo 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedkyně. Další v podrobné rozpravě je pan poslanec Ladislav Urban. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy k návrhu na usnesení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji. Jak jsem řekl ve svém vystoupení, souhlasím s body 1 a 2 předloženými vyšetřovací komisí a navrhuji doplnit:

Bod 3. Poslanecká sněmovna doporučuje, aby vláda České republiky věnovala maximální pozornost ukončení sporu Česká republika a Diag Human a snažila se minimalizovat finanční dopad z této kauzy.

4. Poslanecká sněmovna vyslovuje nespokojenost s prací Ministerstva zdravotnictví při řešení této kauzy.

5. Poslanecká sněmovna doporučuje podvýboru pro jednací řád upravit přílohu 1 zákona 90/1995, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby mohla být předložena novela zákona o jednacím řádu, který odstraní současný podle mne malý kredit vyšetřovacích komisí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Návrhy nejsou v kolizi, paní předsedkyně, s návrhem. Pátý návrh je dokonce usnesení pro nás samotné. Věřím, že se s ním vyrovnáme.

Mezitím jsem požádal většinu těch, kteří mají zájem o hlasování, aby přišli do sněmovny. Pro jistotu vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými hlasovacími kartami, abychom mohli rozhodnout o návrhu na usnesení.

Ptám se paní předsedkyně, zda si přeje hlasovat dohromady, nebo zvlášť. První dva body určitě společně, body pana poslance Urbana jednotlivě, nebo zvlášť?

Pan poslanec Říman má náhradní kartu číslo 35.

Dohromady. Takže dohromady, najednou budeme hlasovat usnesení první dvě a potom ta doplňující. Čili ve dvou hlasováních.

Věřím, že všichni, kteří měli zájem hlasovat o těchto návrzích, se přihlásili.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 167. Ptám se, kdo je pro první dva body usnesení. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 130 pro 116, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrhy, které přednesl pan poslanec Ladislav Urban. V hlasování číslo 168 se ptám, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování číslo 168 z přítomných 130 pro 123, proti nikdo.

 

Nyní musíme o návrhu jako o celku. Zahájil jsem hlasování číslo 169. Kdo je pro usnesení jako celek ve všech pěti bodech? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 169 z přítomných 131 pro 108, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Děkuji paní předsedkyni vyšetřovací komise Haně Šedivé, děkuji všem ostatním. Končím bod číslo 58.

 

Před dalším bodem ještě předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP