Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Avizuji, že do té doby, než se nám podaří společně dosáhnout přiměřené hladiny intenzity zvuku v jednacím sále, tak nebudeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. (Hluk pokračuje.)

Na některé dotazy sděluji, že čekáme na klid. (Veselost v sále.) Mám pocit, že už pozvolna přichází.

Pane kolego, dělal jsem, co jsem mohl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Já bych se v rámci rozpravy ve třetím čtení rád dotázal pana ministra, zda by nám přednesl svůj názor na jediný pozměňovací návrh, který zazněl ve druhém čtení, který je zvláštní v tom, že součástí stávajícího zákona o Fondu národního majetku nebyl. Takže bych požádal pana ministra, zda by nám mohl objasnit smysl tohoto ustanovení a zejména rozpočtové dopady, ať už k účtům Fondu národního majetku - bývalého Fondu národního majetku - a státního rozpočtu, resp. státních finančních aktiv.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Prosím.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento návrh rozšiřuje taxativně uvedené možnosti použít privatizační výnosy.

V červenci 2004 na základě usnesení vlády č. 748 z 28. července 2004 vláda schválila záměr, aby stát prostřednictvím Ministerstva financí odkoupil od společnosti ČEZ 34 % akcií elektrárenské distribuční společnosti ČEPS, akciová společnost. Poté vznikla nutnost pokrytí rozpočtové úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií společnosti ČEPS od společnosti ČEZ do majetku státu, spravovaného Ministerstvem financí, z prostředků Fondu národního majetku.

ČEZ měl povinnost prodat uvedený majetkový podíl ve společnosti ČEPS do 20. září 2004. To bylo na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To rozhodnutí úřadu o povinnosti ČEZ prodat svůj podíl v ČEPS se datuje k 18. březnu 2003, kdy ÚOHS schvaloval spojení soutěžitelů. To bylo období, kdy se do společnosti ČEZ integrovaly distribuční společnosti.

Vzhledem k tomu, že výběrové řízení, které vyhlásila společnost ČEZ z důvodu zákonného požadavku pro řádného hospodáře, skončilo neúspěšně, bez určení nabyvatele určeného 34procentního podílu na základním kapitálu ČEPS, byla realizována nabídka odkupu tohoto majetkového podílu státem, a to za cenu stanovenou na základě znalečného posudku. Ta cena byla stanovena ve výši cca 7 mld. Kč, je splatná v letech 2005-2009 v pěti splátkách. Ve státním rozpočtu v kapitole Operace státních finančních aktiv je úhrada kupní ceny za akcie ČEPS zajištěna tak, aby rozpočtový dopad této transakce byl neutrální. To je, počítá se s tím, že na krytí jednotlivých splátek úhrady kupní ceny v letech 2005-2009 budou použity jednak dividendové výnosy z akcií ČEPS, které náleží přímo Ministerstvu financí, jednak příjmy z dividend náležejících společnosti Osinek, která je stoprocentní dceřinou společností FNM a po zániku Fondu národního majetku se stane stoprocentní dceřinou společností ministerstva, jejíž akcie bude držet Ministerstvo financí.

Proto tedy toto ustanovení zákona, tak aby tyto transakce probíhaly naprosto transparentně a v souladu se zákonem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Kdo další se hlásí do rozpravy? Vzhledem k tomu, že nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování - nejprve o pozměňovacím návrhu. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve druhém čtení zazněl jeden pozměňovací návrh, takže postup je - budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu a pak o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Prosím o stanovisko (Ministr i zpravodaj stanovisko kladné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 93. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro návrh 125, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, podle sněmovního tisku 883, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 94. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro návrh 132, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji, panu ministrovi. Nicméně prosím je, aby zůstali na svých místech, neboť zahajuji projednávání bodu číslo 43, kterým je

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
/sněmovní tisk 884/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona byly rozdány jako sněmovní tisk 884/2. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, já dávám tyto legislativně technické návrhy: V mém pozměňovacím návrhu pod písmenem F - v nové části 27 v bodě 1 - místo "a podpora" má být správně "a podporu". V bodu 4 místo "o nichž taj" má být "o nichž tak", to je asi jenom překlep. Dále ony jsou číslovány jako E1 a E3 a chybí tam číslování E2, což by právě měla být ta část 27, ale pokud se nechá o všech mých pozměňovacích návrzích hlasovat jako o celku, tak mi to nevadí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Prosím pana zpravodaje, aby registroval tyto legislativně technické úpravy.

Pan kolega Vrbík.

 

Poslanec Tomáš Vrbík: Dobrý den. Já mám také dvě krátké legislativně technické úpravy k mému návrhu. Ten první je pod bodem B3, který po dohodě s legislativou navrhuji zrušit. Jednalo se o změnu názvu zákona a po dohodě s legislativou jsme dospěli k závěru, že to není potřeba. V bodě 2 v bodu B4 za číslovku 27 se vkládají slova "a s výjimkou části XY". Jde o to, ten můj návrh byl označen jako celý pod číslovkou 27, ale protože šlo o změnu dvou zákonů, tak legislativa to rozdělila na dvě části. Proto se ta účinnost musí dotknout i té druhé části.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP