(17.20 hodin)

Poslanec Jiří Hanuš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě vystoupilo celkem osm poslanců, z nichž někteří opakovaně, a třikrát padl návrh na zamítnutí této předlohy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Hanušovi. Chvilku počkáme, aby se do sněmovny mohli dostavit všichni ti, kteří chtějí hlasovat.

Zdá se, že v tuto chvíli mohu zopakovat, že v obecné rozpravě zazněl návrh na zamítnutí návrhu zákona.

 

O tomto návrhu dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 125, které jsem zahájil. Kdo s návrhem na zamítnutí souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, z nichž 78 bylo pro návrh, proti bylo 74. Takže tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme zahájit rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Jiří Hanuš, poté pan poslanec Jan Grůza a poté pan poslanec Petr Zgarba. Hovoří Jiří Hanuš.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si předložit pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 40/1994 Sb., tisk 555. Nebudu vás unavovat čtením toho pozměňovacího návrhu, protože jste ho dostali na lavice. Jedná se víceméně o legislativně technické úpravy tohoto návrhu. Je to výčet všech novel, kterých se tento zákon týká, a pak dále účinnosti tohoto zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Hanušovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jan Grůza, připraví se pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Jan Grůza: Můj pozměňující návrh je složen ze dvou bodů.

Za prvé. Bod 2 vládního návrhu zákona se nahrazuje novým zněním. Za druhé - za § 879b se vkládá nová hlava VIII., která včetně nadpisu zní: Hlava VIII. Přechodná ustanovení k úpravám účinným od 1. října 2004, § 879c. Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vyplývající z nájemních smluv k pozemkům patřícím do zemědělského půdního fondu nebo určených k plnění funkcí lesa, vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 677 odst. 2.

Za druhé. v článku II. se slova "1. března 2004" nahrazují slovy "dnem vyhlášení".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Grůzovi a prosím, aby se slova ujal poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mně, abych přednesl pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40 z roku 1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk č. 555.

Za prvé. V § 677 odst. 2 zní: Nájemní smlouvu lze vypovědět při nájmech pozemků patřících do zemědělského půdního fondu nebo určených k plnění funkcí lesa - odkaz pod čarou 5, který zní: Zákon číslo 334 z roku 1992, o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, konec odkazu - v pětileté lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku, byl-li v průběhu výpovědní doby pozemek odňat ze zemědělského půdního fondu podle zvláštního právního předpisu - znovu odkaz 5, který jsem citoval, pokračuji - výpověď pozbývá účinnosti. Při nájmech jiných nemovitostí lze nájemní smlouvu vypovědět ve tříměsíční výpovědní lhůtě, při nájmu movitých věcí v jednoměsíční výpovědní lhůtě.

Druhý pozměňovací návrh. Za § 67 odst. 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní: Za třetí. Provozuje-li pronajímatel zemědělskou výrobu - odkaz pod čarou 5a, který zní: V § 2e zákona číslo 252 z roku 1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, konec odkazu -, může z tohoto důvodu vypovědět nájemní smlouvu k pozemkům patřícím do zemědělského půdního fondu nebo určeným k plnění funkcí lesa - odkaz pod čarou 5, už jsem citoval, je v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Zgarbovi. Hovořit bude pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, v rámci podrobné rozpravy dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona a žádám o odhlášení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. Na žádost pana poslance Kučery jsem vás všechny odhlásil. Poprosím o novou registraci.

Paní a pánové, v rámci podrobné rozpravy zazněl z úst pana poslance Kučery návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Jsou nějaké námitky proti tomu, abych zahájil hlasování? Nejsou.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 126, které jsem zahájil. Kdo s návrhem na zamítnutí souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 156 poslanců, pro bylo 78, proti 69.

 

(Probíhá kontrola hlasování.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP