(18.20 hodin)
(pokračuje Vymětal)

Druhý pozměňovací návrh. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova "stavebně oddělených" vypouštějí.

Za třetí. V § 8 se vkládá nový odst. 3 - a ostatní se přečíslují - tohoto znění: "(3) Ve veřejné drážní dopravě musí být v každém vlaku zařazena nejméně polovina vozů s prostory vyhrazenými ke kouření."

A čtvrtý pozměňovací návrh. V § 8 odst. 3 nově zní: "(3) V budovách a uzavřených prostorách podle § 1 a 2 je provozovatel povinen zajistit prostor, kde je kouření povoleno, a tyto prostory vyhrazené pro kuřáky musí jejich provozovatel označit zjevně viditelným nápisem "prostor vyhrazený ke kouření" nebo jiným obdobným způsobem."

Dámy a pánové, to jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Dal jsem si více práce, aby se do zákona ten můj úmysl zapracoval. Já k samotnému zákonu bych tady si dovolil po dvou letech zopakovat svůj povzdech. Tehdy, když jsme to projednávali v prvním čtení, tak jsem říkal paní ministryni - víte, v tom návrhu zákona, a koneckonců se to promítlo i do komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, máme samostatnou hlavu, která hovoří o omezování kouření a zákazech kouření, pak tam máme samostatnou hlavu o omezování konzumace alkoholických nápojů a zákazu alkoholu, ale nemáme tam vůbec samostatnou hlavu, která by hovořila o omezení a zákazech dostupnosti jiných omamných látek, zkráceně řečeno drog. A už tehdy jsem říkal - nevím, jestli se bojíme drogové mafie, její síly, nebo proč tam ta hlava není. Tím vším se zabýváme, a přitom víme, že drogy jsou velmi riziková kategorie pro život občanů naší republiky a vůbec na světě a nevadí nám, že ta hlava chybí.

Já už tady samozřejmě nebudu dělat žádné návrhy. Je to spíš jenom povzdechnutí a jenom doufám, že když budeme novelizovat příště tento zákon, tak že se tam ty drogy objeví v celé kráse tak jako tabák a jako alkohol. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Konečná a připraví se pan poslanec Kraus jako poslední - předposlední - předpředposlední… Takže paní poslankyně Talmanová, Říha a Hovorka jako další.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Pane předsedající, já bych se jenom ráda přihlásila k pozměňovacím návrhům, které vám byly pod mým jménem rozdány, a tyto pozměňovací návrhy jsou pod číslem 1 až 21, jenom pro úplnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Konečné. Hovořit bude pan poslanec Michal Kraus, připraví se paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslanec Michal Kraus: Pane místopředsedo, dámy a pánové, budu velmi stručný. Chci jenom konstatovat, že v předchozím druhém čtení jsem podal pozměňovací návrhy, které byly evidovány pod bodem E a v tisku 265/5 byly uvedeny, čili já jenom oznamuji, že na těchto pozměňovacích návrzích i nadále trvám a žádám, aby o nich bylo i nadále hlasováno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krausovi. Hovořit bude paní poslankyně Talmanová, připraví se pan poslanec Říha.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Stejně jako můj předřečník, taktéž se hlásím ke svým původním návrhům z předchozího druhého čtení, tak jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku 265/5, a to k návrhu uvedenému pod písm. A, a to k návrhu na zamítnutí této předlohy, a potom k pozměňovacím návrhům uvedeným pod písm. C. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Talmanové. Hovořit bude pan poslanec Vladimír Říha, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, také já chci obnovit pozměňovací návrh, tedy trvám na pozměňovacím návrhu, který byl předložen v tisku 265/5 pod písm. O.

Dovolím si jenom krátkou reakci na pana poslance Vymětala. Já se domnívám, že v návrhu zákona se hovoří o omezení vzhledem k tabáku a alkoholu proto, že tyto produkty jsou na trhu legálně k dostání, kdežto ostatní návykové látky legálně nejsou, a proto se nehovoří o omezení jejich prodeje, protože jejich prodej je ilegální.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vladimíru Říhovi. A posledním z přihlášených do podrobné rozpravy je pan poslanec Ludvík Hovorka. Ale vidím, že se ještě hlásí pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl odkázat na pozměňovací návrhy, které jsem taktéž přednesl ve druhém čtení, které se týkaly paragrafu 8, paragrafu 12 a paragrafu 17. Já teď bohužel nevím číslo toho pozměňovacího návrhu (ze sálu: J) - pod písmenem J. Takže setrvávám na těchto pozměňovacích návrzích. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Také já zvedám svůj pozměňovací návrh uvedený v tisku č. 265/5 pod písm. G3. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému a hlásí se pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně za slovo. Já bych se také chtěl přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům uvedeným ve sněmovním tisku 265/5 jako pozměňovací návrhy I1 a I2. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hodlá ještě někdo vystoupit v rámci podrobné rozpravy? Není tomu tak, takže končím i podrobnou rozpravu a končím… (Hlásí se poslanec Býček.) Prosím, já jsem se ptal dostatečně dlouho. Jestli jsem vás přehlédl, tak se omlouvám.

 

Poslanec Ladislav Býček: Já se omlouvám, pane místopředsedo, vy se nejraději díváte na svoje a tam doleva se vám těžko dívá, takže nevidíte, že já později reaguji, za což se omlouvám, ale obdobně se musím přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Paní zpravodajka to bere, takže ještě v rámci podrobné rozpravy. Ještě někdo chce vystoupit? Ne-li, tak teď končím podrobnou rozpravu napodruhé a s definitivní platností. Děkuji paní ministryni, děkuji paní poslankyni Talmanové i panu poslanci Zajíčkovi jakožto zpravodajům.

 

Třetím bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

3.
Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala místo paní poslankyně Orgoníková, jak tady mám uvedeno. Ale zdá se, že to nebude možné, takže pan poslanec Zeman… (Nikdo z předkladatelů není v sále přítomen.)

Já bych chtěl poprosit o spolupráci předsedu klubu ČSSD. Je možno, aby vystoupil buď pan poslanec Eduard Zeman nebo paní poslankyně Čurdová nebo paní poslankyně Orgoníková. (Zprávy ze sálu, že předkladatelé jsou na cestě, a žádosti o krátkou přestávku.) Myslím, že nebudu vyhlašovat přestávku, že počkáme v klidu. Určitě pan předseda poslaneckého klubu z toho vyvodí patřičné závěry, na dalším zasedání klubu ukáže tvrdou pěst.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP