(10.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Do této rozpravy mám přihlášku nejprve pana zpravodaje a pak další tři písemné přihlášky.

Slovo má Miroslav Kalousek, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dobré ráno. Dovolte, abych navrhl dvě stručné legislativně technické změny.

U bodu A/27/1 opravit číslovku IV na III.

U bodu B/27 došlo k překlepu, slovo Radešovice není Radešovice, ale Radošovice.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím nyní pana poslance Petra Nečase, poté pana poslance Pavla Suchánka, poté pana poslance Aleše Rozehnala. Nejprve pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, paní předsedající. Mám dva legislativně technické návrhy.

První se týká položky B/145, kde je uvedena obec Bytče, jedná se o obec Vitče, čili Vladimír Ivan.

Za druhé, při kontrole písemného návrhu, který jsem předal panu zpravodaji, jsem zjistil, že vypadlo z návrhu B/141 následující, a to že návrh na zařazení nové položky do Všeobecné pokladní správy ve výši 28,966 mil. Kč má být označen jako varianta I a k tomuto návrhu má být připojena ještě varianta II, kde je 11,966 mil. Kč. V obou případech se jedná o stržení z vládní rozpočtové rezervy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana poslance Pavla Suchánka. Má slovo.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Paní předsedající, dámy a pánové, já přednesu jeden krátký legislativně technický návrh. U pořadového čísla A/22/2 usnesení rozpočtového výboru vypustit z textu "a vybudování parkovací plochy k lyžařskému svahu v obci Němčičky", místo toho doplnit text "kulturního domu", celý text potom zní "přístavba sociálního zařízení vestibulu s předsálím kulturního domu".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím, abyste tuto legislativně technickou úpravu předal panu zpravodaji.

A nyní pan poslanec Aleš Rozehnal.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v pozměňovacím návrhu B/32 je uvedeno slovo "kategorizace", správně tam má být uvedeno "katalogizace", tak jak je to i ve stenu. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Takže tato gramatická úprava byla vznesena. Zeptám se, zda ještě někdo další se hlásí. Pan poslanec Kvapil, poté pan poslanec Pátek.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl udělat pouze opravu u položky B/168 ve dvou variantách. Nejedná se o zvýšení položky "dotace nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny", ale o novou položku, tak jak jsem správně ve druhém čtení uvedl a jak je také uvedeno ve stenozáznamu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Pátka.

 

Poslanec Miroslav Pátek: Dámy a pánové, já bych chtěl rovněž přičinit jednu legislativně technickou úpravu. V návrhu schváleném rozpočtovým výborem pod bodem A, je to položka A/42/22, je obec Žalhostovice, správně tam patří obec Žalhostice, okres Litoměřice.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Čada. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl načíst jednu legislativně technickou změnu, a to k bodu B/87 "rekonstrukce hřiště SK Slavia Vejprdice", nahradit "rekonstrukce hřiště SK Slavia Vejprnice". (Ohlas v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme. Ptám se, zda ještě někdo další chce v otevřené rozpravě vznést nějakou legislativně technickou poznámku či gramatickou úpravu. Nevidím žádnou takovou přihlášku. Proto končím rozpravu.

Zeptám se, zda chce ještě pan ministr či pan zpravodaj závěrečné slovo v této fázi těsně před hlasováním. Není tomu tak.

Prosím pana zpravodaje, pana poslance Miroslava Kalouska, aby nás seznámil s návrhem postupu při hlasování. Všechny vás prosím o klid a trpělivost.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ještě jednou dobré ráno. Kolegyně a kolegové, pokusil jsem se navrhnout proceduru, která by nás tou houštinou provedla co nejrychleji a přitom co nejefektivněji. Takže navrhuji, abychom nejprve hlasovali o legislativně technických návrzích, které teď zazněly na mikrofon, en bloc. Poté abychom hlasovali o pozměňujících návrzích k usnesení rozpočtového výboru, ty pozměňující návrhy jsou v tabulce B a jsou vůči tabulce A, jsou to návrhy B/5, B/35, B/43, B/44, B/93, B/122, B/127, B/156, B/157, B/158, B/161, B/225. Poté na žádost předkladatelů bychom samostatně hlasovali z tabulky A body A/1 a A/41/1. Potom bychom hlasovali o usnesení rozpočtového výboru tabulková část, tedy o tabulce A, en bloc. Poté bychom hlasovali tabulku B po řadě, tak jak máte uvedeno, tak jak byly jednotlivé pozměňující návrhy vznášeny ve druhém čtení.

Až bychom se vyrovnali s pozměňujícími návrhy uvedenými v tabulkách, hlasovali bychom textovou část usnesení, kde bychom nejprve hlasovali pozměňující návrhy k textu usnesení rozpočtového výboru A1 a A2, potom bychom po jednotlivých bodech hlasovali usnesení AI, II, III, IV, V, naposledy bychom hlasovali návrh doprovodného usnesení B1. Tím by byl náš program vyčerpán. Samozřejmě, že body AII až AV a B1 bychom hlasovali pouze za předpokladu, že by prošlo usnesení AI, tedy to stěžejní - že Poslanecká sněmovna schvaluje.

Tolik návrh procedury. Prosím o jeho schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se, zda má někdo připomínku k tomu navrženému postupu. Pan poslanec Recman má slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já dopředu říkám, že jsem si vědom toho, že Sněmovna rozhodne hlasováním, ale z jednání klubu vzešel požadavek, abychom o usnesení rozpočtového výboru, to znamená tabulka A - pan zpravodaj, předseda rozpočtového výboru, navrhuje hlasování en bloc -, hlasovali po částech. To je jediná změna. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tady padl návrh na hlasování po jednotlivých bodech tabulky A. Přiznám se, že to je tak zásadní změna navržené procedury, že nemohu jako zpravodaj souhlasit a prosím Sněmovnu, aby rozhodla hlasováním. Já trvám na hlasování en bloc, poté co odhlasujeme body A/1 a A/41/1.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já se ještě před tímto hlasováním musím zeptat, zda má někdo nějakou další námitku k proceduře navržené panem zpravodajem. Není tomu tak.

Rozhodneme nejprve o námitce pana poslance Recmana, který navrhuje hlasování tabulky A po jednotlivých částech, tedy jednotlivých bodech. Pan zpravodaj má k tomu negativní stanovisko.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 54. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Recmana. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 54 z přítomných 199 pro 43, proti 111. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP