(10.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní je ten správný čas, aby vystoupil pan zpravodaj. Nemám žádnou další přihlášku.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, moje vystoupení v obecné rozpravě už bude velice krátké, protože v průběhu toho, jak jsem pozorně poslouchal své předřečníky, musím konstatovat, že z toho, co bylo předmětem mého upozornění na závažné vady předlohy, o které teď hovoříme, to znamená novelizace zákona 365/2000 Sb., který máte pod sněmovním tiskem 837, mohu už jenom doplnit, že považuji za velmi závažný problém, který se objevuje v této novele, především záležitost, která podle mých informací, jsou-li správné, nastala ne na Ministerstvu informatiky, ale v Legislativní radě vlády, a to jsou ty instituce, které budou zmocněny zákonem vydávat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Z těch, které jsou v předloze v zatímní podobě, jsou to také držitelé poštovních licencí, a naopak chybějí v nich města a obce. Zdá se, alespoň z našeho pohledu, že tento postup je naprosto nepochopitelný, protože města a obce vykonávají pro veřejnou správu celou řadu dalších řízení, pro které nutně potřebují právě výstupy z informačních systémů, ať už je to ve stavebním řízení nebo pro živnostenské úřady. Z toho důvodu jen těžko chápeme, že městům a obcím tato možnost byla odmítnuta, a to, že je dána držitelům poštovních licencí, samozřejmě v první fázi navozuje dojem, že je to proto, aby pošty měly vůbec co dělat, protože objem jejich činností a služeb pro občana v České republice neustále ubývá.

Dalším a myslím si, že ještě vážnějším problémem je věc, která na první pohled tak nevypadá, a je to problém dodávání datové zprávy orgánům veřejné moci prostřednictvím portálů veřejné správy, což na první pohled vypadá velmi logicky, že právě malé obce, obce, které nejsou vybaveny technicky, technologicky ani personálně na zajištění této služby, že to bude pro ně vykonávat nějaký úřad jiného města nebo obce, který tyto podmínky splňuje. Je tu ovšem velký problém, a to je otázka právní, je to otázka toho, kdy vlastně taková datová zpráva skutečně dodána je, jak bude potvrzeno právě v těch místech, která sama nejsou schopna tuto službu zajišťovat. Já to tady uvádím jenom v té nejobecnější rovině, protože si myslím, že prvé čtení neslouží k detailnímu rozboru těchto problémů.

Je to poslední věc, kterou jsem chtěl říci.

Ještě jednou zdůrazňuji, že mým návrhem je prodloužit dobu projednávání ve výborech o 60 dnů, pokud předkladatel explicitně vyjádří svůj souhlas. Protože do této chvíle nezazněl žádný návrh na zamítnutí nebo vrácení předkladateli k přepracování, pokud to tak zůstane, pak by s tímto prodloužením lhůty na projednávání byla předloha schopna postoupit do dalšího legislativního procesu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, obecnou rozpravu tedy končím. Se závěrečným slovem vystoupí pan ministr Mlynář.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, nechci to prodlužovat, doba je napjatá, všichni máme jiné úkoly.

Jenom velmi stručná reakce na výtky pana poslance Novotného o tom, že se zvyšují pravomoci ministerstva a ukládají se orgánům veřejné správy další povinnosti. Se zbytkem vážnosti svého úřadu musím konstatovat, že to není pravda. Věci, které tady pan poslanec vytýkal, jako existence atestů povinných pro informační systémy, jako povinnost platit za ně soukromým firmám, které jsou atestačními středisky, apod., to vše je už dnes a v mnohem větší - a já to tady řeknu, protože si to myslím - a v poněkud nesmyslné podobě. Naše novela návrhu zákona tyto věci právě ubírá a výrazným způsobem racionalizuje. Ubírají se povinnosti a racionalizují se povinnosti proti míře, kterou jim stanovuje stávající zákon 365.

Musím říci, že i pravidla, která tady byla vytýkána, že např. pravidla pro tvorbu webových stránek, aby také byla přístupná zdravotně handicapovaným, nejsou povinná. Musím říci, že na jedné straně mi není možno vytýkat, že něco příliš centralizuji, a na druhé straně mi vytýkat, že něco málo centralizuji. Buď platí jedno, nebo druhé. Ano, můj úřad vydal doporučení pro informační systémy veřejné správy, tak aby byly webovské stránky veřejných institucí přístupné pro zdravotně postižené, a předpokládám, že v příštím půlroce či příštím roce je převedeme na závazná pravidla podle tohoto nového zákona jako vyhlášky. Zdá se mi logické a správné dát nejdříve nějakou lhůtu na to, aby se úřady mohly přizpůsobit takříkajíc po dobrém a racionálně než na všechno hned používat donucovací nástroje.

Paní poslankyně Vlčková tady zmínila, že podle jejího názoru možnost akreditace podle naší novely u zahraničních atestačních středisek ohrožuje bezpečnost státu. Já musím říci, že se to nedomnívám, že akreditační systém vázaný na evropské akreditační schéma podobně jako jsou normy, certifikace, ISO apod. standardním systémem v Evropě a že možnost certifikovat si u akreditačního střediska třeba v Německu informační systém český není nic proti ničemu, a naopak zvýší konkurenci, a tudíž snad poklesnou ceny pro koncové uživatele.

Nebudu to dále podrobně rozebírat, těším se na rozpravu ve výborech. Jenom řeknu, že to, aby obce byly i tím místem, které bude vydávat ověřené výpisy, je myšlenka, která se těší mé naprosté podpoře. Je jen otázka, zda najdeme skutečně legislativní řešení, které bude korektní pro právníky. Já to velmi vítám, a pokud se to podaří ve Sněmovně, budu jenom rád.

Na závěr bych rád vyslovil souhlas s prodloužením lhůty a gentlemanskou dohodu, že pokud tato lhůta ještě nebude stačit, uděláme všechno pro to, abychom zařadili jednání druhého čtení až v době, kdy dojdeme ke shodě, protože jsem přesvědčen, že se tak stane po věcné debatě nad konkrétními paragrafy zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Je mojí povinností, abych se zeptala pana zpravodaje, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem.

 

Poslanec Tom Zajíček: Je to opravdu jenom závěrečné slovo. Vítám to, že pan ministr tady řekl, že souhlasí s prodloužením lhůty, dokonce tady gentlemansky nabídl, že kdyby ani základní lhůta rozšířená o 60 dnů nestačila k přípravě kvalitní předlohy, tak že se zasadí o to, aby byla tato předloha zařazena do druhého čtení až poté, co bude vyprecizována.

Já chci jenom upozornit pana ministra v závěrečné větě na to, že tady řekl, že kupříkladu úprava webovských stran pro přístup našim handicapovaným spoluobčanům je v zákoně jako doporučení a že velmi brzy počítá s tím, že vyhláškou tuto záležitost uloží všem obcím jako povinnost, tak mu chci říci, že další povinnost může uložit obcím jenom zákonem, a nikoliv vyhláškou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, v rozpravě nepadl návrh na vrácení či zamítnutí, přistoupíme tedy k hlasování o návrhu na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Ptám se, zda má ještě někdo další návrh. Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 555 z přítomných 146 pro 118, proti 1. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP