(14.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Dále pan kolega Jiří Paroubek, pověřený řízením Ministerstva pro místní rozvoj (potlesk z pléna). A vedle něj kolega Vladimír Mlynář, pověřený řízením Ministerstva informatiky (potlesk z pléna). Poslední člen vlády, kterého bych vám chtěl představit, je pan kolega Jaroslav Bureš, který je v tuto chvíli předsedou Legislativní rady vlády, a zbudou na něj ještě některé kompetence, které se týkají některých průřezových komisí, které musí vláda někdy i ze zákona řídit (potlesk z pléna).

Takže to je, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, asi to základní uvedení členů vlády, se kterými před vás v tuto chvíli předstupuji. A pokud sněmovna nechá zařazený bod vyslovení důvěry vládě České republiky, tak s touto vládou, s tímto týmem před vás předstupuji a budu vás i společnost, veřejnost, žádat o důvěru. (Potlesk z pléna.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane premiére. Děkuji. A teď vás ještě prosím všechny, abyste se přihlásili identifikačními kartami. Sdělím vám, že paní ministryně Buzková má kartu číslo 10, paní poslankyně Šojdrová kartu číslo 1, pan poslanec Grůza kartu číslo 31, pan ministr Dostál kartu číslo 17. A pan poslanec Vojíř má kartu číslo 12. Pan místopředseda Langer má kartu číslo 25.

A ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, umožníme našim novým kolegům, aby složili poslanecký slib.

Vážené kolegyně a kolegové, pan Marian Bielesz se dne 8. července vzdal svého poslaneckého mandátu a pánové Milan Cabrnoch, Hynek Fajmon, Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miroslav Ouzký, Miroslav Ransdorf, Libor Rouček, Jan Zahradil a Jaroslav Zvěřina se stali poslanci Evropského parlamentu. Na jejich místa nastoupili noví poslanci.

Dříve než přistoupíme ke slibu těchto nových poslanců, žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, tedy představila nám nové poslance a pak přečetla ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou.

Prosím, paní předsedkyně, teď máte slovo vy. Prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte mi, abych na začátek dodatečně, byť zbytečně, protestovala proti vašemu postupu, neboť chápu vaši nedočkavost při představování nové vlády, ale pokud byste přijal na začátku této schůze slib nových poslanců, bylo by jim umožněno, aby i oni důstojně ve svých místech vyslechli představování nové vlády. (Potlesk v pravé části sněmovny.)

Teď mi dovolte, abych přečetla prezidiálku.

Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 8. června 2004 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Marianu Bieleszovi podle ustanovení § 6 písm. c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Na základě usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 23, jímž jsem byla pověřena činit veškeré kroky ohledně vzniku a zániku mandátů poslanců Poslanecké sněmovny v období mezi 7. červencem a 31. srpnem 2004, jsem konstatovala, že panu Marianu Bieleszovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Zdeněk Kořistka.

Dne 20. července 2004 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pánům Milanu Cabrnochovi, Hynku Fajmonovi, Jaromíru Kohlíčkovi, Jiřímu Maštálkovi, Miroslavu Ouzkému, Miloslavu Ransdorfovi, Liboru Roučkovi, Janu Zahradilovi a Jaroslavu Zvěřinovi podle ustanovení § 6 písm. f) jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Na základě výše uvedeného usnesení mandátového a imunitního výboru jsem konstatovala, že jmenovaným pánům mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tyto uvolněné poslanecké mandáty nastupují náhradníci páni Jan Bauer, Marek Benda, Stanislav Fischer, Josef Poláček, Vladimír Reiber, Jan Schwippel, Josef Švarcbek, Petr Tluchoř a František Vnouček.

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanci poslanecký slib. Žádám poslance Jana Bauera, Marka Bendu, Stanislava Fischera, Zdeňka Kořistku, Josefa Poláčka, Vladimíra Reibera, Jana Schwippela, Josefa Švarcbeka, Petra Tluchoře a Františka Vnoučka, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců. Sněmovnu prosím, aby povstala.

Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

(Poslanci skládají slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP