(Jednání pokračovalo v 17.46 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové, myslím, že můžeme pokračovat v přerušeném jednání. (Velký hluk v jednací síni.) Prosím vás, abyste se posadili, protože tady to vypadá jako v Medině.

Návrh pana poslance Exnera jsem zaregistroval. Vy jste navrhl, abychom přistoupili ke třetímu čtení. A ještě chcete doplnit tento návrh. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, v souladu s hladkým průběhem projednávání návrhu ústavního zákona navrhuji, abychom nyní hlasováním Sněmovny rozhodli o projednání dalšího bodu našeho programu, kterým je bod 54. - vládní návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo, ,sněmovní tisk 609, třetí čtení. A zároveň bychom měli souhlasit s tím, že budeme o tomto ústavním zákonu hlasovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím tomuto návrhu. Podle § 95a našeho nového jednacího řádu je středa dnem, kdy je možné hlasovat o třetích čteních. Je tady sice napsáno, že se hlasuje od 9.00 do 14.00 hodin, ale zároveň je tady ustanovení, že o vyčlenění jiných hodin pro třetí čtení návrhů zákonů rozhodne Sněmovna.

Středa je a já navrhuji, abychom hlasovali o tom, že dnes pro to vyčleníme dobu do 18.00 hodin. Pokud toto odhlasujeme, můžeme hlasovat o vašem návrhu.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, domnívám se, že to opravdu nemusíme komplikovat. Stačí se usnést, že projednáme tento bod, a budeme o tomto návrhu hlasovat. Je to plně v souladu s § 95a. Je to toto jedno hlasování a nemusíme to zobecňovat na ostatní zákony.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: My nic nezobecňujeme, já prostě jenom navrhuji, abychom dnes na základě ustanovení o vyčlenění jiných hodin teď odhlasovali, že budeme hlasovat do 18. hodiny o tomto třetím čtení. Když to rozhodneme, budeme hlasovat. Je to jasné? Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí s tím, abychom dnes vyčlenili 18. hodinu, do které budeme hlasovat ve třetím čtení. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 52 z přítomných 159 pro hlasovalo 132, proti 3, takže tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy můžeme přikročit k bodu

 

54.
Vládní návrh ústavního zákona o změně státních hranic
se Spolkovou republikou Německo
/sněmovní tisk 609/ - třetí čtení

 

Předtím ještě vidím, že se hlásí pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Rozumím snaze zpravodaje, ale je mi líto. Návrhy na přeřazení bodů a pevné stanovení termínů je možno předkládat pouze 30 minut po zahájení denního jednání. Pokud si tedy stanovujeme pravidla, tak je dodržujme. I teďka jsme zase ohnuli jednací řád, takže si myslím, že bychom to neměli ohýbat dál.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já to ale vnímám tak, že Sněmovna svým hlasováním rozhodla o tom, že se chce zabývat tímto zákonem ve třetím čtení, a tato vůle je v této chvíli nejvyšší. Jestli dovolíte, pokračoval bych v tom, co jsem sdělil.

Hlásí se opět pan poslanec Karel Vymětal. Pane poslanče, já vám samozřejmě udělím slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Vznáším námitku proti vašemu výkladu, protože v programu Sněmovna rozhodla, že bude třetí čtení tohoto vládního návrhu pod bodem 54. Až přijde na řadu, tak samozřejmě budeme o tom jednat. Ale jiný návrh na přeřazení dnes ráno 30 minut po zahájení jednání nebyl podán.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nechám hlasovat o této námitce, kterou jste vznesl proti postupu předsedajícího.

Budeme tedy hlasovat o námitce, kterou pan poslanec Karel Vymětal vznesl proti postupu, který jsem navrhl.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí této námitky, kterou vznesl pan poslanec Vymětal, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 161 poslanců pro hlasovalo 32, proti 37, takže námitka přijata nebyla.

 

Opakuji tedy, že jsme vstoupili do třetího čtení návrhu ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo. Pozměňovací návrhy předneseny nebyly.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Připomínám, že ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravy legislativně technických, gramatických a podobných chyb. Tento typ návrhů může být v této chvíli podán v rámci rozpravy ve třetím čtení.

Pokud se nikdo do této rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím. Žádám, aby bylo nastaveno kvorum na displeji ve Sněmovně odpovídající hlasování o ústavním zákonu.

Ptám se, jestli ještě někdo nechce přednést nějaké závěrečné slovo, ale zdá se, že tomu tak není, takže můžeme přikročit k hlasování. Protože se jedná o ústavní zákon, je pro jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců.

Pan poslanec Vlastimil Tlustý, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, jménem poslaneckého klubu ODS bych chtěl Sněmovnu informovat o tom, že poté co jste evidentně porušil zákon o jednacím řádu a s tímto porušením jste se formálně vypořádal hlasováním o tzv. námitce, poslanecký klub ODS nepodpoří tento návrh zákona, se kterým jinak souhlasí, protože není možné, aby bylo jednáno v této Sněmovně takovýmto způsobem. (Potlesk poslanců ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP