Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Vymezení majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí území úplnějším výčtem v souladu s obvyklou evropskou praxí, což by mimo jiné zásadně omezilo nebo úplně odstranilo potřebu doplňkového zjišťování údajů požadovaných pro čerpání pomoci z Fondu solidarity Evropské unie. Zkrátka abychom dělali administrativu jenom jednou. Při povodni z roku 2002 jsme měli zkušenost, že jsme museli vlastně připravovat podklady dvakrát, což by uplatněním tohoto opatření prakticky bylo eliminováno.

Upravení povinnosti pověřené obce poskytnout kraji součinnost při shromažďování podkladů o pohromě a při odborné přípravě na tuto činnost. Dále výslovné stanovení povinnosti pověřeným fyzickým osobám zjišťovat údaje o pohromě na místě, vlastním ověřením, nikoli např. přenesením tohoto úkolu na starosty postižených obcí, což myslím odstraní nadbytečnou administrativní zatíženost starostů v okamžicích, kdy obec je potřebuje na něco úplně jiného.

A konečně zrušení povinnosti vypracovávat jmenné seznamy postižených osob, náročné z pohledu jejich pořizování a také následné ochrany citlivých údajů, přičemž tyto seznamy zas tak úplně nezbytné nejsou.

Navrhované změny považuji za velmi užitečné, neboť podle mého názoru mohou významným způsobem usnadnit a zjednodušit situaci všech aktérů připravujících pomoc území postiženému živelní pohromou nebo pohromou způsobenou lidským činitelem. Současně bych rád zdůraznil, že nejde o zásahy do platných zásad a principů poskytování státní pomoci při obnově území.

Věřím, že obsah předložené novely zákona objektivně, dámy a pánové, zvážíte, případně s využitím vlastních zkušeností získaných v průběhu likvidace povodňových škod, a podpoříte taková řešení, která budou pro tuto právní úpravu přínosem.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Zpravodajem pro první čtení byl určen pan poslanec Tom Zajíček, takže ho prosím, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ve své zpravodajské zprávě k sněmovnímu tisku 901 byl velmi stručný, protože důvodová zpráva, která je k němu připojena, je poměrně obsažná a přehledným způsobem vysvětluje důvody, které vedly předkladatele k této drobné novelizaci. Drobné sice možná rozsahem, ale nepochybně ne zcela tak významem.

Zkušenosti, kterých bylo nabyto po katastrofálních povodních především v roce 2002, donutily v některých případech postupovat při přípravě zákonných předpisů v té časové tísni poněkud nekoordinovaně. Tato novela se pouští právě do těchto nedostatků, které vznikly z pochopitelných důvodů, jak zdůrazňuji, v oné časové tísni. Proto implementace vládního nařízení a dalších podzákonných norem do zákona 12/2002 bude jistě užitečným zjednodušením.

V důvodové zprávě se také uvádí to, co by mělo zjednodušit především administrativu a co by mělo zjednodušit také poskytování pomoci při obnově území postiženého nějakou živelní nebo jinou pohromou. Já jsem proto přesvědčen, že tato novelizace je potřebná - to je také otázka, kterou si převážně klademe v prvním čtení. Zdůrazňuji, že i ze strany krajských představitelů je chápána novelizace jako potřebná, i když i oni mají k tomu jisté praktické výhrady a doplnění, která jistě budou moci být uplatněna při projednávání ve Sněmovně v průběhu druhého čtení.

Proto na závěr své zpravodajské zprávy i já doporučuji, aby sněmovní tisk 901, což je novelizace zákona číslo 12/2002, postoupil do dalšího legislativního procesu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Tomu Zajíčkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Mám jednu přihlášku, a to od pana poslance Jana Schwippela, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, jak řekl pan zpravodaj, tato novela je rozsahem nevelká, avšak významem určitě nikoli. Platí to všeobecně, zvláště pak pro území, jež byla opakovaně postižena různými pohromami. Například pro region, který zde zastupuji, to znamená pro Berounsko a Hořovicko. Proto jsem tuto normu také konzultoval s řadou starostek a starostů dotčených obcí a se zástupci krajského úřadu.

Pokud jde o bod jedna a dvě novely, který navrhuje zapracovat některá ustanovení dosavadního nařízení vlády do zákona, obecně na toto je pozitivní reakce, neboť to zřejmě zpřehlední a zjednoduší orientaci pro žadatele.

Určitá výhrada se týká možná pouze právnických osob, neboť mezi náležitostmi žádosti je uveden pouze výpis z katastru nemovitostí a doklad za předcházející zdaňovací období. Nabízí se otázka, zda by nebylo vhodné do tohoto nově navrhovaného § 4 zařadit obdobu odstavce c) z § 5, která by navíc nastolila určitou rovnováhu mezi požadavky na jednotlivé subjekty, jimiž jsou právnické osoby, podnikatelé a kraje a obce.

Pokud jde o bod 5, to znamená vymezení základních funkcí, rozumím záměru předkladatele definovat je obecněji, ovšem je otázka, zda takové pojmy jako hospodářské činnosti, udržitelný rozvoj, občanská vybavenost nejsou příliš obecné a zda skutečně povedou ke zjednodušení a zpřehlednění rozhodovacího procesu.

Dostal jsem poměrně velké množství připomínek k vyřazení rekreačních objektů ze základních funkcí, neboť starostové a starostky upozorňují, že řada z nich je trvale obývána. Považují to dokonce za diskriminaci rekreačních objektů.

Pokud jde o bod 6, to znamená stanovení pověřených osob, z krajského úřadu jsem obdržel připomínky v tom směru, že by bylo vhodné, aby v této věci byla spolupráce mezi krajem a dotčenými ministerstvy, která by např. měla stanovovat nějaký metodický pokyn a spolupracovat na odborné přípravě těchto pověřených osob. Na úrovni obcí by pak bylo vhodné, kdyby způsobem v místě obvyklým, to znamená na úřední vývěsce, rozhlasem nebo osobně byli občané seznamováni právě s těmito pověřenými osobami. Myslím si, že by to mohlo předejít určitým komplikacím, které jsou v případě větších pohrom z kapacitních a finančních důvodů s tím spojeny, přičemž si nemyslím, že odkaz na prodloužení lhůty by v tomto případě byl vhodný, neboť jakýkoli odklad pomoci se nepříznivě dotkne postižených osob.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že vítám tuto novelu a debatu s ní související, i když si myslím, že některá ustanovení bude třeba ještě diskutovat, případně upravit. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Schwippelovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Se závěrečným slovem vystoupí pan ministr Jiří Paroubek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek Dámy a pánové, nebudu dlouho hovořit. Vnímám, že můj předřečník v zásadě podporuje tuto novelu, má k ní určité výhrady. Část výhrad jsou asi věci, o kterých lze rozumně diskutovat a lze je do novely inkorporovat. To je věcí i diskuse v příslušném výboru. Některé věci jsou myslím si trošku nadbytečné, např. vyhlašování na desce nebo v rozhlase. Ptám se, co se stane, když obec je zaplavená, a toto asi nebude fungovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP