(15.50 hodin)

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, výstavba, oprava a údržba dopravní infrastruktury jsou financovány prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury, který má příjmy složené z vlastních daňových výnosů a z převodu prostředků z Fondu národního majetku. Navrhovaná celková výše finančních prostředků se může zdáti dosti vysoká, ale opak je pravdou, protože již v tomto návrhu schází nejméně šest až sedm miliard korun ke krytí nepříznivého rozdílu DPH u všech staveb dopravní infrastruktury. Jsem proto přesvědčen, že již nyní, ale především pro budoucnost je nutné posílit příjmy tohoto fondu. Není nutné si vysvětlovat, že prostředky vkládané do dopravní infrastruktury jsou nejen nezbytné, ale mají i vysokou návratnost. Velká část z nich se vrací přímou cestou do státního nebo veřejného rozpočtu.

Chtěl bych proto Poslaneckou sněmovnu požádat, aby zvážila v následujícím období možné navýšení podílu spotřební daně z paliv a maziv a minerálních olejů pro Státní fond dopravní infrastruktury, protože právě mnohem větší část této daně by se měla do dopravy zase vracet. Vím, že situace v oblasti finančních zdrojů není příznivá, ale současný nepříznivý vývoj počtu mrtvých a zraněných na silnicích předurčuje nutnost zkvalitnění dopravní infrastruktury, samozřejmě vedle potřebné výchovy a nezbytných represí.

Pro budoucnost vzhledem k omezeným možnostem Fondu národního majetku a dopadů, které zřejmě vzniknou po odsouhlasení a uvedení do chodu zákona o rozpočtovém určení daní, je nutné navýšit podíl spotřební daně z paliv, maziv a minerálních olejů pro Státní fond dopravní infrastruktury alespoň v rozsahu 30 až 35 %. Toto navýšení bude zřejmě nutné i z toho důvodu, aby obrovský vnitřní deficit a dluh na dopravní infrastruktuře, který v této oblasti existuje, do budoucna ještě nenarůstal, ale aby docházelo k jeho postupné stabilizaci a likvidaci. Současně je nutné vzít v úvahu ten fakt, že špatný stav dopravní infrastruktury se podílí více než 30 % na neradostné bilanci dopravních nehod a na silniční síti.

Dovolte mi závěrem, abych vás požádal, abyste podpořili a odsouhlasili svými hlasy předložený návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2005. Děkuji. (Potlesk části sociální demokracie.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Další se přihlásil do rozpravy pan poslanec Hojda a pak pan poslanec Býček. Nyní prosím pana poslance Hojdu.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005 je materiálem, který já považuji osobně za materiál v daných podmínkách připravený velice dobře a navíc i vylepšený hospodářským výborem. Chtěl bych upozornit ale na určitá úskalí, která se týkají rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

V minulém období jsme už několikrát upozorňovali na to, že se blíží období, kdy bude velice obtížné zajistit příjmy do Státního fondu dopravní infrastruktury i s ohledem na to, jaký je stav ve Fondu národního majetku a jaké jsou chystané příjmy do Fondu národního majetku. Stejně závažná je otázka, jaké příjmy se daří zajišťovat z těch daní, které by měly být stálými daněmi. Například je to silniční daň. V letošním roce je zatím výběr silniční daně o více než jednu miliardu nižší, než se předpokládá. To je docela varující a je to možná i signál, který ukazuje, že Sněmovna, která přijímala některé zákony týkající se právě úlevy na daních u silničních vozidel v souvislosti s EURO 3, EURO 4, tak se teď ukazuje, že právě to je i důvodem snížených příjmů do Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rovněž bychom si měli uvědomit, že je tady jedno nebezpečí přes to, že fond má připravenou otázku v případě přijetí rozpočtového určení daní, že prostředky určené na opravy, správu a údržbu silnic druhé a třetí třídy, se kterými budou hospodařit pouze kraje, že tady nastává určité nebezpečí v případě přijetí rozpočtového určení daní. Řeknu příklad možnosti přenesení tohoto rozpočtového určení daní nebo platnosti rozpočtového určení daní až někdy od března nebo dubna, že se zejména kraje a správy údržby silnic dostanou do velikého problému. Měli bychom si uvědomit, že právě v měsících leden, únor, březen jsou náklady na opravu a údržbu silnic druhé a třetí třídy kromě jiného daleko největší, ale fond bude moci v podstatě uvolnit jenom alikvotní část. A to je obrovský problém, poněvadž potom se bude muset jednat o tom, jakým způsobem právě zabezpečit správu a údržbu silnic v tom nejhorším období, kdy ještě jsou silnice zasněžené, kdy jsou zapotřebí nejvyšší prostředky na údržbu těchto vozovek. Ve vlastním rozpočtu není řešena přímo tato problematika, ale měli bychom si to uvědomit zejména při schvalování zákona o rozpočtovém určení daní.

Doporučuji Sněmovně, aby přijala návrh rozpočtu tak, jak byl předložen a jak byl doporučen i hospodářským výborem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl pan poslanec Hojda. Nyní prosím pana poslance Býčka, který je dalším přihlášeným do obecné rozpravy k rozpočtu státního fondu. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nejprve jednu poznámku, že bych chtěl zpochybnit oprávněnost zařazení akce 1/43 Troubsko - Kuřim, evidenční číslo 327 153 62 95, protože takováto silnice neexistuje. Existuje jen 1/43 Brno - Kuřim, ale té se v tomto smyslu akce netýká. Je pravdou, že peníze byly už na takto evidovanou akci v minulosti čerpány - dílčí informace okolo 26 milionů korun - a zdá se mi ale, že toto čerpání, které je založeno na jisté tzv. nepřesnosti již z roku 1999, není důvodem pokračovat, a je třeba jednoznačně říci, že pod touto položkou se skrývá akce R43. Takto je potřeba ji vést. Jestli ovšem ji můžeme vést bez stavebního povolení, to je věc fondu. Já jsem požadoval vysvětlení a nějaké rozumné vysvětlení v této věci jsem nedostal. Odpověď jsem dostal, ale víceméně byl jsem argumentován v tomto stanovisku, že je to nutné, že je to potřebné. Ale pořádek musí v tomto smyslu už jednou nastat.

Osobně se domnívám, že bych našel ještě minimálně dvě akce v seznamu akcí, které mají problémové zdůvodnění. Jestli někoho uspokojí, tak mě ne, když si v novinách přečtu, že byla například ukončena oprava mostu v Řečkovicích na estakádě a pro rok 2005 je tam 21 milionů. Jistě, může být argument, že je to rozplánované, že stavba byla předčasně ukončena atd. Ale 21 milionů se mi zdá trošku silný tabák. Mohl bych se podívat i na buchlovskou silnici, kde ty věci asi nejsou tak, jak měly být. To za prvé.

Za druhé. Hospodářský výbor rozhodl o předložených pozměňovacích návrzích a tento výsledek předložil dnes Sněmovně. Chci rozporovat jedno rozhodnutí hospodářského výboru, a sice to, které rozhodlo o snížení dříve navržené částky v návrhu Státního fondu dopravní infrastruktury, který jsem se domníval, že dělají odborníci. Ale jak rychle od návrhu ustupovali, tak si myslím, že ti odborníci podlehli asi nějakým jiným pokušením. Z té částky nejprve nám předložili, že by se mohla odebrat částka místo 130 milionů na O55, a výsledek, že na této akci, tzn. modernizace železničního uzlu, úprava trasy nákladního průtahu, se smrskla na pět milionů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP