(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Jsou nějaké další přihlášky do podrobné rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu končím a končím v případě, že nechce vystoupit pan ministr nebo zpravodaj, také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi Bohuslavu Sobotkovi, panu zpravodaji Michalu Doktorovi.

 

Přistoupíme, dámy a pánové, k projednávání druhého bodu, kterým je

 

2.
Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 265/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně zdravotnictví Milada Emmerová a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Lucie Talmanová.

Na 39. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu. Ptám se paní ministryně, zdali chce vystoupit. Zdá se, že ano, takže jí dávám slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, je to přesně tak, jak jste říkal. Na 39. schůzi Poslanecké sněmovny, která se konala 15. prosince, jsem vás seznámila s průběhem projednávání vládního návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně některých souvisejících zákonů. Návrh byl ze třetího čtení vrácen zpět do druhého čtení. Pro úplnost uvádím, že první čtení proběhlo dne 11. dubna 2003, tedy takřka před dvěma lety. V období do druhého čtení byl vládní návrh opakovaně projednáván na schůzích výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Předmětem projednávání vládního návrhu zákona ve druhém čtení byl komplexní pozměňovací návrh, do něhož uplatněné připomínky byly zpřesněny a zapracovány. Dne 21. ledna tohoto roku byl návrh projednán na 43. schůzi výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Vzhledem ke kritické situaci stále narůstající spotřeby tabákových výrobků, alkoholu a návykových látek - a to zejména dětmi a mladistvými - v České republice a narůstajícím finančním nákladům spojeným s léčbou nemocí způsobených těmito škodlivinami věřím, že vládní návrh zákona bude schválen a že i přednesené pozměňovací návrhy povedou k přijetí zdařilé normy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Miladě Emmerové. Chce vystoupit paní zpravodajka? Chce. Takže slovo má paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní ministryně, dámy a pánové, jenom doplním retrospektivu, jak ji zde přednesla paní ministryně, tím, že na minulé schůzi 15. prosince, na 39. schůzi Sněmovny, ve třetím čtení opravdu tento návrh zákona byl vrácen k opakování druhého čtení. Zopakuji vám důvod. Důvod byl následující. Tento návrh podal pan kolega Kalousek. Z důvodu jistých pochybností o dopadu tohoto zákona na poměrně velkou skupinu podnikatelů v České republice doporučil projednání této předlohy, sněmovního tisku 265, v hospodářském výboru. Jestli se nemýlím a podklady mám správné, tak hospodářský výbor se tímto zákonem nezabýval. Zato se projednání tohoto zákona navíc ujal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Projednal ho v lednu tohoto roku a usnesení tohoto výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 265/6.

Já tedy jako zpravodaj stojím před nepříliš, ale přesto komplikovanou situací. Důvod, pro který tento zákon byl vrácen do druhého čtení, nebyl realizován. Chtěla jsem se zeptat, ale bohužel pana kolegu Kalouska nevidím, jestli trvá na projednání v hospodářském výboru. A taktéž eventuálně předsedy hospodářského výboru, jestli je tento výbor ochoten se tímto zákonem zabývat. Bylo-li by to tak - protože jsem daleka jako zpravodaj toho, abych nutila nějaký výbor zabývati se tímto nebo přemlouvala Sněmovnu, aby hlasováním donutila nějaký výbor zabývati se zákonem. Jestli to tento výbor zásadně odmítá nebo má pocit, že se tím zabývat nemá, tak potom můžeme pokračovat ve druhém čtení, ale měli bychom asi správně, abychom tedy dostáli tomu, proč jsme přerušili na minulé schůzi projednávání tohoto tisku, procedurálně vrátit projednávání tohoto zákona výborům k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní zpravodajko. Sdělím vám a Sněmovně, že hospodářský výbor využil svého práva neprojednávat a nechystá se k tomu ani v nejbližších dnech. Mně osobně není nic známo o tom, že by pan poslanec Kalousek trval na tom, že předloha musí být projednána hospodářským výborem, do té míry, že by tím chtěl znovu odložit projednávání tohoto zákona. Takže Sněmovna dala hospodářskému výboru šanci. Ta nebyla využita. A podle mého můžeme pokračovat v započatém opakovaném druhém čtení. Takže prosím, máte slovo ještě vy.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: V tom případě bych, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěla zopakovat totéž, co jsem přednesla v původním druhém čtení, a to požádat vás, abyste v případě podávání pozměňovacích návrhů souhlasili s tím, aby za základ byl vzat komplexní pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, protože už i v prvním druhém čtení, když to nazvu takto, byla většina pozměňovacích návrhů - které, předpokládám, budou zopakovány, nebo alespoň jejich autoři si je znovu osvojí - vztažena právě k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu, takže by asi bylo jednodušší a logičtější, kdybychom opět dnes, budou-li vzneseny nové pozměňovací návrhy k této předloze, je opět vztáhli ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní dostane slovo zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček. Připomínám to, co říkala paní zpravodajka Talmanová, že usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 265/6. Máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně za slovo. Vážená paní ministryně, vážená vládo, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením 250 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 43. schůze, která se konala 21. ledna tohoto roku.

Protože máte k dispozici toto usnesení, dostal jsem slovo jenom z toho důvodu, abych vás poprosil, abyste si udělali drobnou kosmetickou úpravu v textu, který máte k dispozici vy, neb výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 43. schůzi po odůvodnění MUDr. Dalibora Štambery, náměstka ministryně zdravotnictví, a po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 265 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Tím tady jenom opakuji text, který máte k dispozici. Prosím vás, abyste si k číslu 265 po lomítku připojili 5, neboť všechny pozměňovací návrhy, které byly projednány na tomto výboru, byly vztaženy právě ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, a ne k tisku 265.

S ohledem na to, že máte psaný text k dispozici, tak to je vše, co jsem vám k této věci chtěl sdělit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomovi Zajíčkovi. S procedurálním návrhem se přihlásil pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedající, nikoliv s návrhem, ale jenom s procedurální poznámkou, protože tady byla debata o tom, že některé výbory něco neprojednaly. Chci zde říci, že jsme prostě ve třetím čtení podle jednacího řádu paragrafu 95 rozhodli o opakování druhého čtení. Tečka. O ničem jiném se ani hlasovat nemohlo. Jednací řád nezná, že by při této příležitosti bylo možno někomu něco přikazovat. To, že to projednal výbor pro veřejnou správu, je jejich vlastní iniciativa. Hospodářský výbor neměl vůbec žádnou povinnost, žádný výbor totiž neměl vůbec žádnou povinnost, a jsme dneska v opakování druhého čtení, kdy samozřejmě se předkládají pozměňovací návrhy, návrhy výborů, které to projednaly, a toť je všechno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP